Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Σχέδια προς Διαβούλευση

Δημοσιεύουμε εδώ κείμενα που βρίσκονται υπό διαβούλευση και τις παρατηρήσεις που έχουμε συγκεντρώσει και συντάξει για σας. Παρακαλούμε για τις απόψεις σας.

13 Νοεμβρίου 2019 - Διαβούλευση της ESMA για την αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς

Η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) έχει δημοσιεύσει κείμενο διαβούλευσης σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς (MAR), το οποίο καλύπτει τρεις θεματικές:

1. Θέματα που αρχικά περιλαμβάνονταν στο άρθρο 38 του Κανονισμού MAR. Συγκεκριμένα:
- η σκοπιμότητα θέσπισης κοινών κανόνων ώστε όλα τα κράτη μέλη να προβλέπουν διοικητικές κυρώσεις για την κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών και την χειραγώγηση της αγοράς,
- ο ορισμός των εμπιστευτικών πληροφοριών,
- η σκοπιμότητα της απαγόρευσης των συναλλαγών για πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα,
- η πιθανότητα δημιουργίας ενός πλαισίου εποπτείας των βιβλίων εντολών για τις διασυνοριακές αγορές,
- το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αναφοράς.

2. Ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων θεμάτων που απορρέουν από την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού MAR, το οποίο περιλαμβάνει:
- τα προγράμματα επαναγοράς, την καθυστερημένη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών
- την χρησιμότητα των καταλόγων με τα πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες
- τις διάφορες πτυχές των απαιτήσεων κοινοποίησης για τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και
- την διασυνοριακή επιβολή των κυρώσεων.

3. Θέματα που συνδέονται στενά με ορισμένα από τα προαναφερθέντα, τα οποία θίγει η ESMA.

Η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων στο παρόν κείμενο διαβούλευσης είναι η 29η Νοεμβρίου 2019.

Η ESMA θα περιλάβει τα υποβληθέντα σχόλια στην τελική έκθεση ανασκόπησης που θα εκπονήσει και την οποία θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άνοιξη του 2020.

11 Δεκεμβρίου 2017 - Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποβολή εποπτικών αναφορών

Την 1η Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποχρέωση υποβολής εποπτικών αναφορών. Επιπλέον, δημοσίευσε μια νέα έκθεση μετά από την επανεξέταση του χρηματοπιστωτικού κανονισμού (Call for Evidence on EU financial services) που ξεκίνησε το 2015.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή στοιχείων σχετικά με το κόστος συμμόρφωσης προς τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τις εποπτικές αναφορές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως ισχύουν από τα τέλη του 2016. Ακόμη, στοχεύει στην αξιολόγηση της συνοχής, την αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και της προστιθέμενης αξίας των εν λόγω απαιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συλλέξει ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τις επενδύσεις που απαιτούνται για να καλυφθούν οι εν λόγω απαιτήσεις, καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα ασυνεπών, περιττών ή αλληλοεπικαλυπτόμενων απαιτήσεων για την υποβολή εκθέσεων (π.χ. η αναφορά των ίδιων πληροφοριών σε διαφορετικά πλαίσια ή σε διαφορετικές εποπτικούς ή/και κανονιστικούς φορείς).

Καλούμε τις εταιρείες μέλη μας να συμμετάσχουν στην διαβούλευση συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο , ενώ αν έχουν οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο να απευθυνθούν στις παρακάτω Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

• Unit B2 - Economic analysis and evaluation
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
European Commission
fisma-supervisory-reporting-requirements@ec.europa.eu

• Unit C2 - Financial markets infrastructure
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
European Commission
fisma-supervisory-reporting-requirements@ec.europa.eu

12 Σεπτεμβρίου 2016 - Eνσωμάτωση οδηγίας 2014/56/ΕΕ για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Λάβαμε ειδοποίηση για διαβούλευση σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Ελληνικό Δίκαιο.

Η προθεσμία που δίνεται μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου δεν προσφέρεται για μια οργανωμένη εκτίμηση των σημείων που η Ελληνική απόδοση διαφέρει από την Οδηγία.  Νομίζουμε όμως ότι είναι σκόπιμο τα αρμόδια στελέχη των εταιρειών να εξετάσουν το σχέδιο νόμου και αν βρίσκουν σημεία διαφορών που δυσκολεύουν το έργο τους, να απευθυνθούν απευθείας στο Υπουργείο με παράλληλη ενημέρωση του Στέργιου Παπαγεωργίου, Προϊστάμενου Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, Διεύθυνση Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (210-3377163, s.papageorgiou@cmc.gov.gr) και της ΕΝΕΙΣΕΤ. 

3 Ιουλίου 2013 - Διαβούλευση για τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος θα κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή στις 15 Ιουλίου, δόθηκε χθες στην δημοσιότητα και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 8 Ιουλίου. Μπορείτε να τον διαβάσετε εδώ.

2 Φεβρουαρίου 2012 - Αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου

Δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου.  Όπως τονίζεται σε αυτό: «Το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Ήλθε τώρα ο καιρός να εξετάσουμε αν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο εξακολουθεί να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες.»

Το κείμενο προς διαβούλευση παρατίθεται στην διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=companylaw2012

Νομίζουμε  ότι παρά τον καθημερινό αγώνα επιβίωσης στον οποίο όλοι επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, πρέπει παράλληλα να προσέχουμε και τα τεκταινόμενα στον εποπτικό χώρο.  Η αναμόρφωση του εταιρικού δικαίου μπορεί να μην έχει άμεσες συνέπειες για τις εταιρείες μας, αλλά είναι σκόπιμο να είμαστε ενήμεροι για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. 

Έχουμε υπ' όψιν μας το παράδειγμα του νέου νόμου Dodd-Frank των ΗΠΑ για τον οποίο θα σας ενημερώσουμε συντόμως.  Προς το παρόν αναφέρουμε ότι ανέρχεται σε 848 σελίδες που… αυγατίζουν με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που προέρχονται από πολλές άλλες αρχές των ΗΠΑ!  Παλαιότερα είχαμε επισημάνει ότι η Οδηγία σχετικά με τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων [την περιβόητη MiFID] είχε υιοθετηθεί από τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις [και την τότε δική μας] χωρίς καμία προειδοποίηση και ως εκ τούτου και συμμετοχή σε διαβούλευση… 

Πρέπει λοιπόν, παρά τις όποιες δυσκολίες, να συμμετέχουμε στις εξελίξεις.  Προσπαθούμε να υποβάλλουμε τις θέσεις μας από κοινού με την European Issuers, ώστε να έχουν μεγαλύτερο κύρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ημερομηνία υποβολής την 14η Μαΐου 2012.  Περιμένουμε λοιπόν τις όποιες παρατηρήσεις μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη 12 Απριλίου, για να συντονίσουμε τις Ελληνικές απόψεις.  Και την εβδομάδα του Πάσχα θα τις προωθήσουμε για να περιληφθούν στις Ευρωπαϊκές θέσεις της European Issuers εγκαίρως προ της 14ης Μαΐου.

1 Φεβρουαρίου 2012 - Ανοιχτές πωλήσεις και credit default swaps

Η Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών [ESMA, European Securities and Markets Authorities] δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης για σχεδιαζόμενο κανονισμό για τις ανοιχτές πωλήσεις [short selling] και για κάποια θέματα των ασφαλίστρων κινδύνου χρεοκοπίας [credit default swaps]. 

Μπορεί τα θέματα αυτά να μην άπτονται άμεσα όλων των εταιρειών μας, αλλά έχουν επηρεάσει δυσμενώς την πορεία της χώρας μας μέσα στην κρίση. Η συμμετοχή μας στην μελέτη των προτάσεων της Ευρώπης είναι μεγάλης σημασίας για τις προσπάθειες όλων και εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει κάτι που να μας εκπλήξει στο μέλλον.

Το έγγραφο “Draft technical standards on the Regulation (EU) xxxx/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps” μπορείτε να το δείτε εδώ.

30 Σεπτεμβρίου 2011 - Credit Rating Companies (NOT Agencies!)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μας προώθησε τα ακόλουθα τέσσερα έγγραφα της ESMA [European Securities and Markets Authority]:

1. “ESMA’s Draft Regulatory Technical Standards on the presentation of the information that credit rating agencies shall disclose in accordance with Article 1 1(2) and point 1 of PART II of Section E to Regulation (EC) No 1060/2009”
2. “Regulatory Technical Standards on the assessment of compliance of credit rating methodologies with the requirements set out in Αrticle 8(3) of Regulation (EC) No 1060/2009”
3. “ESMA's Draft Regulatory Technical Standards on the content and format of ratings data periodic reporting to be submitted from credit rating agencies”
4. “Regulatory Technical Standards on the information to be provided to ESMA by a credit rating agency in its application for registration and certification and for the assessment of its systemic importance”.

Και τα τέσσερα αφορούν το προτεινόμενο νέο καθεστώς Ευρωπαϊκής εποπτείας για τις εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης, τις οποίες όλοι έχουν συνηθίσει να αποκαλούν «οίκους» ενώ είναι απλές εταιρείες.  Σε 169 σελίδες και 1096 ΚΒ [Kilobytes] παρουσιάζεται το μέχρι στιγμής στάδιο των προτεινομένων ρυθμίσεων, οι οποίες για την ώρα πρέπει να ενδιαφέρουν κυρίως τις εν λόγω εταιρείες.  Αν κάποια εισηγμένη ενδιαφερθεί πρέπει να απαντήσει απευθείας στην ESMA μέχρι τις 21 Οκτωβρίου στην διεύθυνση www.esma.europe.eu με κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην διεύθυνση www.cmc.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:

Την ESMA,
Ms. Verena Ross, Executive Director.
Tel: +33 (0) 158 36 43 21 Fax:+33 (0) 158 36 43 30 Email : Verena.ross@esma.europa.eu
     
Την Eπιτρoπή Κεφαλαιαγoράς, 
κ. Eλευθερiα Απoστoλiδoυ, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων,
Tηλ: +30 210 33 77 216 Fax: +30 210 33 77 21O e-mail: e.apοstolidοu@cmc.qov.gr

1 Ιουλίου 2011 - Διαβούλευση για τα Ενημερωτικά Δελτία

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μάς ενημέρωσε με σχετική επιστολή για την δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) κειμένου προς διαβούλευση με θέμα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την υλοποίηση της Οδηγίας για τα Ενημερωτικά Δελτία, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 73/2010/ΕΚ, κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση (ESMA/141-15.06.2011). Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εδώ.

3 Φεβρουαρίου 2011 - Το νέο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την Φοροδιαφυγή

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το νομοσχέδιο «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε και το αντίστοιχο ενημερωτικό σημείωμα.

7 Ιουνίου 2010 - Νομοσχέδιο ΥΠΟΙΑΝ για τα Δικαιώματα των Μετόχων

Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας λάβαμε το Νομοσχέδιο για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα "Δικαιώματα των Μετόχων". Την περασμένη Παρασκευή αποστείλαμε τις παρατηρήσεις μας επ' αυτού στο Υπουργείο, τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.

18 Μαΐου 2010 - Nομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιρειών

Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιρειών με υπηρεσίες μιας στάσης.

Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η θέσπιση υπηρεσίας μίας στάσης (one stop shops) στην ίδρυση των συνηθέστερων μορφών των εμπορικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε.), ώστε να ιδρύονται όλες οι επιχειρήσεις σε ένα βήμα και μία ημέρα.

Δείτε την ανακοίνωση του υπουργείου εδώ.

3 Μαΐου 2010 - CESR: Επανεξέταση MiFID

Λάβαμε τρία έγγραφα από την CESR (Committee of European Securities Regulators) σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για τους Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ – MiFID).

CESR – Technical Advice to the European Commission in the Context of the MiFID Review:
• Investor Protection and Intermediaries (CESR/10-417)
• Equity Markets (CESR/10-394)
• Transaction Reporting (CESR/10-392)

Τα αναδημοσιεύουμε για ενημέρωσή σας και για να ζητήσουμε τις γνώμες σας για τις θέσεις που προτείνετε να υποστηρίξουμε.

22 Μαρτίου 2010 - Προσχέδιο Νόμου (Υπό Διαμόρφωση) Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής

Λάβαμε το Προσχέδιο καθώς και την Εισηγητική Έκθεση.  Ο νόμος δημοσιεύεται εδώ και η έκθεση εδώ για ενημέρωσή σας.

22 Φεβρουαρίου 2010 - Διαβούλευση της CESR για εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε παράγωγα

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μάς ενημερώνει ότι υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση της γνωστής μας CESR (Committee of European Securities Regulators) για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε παράγωγα (transactions on OTC – over the counter – derivative instruments).  

Το θέμα δεν είναι άμεσου ενδιαφέροντος των εισηγμένων εταιρειών. Χάριν όμως πληρότητας στην ενημέρωση που παρέχουμε για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις κεφαλαιαγορές, αναδημοσιεύουμε εδώ την σχετική πρόσκληση για σχόλια.

23 Νοεμβρίου 2009 - Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου με τίτλο "Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις" των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 1 δις ευρώ περίπου.
Δείτε εδώ την Αιτιολογική Έκθεση.

22 Ιουλίου 2009 - Νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ για τις οικονομικές καταστάσεις

Το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή την Αιτιολογική Έκθεση και το Νομοσχέδιο που αφορούν την εναρμόνιση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών:

α) 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων)
 
β) 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (τροποποίηση των οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών)

Παρακαλούμε για τις απόψεις των μελών μας μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

20 Ιουλίου 2009 - Η CESR για το short selling (ανοιχτές πωλήσεις)

Αναδημοσιεύουμε κείμενο διαβούλευσης από την CESR με τίτλο "CESR prοposal for a Pan-European short selling disclosure regime" .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2009.

16 Ιουλίου 2009 - Κείμενα διαβούλευσης από την CESR για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μάς έστειλε τα ακόλουθα κείμενα διαβούλευσης της CESR:  "CESR 's technical advice to the European Commission on the level 2 measures related to the UCITS management company passport" και "CESR’s technical advice at level 2 on the format and content of Key Information Document disclosures for UCITS", τα οποία αφορούν τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ, UCITS).

Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή σχολίων είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009.

10 Ιουλίου 2009 - IOSCO Principles for Periodic Disclosure by Listed Entities

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μάς κοινοίησε το ακόλουθο κείμενο προς διαβούλευση από την IOSCO: "Principles for Periodic Disclosure by Listed Entities".
Σχόλια πάνω στο κείμενο μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009. Η ΕΝΕΙΣΕΤ παρακαλεί τα μέλη της να της αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις μέχρι την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2009.

6 Ιουλίου 2009 - IOSCO Disclosure Principles for Public Offerings and Listings of Asset-Backed Securities

Δημοσιεύουμε το κείμενο διαβούλευσης της IOSCO "Disclosure Principles for Public Offerings and Listings of Asset-Backed Securities" για το οποίο καταληκτική ημερομηνία υποβολής παρατηρήσεων είναι η Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009. Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα μέλη να μας αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ως είθισται για να διαμορφωθεί η ενιαία θέση της ΕΝΕΙΣΕΤ.

6 Ιουλίου 2009 - CESR Risk Measurement for the purposes of the calculation of UCITS' global exposure

Λάβαμε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύουμε το κείμενο διαβούλευσης της CESR: "CESR’s technical advice at level 2 on Risk Measurement for the purposes of the calculation of UCITS’ global exposure".
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009.

19 Φεβρουαρίου 2009 - Νομοσχέδιο για τις Oδηγίες 2006/46 & 2007/63

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης λάβαμε το Σχέδιο Νόμου με την αιτιολογική απόφαση για την προσαρμογή των Oδηγιών 2006/46/ΕΚ (για την τροποποίηση της Oδηγίας 78/660/EΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της Oδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της Oδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Oδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) και 2007/63/ΕΚ (για την τροποποίηση των Oδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η Παρασκευή 20 Μαρτίου. Παρακαλούμε λοιπόν για την αποστολή των παρατηρήσεων σας μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, προκειμένου να τις συμπεριλάβουμε σε μια ενιαία θέση της ΕΝΕΙΣΕΤ.

16 Ιανουαρίου 2009 - Αναθεώρηση Οδηγίας 2003/71/ΕΚ για τα Ενημερωτικά Δελτία

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μας κοινοποίησε κείμενο προς διαβούλευση ενόψει ενδεχόμενης αναθεώρησης της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ με σκοπό τη διαμόρφωση των κανόνων που απαιτούνται για την αναθεώρησή της.

Θα βρείτε το κείμενο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/prospectus_en.htm

Καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 10η Μαρτίου 2009. Παρακαλούμε τα μέλη μας όπως μας στείλουν τις παρατηρήσεις τους τουλάχιστον 5 ημέρες νωρίτερα ώστε να διαμορφώσουμε τις τις ενιαίες θέσεις μας.

9 Ιανουαρίου 2009 - Hedge Funds (Αντισταθμιστικά Κεφάλαια)

Τα hedge funds αφορά το κείμενο διαβούλευσης της CESR που μας κοινοποιήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων των ενδιαφερόμενων φορέων την 31η Ιανουαρίου 2009.

9 Ιανουαρίου 2009 - Short Selling (Ανοιχτές Πωλήσεις) - CESR/08-1010

Από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λάβαμε κείμενο διαβούλευσης της CESR με τίτλο "Regulation of Short Selling by CESR Members". Η CESR μας καλεί να στείλουμε τις υποδείξεις μας μέχρι την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009. Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις των μελών μας είναι καλοδεχούμενες.

13 Νοεμβρίου 2008 - ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ [COM(2008) 614 τελικό]

Λάβαμε έκτακτη Εγκύκλιο από τον ΣΕΒ με θέμα: Νέα πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα συμβατικά δικαιώματα του καταναλωτή. Αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινοτικών οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή με στόχο την ενδυνάμωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου και της ενιαίας αγοράς.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων και να γνωστοποιηθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στους αρμόδιους φορείς, ο ΣΕΒ παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με την κα. Λήδα Κοντογιάννη,  Συντονίστρια Δικτύου Κρατικών και Θεσμικών Φορέων (τηλ.:211 5006146, fax:210 3222929, e-mail: lcondoyanni@sev.org.gr ) μέχρι τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου.

6 Νοεμβρίου 2008 - THIRD ENERGY PACKAGE

Η Committee of European Securities Regulators (CESR), και η European Regulator’s Group for Electricity and Gas (ERG-EG) υπέβαλαν κοινό υπόμνημα προς διαβούλευση επί ερωτημάτων που τους είχε υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Αφορούν την προετοιμασία αλλαγών στην Οδηγία για τον Ηλεκτρισμό και το Φυσικό Αέριο. 

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις απαντούν σε θέματα αποθήκευσης αρχείων (record keeping), διαφάνειας (transparency) και ανταλλαγής πληροφοριών (exchange of information) που επιδρούν και αντιστοίχων Οδηγιών για τα επί μέρους αυτά θέματα.  (Εξ ου και η ανάμιξη της CESR.)  Εταιρείες μέλη μας που δραστηριοποιούνται στον ηλεκτρισμό ή και το φυσικό αέριο μπορεί να βρουν σημεία που τους αφορούν. 

Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία υποβολής παρατηρήσεων στην ΕΝΕΙΣΕΤ είναι η 19η Νοεμβρίου 2008, ενώ η ημερομηνία υποβολής της ΕΝΕΙΣΕΤ προς την CESR είναι η 24η Νοεμβρίου 2008.

5 Νοεμβρίου 2008 - ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Λάβαμε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Σχέδιο αποδεκτής πρακτικής αγοράς το οποίο και αφορά την αγορά ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.                                            

Με δεδομένο ότι η αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την χρησιμοποίησή τους ως μέσο πληρωμής σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές δεν αποτελεί safe harbour κατά την κοινοτική νομοθεσία από την εφαρμογή των διατάξεων για την κατάχρηση αγοράς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεξεργάζεται σχέδιο για τη διαμόρφωση αποδεκτής πρακτικής αγοράς, η οποία εφόσον ακολουθείται δεν οδηγεί σε παράβαση των υποχρεώσεων σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 (κατάχρηση αγοράς).

Παρόμοια πρακτική προγράμματος αγοράς έχει ήδη γίνει αποδεκτή στη Γαλλία και βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης στην Ιταλία ενώ όσον αφορά τη χώρα μας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί τους ενδιαφερομένους φορείς να καταθέσουν την άποψη τους στο σχετικό κείμενο που έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό μας τόπο.

Παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας μέχρι τις 24 Νοεμβρίου ώστε να διαμορφώσουμε εγκαίρως την ενιαία θέση της ΕΝΕΙΣΕΤ.

10 Οκτωβρίου 2008 - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ CESR)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μας κοινοποίησε κείμενο διαβούλευσης της CESR για την Κατάχρηση Αγοράς και συγκεκριμένα για το 3ο Επίπεδο Κατευθυντήριων Οδηγιών με τίτλο: "Level 3 - Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market".

Παρακαλούμε τα μέλη μας για την υποβολή σχετικών σχολίων στο email info@eneiset.gr μέχρι την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009 ώστε να προλάβουμε να διαμορφώσουμε τις θέσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ για να τις στείλουμε στη CESR μέχρι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009.

7 Οκτωβρίου 2008 - ΟΣΕΚΑ / UCITS

Αυτά σημαίνουν: Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και αγγλιστί Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS).  Πρόκειται για Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες.  Η προηγούμενη Οδηγία, η 85/611/ΕΟΚ είναι ήδη στην ιστοσελίδα μας και τώρα καταχωρούμε και την πρόταση τροποποίησής της. 

ΟΣΕΚΑ είναι βασικά τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.  Ως εκ τούτου δεν είναι άμεσου ενδιαφέροντος των εισηγμένων εταιρειών.  Η πληρότητα της ενημέρωσης, την οποία επιδιώκουμε δια μέσου της ιστοσελίδας μας, επιβάλλει την δημοσίευση και των 159 σελίδων του σχεδίου.  Επιλέξαμε την καταχώρησή της στα σχέδια με διαβούλευση αν και δεν βλέπουμε διαδικασία διαβούλευσης στο σχέδιο.  Αντιθέτως μάλλον υπαινίσσεται το κείμενο ότι η όποια διαβούλευση έχει ήδη λάβει χώρα.

Νομίζουμε πάντως ότι πρέπει να δώσουμε μια νέα πνοή στις διαδικασίες διαβούλευσης της Ένωσης.  Αλλά επ’ αυτού θα επανέλθουμε σε εύθετο χρόνο.

10 Σεπτεμβρίου 2008 - Κατάχρηση Αγοράς (Market Abuse)

Η CESR (COMMITTEE OF EUROPEAN SECURITIES REGULATORS) έχει υποβάλει τις παρατηρήσεις της προς διαβούλευση επί διαφόρων άρθρων της Οδηγίας 2003/6 και συγκεκριμένα στα άρθρα:

•  7.  Ύποπτες συναλλαγές που πρέπει να αναφέρονται
•  8.  Χρονικά περιθώρια αναφοράς
•  9.  Περιεχόμενα αναφοράς
• 10. Μέθοδος αναφοράς
• 11. Ευθύνες και επαγγελματικό απόρρητο

Δημοσιεύουμε εδώ τις παρατηρήσεις της CESR και παρακαλούμε για τις υποδείξεις σας.

10 Σεπτεμβρίου 2008 - Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις

Η Οδηγία 2005/56 πρέπει  να προσαρμοσθεί στην Ελληνική Νομοθεσία.  Σχετικό σχέδιο δημοσιεύεται εδώ με την παράκλησή μας όπως μας υποβάλλετε τις υποδείξεις σας το ταχύτερο δυνατόν.

18 Ιουλίου 2008 - CESR Fair Value of Financial Instruments

Λάβαμε και δημοσιεύουμε εδώ επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το σχέδιο προς διαβούλευση της CESR (Committee of European Securities Regulators) που δημοσιεύουμε εδώ.

Το σχέδιο αφορά την αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων σε μια περίοδο αγορών με περιορισμένη ρευστότητα.   Η CESR εξηγεί ότι ενώ φαινομενικά το θέμα μάλλον άπτεται της αρμοδιότητος των IASB/IFRIC (και τα δυο ακρωνύμια είναι ήδη καταχωρημένα στην ιστοσελίδα μας) στην ουσία αφορά τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο της ακρίβειας των δημοσιευομένων στοιχείων.

Σχόλια πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 12η Σεπτεμβρίου.  Προκειμένου να συντονίσουμε τις απόψεις των μελών μας, παρακαλούμε όπως έχουμε τις απόψεις σας μέχρι την Παρασκευή 5η Σεπτεμβρίου.

6 Ιουνίου 2008 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την "Επιχρύσωση" (Gold Plating)

Με ανακούφιση είδαμε την επιστολή της κας Claire Bury της διεύθυνσης εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Στην επιστολή αυτή (το κείμενο είναι στην διάθεσή σας εδώ) η κα Bury μας ενημερώνει ότι η Επιτροπή έχει λάβει παράπονα από εισηγμένες εταιρείες κρατών-μελών ότι πολλά κράτη επιβάλλουν αυστηρότερους κανονισμούς στο εσωτερικό από ό,τι προβλέπει η Οδηγία για την Διαφάνεια.  Με αυτόν όμως τον τρόπο παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία μιας ενιαίας αγοράς.  Για την αντιμετώπιση του ζητήματος η κα Bury ζητάει από την EuropeanIssuers να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων που αναδημοσιεύονται εδώ.

Δεν είναι λοιπόν μόνο τα δικά μας Υπουργεία και η δική μας Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που υπερβάλλουν, αλλά είναι γενικότερο Ευρωπαϊκό πρόβλημα.  Ακριβώς επειδή είναι γενικότερο το πρόβλημα, εξασφαλίζεται προστασία από τις υπερβολές στις Ευρωπαϊκές εταιρείες.  Είναι λογικό λοιπόν να αισθανόμαστε ανακούφιση.

Η EuropeanIssuers ανέθεσε στην νομική της επιτροπή (υπενθυμίζουμε ότι ο νομικός μας συνεργάτης Δρ Κουλορίδας είναι μέλος της επιτροπή αυτής) να προετοιμάσει τις κοινές θέσεις όλων μας.  Εμείς, επιπλέον, καλούμε τα μέλη μας όπως μας γνωρίσουν όσα σημεία «επιχρύσωσης» έχουν συναντήσει ως εμπόδια στον δρόμο τους, ώστε να συμπεριληφθούν στις ενιαίες μας θέσεις.

5 Ιουνίου 2008 - Ανακοίνωση COM (2008)_115 τελικό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση σε θέματα Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων (Sovereign Wealth Funds).

12 Νοεμβρίου 2007 - UCITS - ΟΣΕΚΑ

Εδώ δημοσιεύουμε κείμενο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κεφαλαιαγορών δηλαδή της Committee of European Security Regulators (CESR).  Αφορά ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τους θεσμικούς, τους λεγόμενους Units of Collective Investment Schemes (UCITS) και στα Ελληνικά Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).  Το κείμενο περιγράφει την μορφή και το περιεχόμενο των «Βασικών Ενημερώσεων των Επενδυτών», ή Key Investor Information (K.I.I.) και προσκαλεί σε σχόλια.  Διορία είναι η 17η Δεκεμβρίου 2007.

2007/36/EK

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την Οδηγία PE-CONS 3608/07 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών.

29 Μαίου 2007 - Σχέδιο Νόμου για την Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Λάβαμε από τον ΣΕΒ το σχέδιο τελωνειακού κώδικα. Δημοσιεύουμε εδώ την σχετική επιστολή του ΣΕΒ με οδηγίες για την υποβολή των όποιων αποριών ή/και παρατηρήσεων απ’ ευθείας στον ΣΕΒ. 

Εδώ θα βρείτε το κείμενο του σχεδίου.

8 Μαίου 2007 - Διαβούλευση MiFID

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) μας απέστειλε το σχέδιο νόμου για προσαρμογή της Οδηγίας 2004/39 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους «πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης» (ΠΜΔ) ή στα αγγλικά των “multilateral trading facilities” (MTF). Η Οδηγία αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τροποποιεί τις Οδηγίες 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επίσης καταργεί την Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Πληκτρολογήσετε εδώ για να διαβάσετε το σχέδιο νόμου. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να ανταποκριθούμε εγκαίρως στην πρόσκληση του ΥΠΟΙΟ. Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα κυρίου Ι. Σιδηρόπουλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών παρακαλεί για τις απόψεις μας μέχρι την 21η Μαΐου 2007. 

7 Μαίου 2007 - Σχόλια για τη νέα αγορά

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την πρόταση για την νέα αυτή αγορά. Προτείνονται σαν ονόματα τα εξής:

ΗΜΙ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ (semi-regulated) ΑΓΟΡΑ. Βρείτε εδώ το σχετικό κείμενο.

«ΑΓΟΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Βρείτε εδώ το σχετικό κείμενο.

Παρακαλούμε τις εισηγμένες εταιρείες να μας γνωρίσουν τις απόψεις τους, ώστε να διαμορφώσουμε τις κοινές μας θέσεις.

4 Μαίου 2007 - Σχόλια για τα Δικαιώματα των Μετόχων

Λάβαμε και δημοσιεύουμε εδώ έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων στις Γενικές Συνελέυσεις, την μετάφραση κειμένων των εισηγμένων και το δικαίωμα ψήφου.

Η προθεσμία απάντησης στη διαβούλευση είναι η 27η Ιουλίου 2007. Παρακαλούμε τις εισηγμένες να μας ενημερώσουν για τις απόψεις τους.

23 Απριλίου 2007 - Βασικές Παρατηρήσεις για MiFID επί ενός παλαιοτέρου προσχεδίου

Βασική παρατήρηση είναι η εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Χρηματαγορές των «πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης» (ΠΜΔ) ή στα αγγλικά των “multilateral trading facilities”  (MTF).  Βέβαια ο τρόπος εισαγωγής του θεσμού στα Ευρωπαϊκά δρώμενα είναι και ανεπαρκής και ασαφής, αλλά διαφαίνεται ότι τα ΠΜΔ θα μπορούν να αντικαταστήσουν τα περισσότερα Χρηματιστήρια με μια οιονεί ιδιωτική αγορά.  Για παράδειγμα οι μεγαλύτερες τράπεζες ή χρηματιστηριακές εταιρείες, Ελληνικές ή ξένες, θα μπορούν να παρακάμπτουν το Χρηματιστήριο Αθηνών με πιο συμφέρουσες τιμές συναλλαγών και ιδιαίτερα πραγματοποιώντας συναλλαγές μεταξύ των μέσω ενός ΠΜΔ.  Σε τέτοια περίπτωση θα διατηρούσαν μόνο την σχέση με το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών όπου θα γίνεται το clearing.  Όλα τα υπόλοιπα ΧΑ και ΕΧΑΕ θα περίσσευαν!

Επί Μέρους Παρατηρήσεις

1. Στο πρώτο (έγχαρτο) σχέδιο νόμου που είχαμε δει διαπιστώνουμε ότι επί τέλους γίνεται αναφορά σε κάθε συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου στο κάθε συγκεκριμένο άρθρο της Οδηγίας.  Το είχαμε ζητήσει στο παρελθόν και συγχαίρομε την νομοπαρασκευαστική επιτροπή που υιοθέτησε το αίτημά μας.

2. Για την επόμενη φορά ζητούμε να μας εξηγηθεί γιατί πρέπει να αλλάζουμε την σειρά, και γιατί πρέπει να διασπείρουμε μέσα στο κείμενο της Οδηγίας και τις ιδιαίτερες Ελληνικές διατάξεις.  Δεν θα ήταν πιο λογικό να αρχίζουμε με τα άρθρα που θέλει η ΕΕ και στην συνέχεια να αναγράφουμε τις όποιες Ελληνικές προσθήκες;

3. Η Οδηγία στα Ελληνικά μιλάει για «συστηματικό εσωτερικοποιητή» και η ίδια Οδηγία στα Αγγλικά μιλάει για systematic  και όχι για systemic  που λανθασμένα αποδίδεται στο σχέδιο νόμου που είδαμε.  Ασχέτως πάντως της ορθής ή όχι απόδοσης της Αγγλικής γλώσσας, θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτό τον άκομψο νεολογισμό γιατί είναι και ένα από τα κυριότερα σημεία του ν/σ για το MiFID.

4. Κατά το MiFID ο συστηματικός εσωτερικοποιητής είναι μια εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που οργανωμένα, συχνά και συστηματικά πραγματοποιεί παραγγελίες για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελάτη σε μια έναν Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης ή ΠΜΔ .  Αυτό είναι μια παράλληλη «έξω-Χρηματιστηριακή» αγορά.
 
5. Δεν επιτρέπεται σε άρθρο ορισμών (2) να πετάμε και ένα ΠΜΔ χωρίς εξήγηση, τουλάχιστον την εξήγηση του τι είναι το ΠΜΔ της § 9 πρέπει να την δίνουμε στην § 2, εκεί που πρωτοεμφανίζεται η ΠΜΔ…  Να που μερικές φορές δεν πρέπει να αντιγράφουμε τυφλά τους ξένους: και αυτοί δημοσιεύουμε την πρώτη αναφορά  στο MTF στο άρθρο 4 § 7 και την εξήγησή της στο 4 § 15…

19 Απριλίου 2007 - Inducements under MiFID - CESR/07~228

Λάβαμε χθες από την CESR νέο αρχείο με θέμα τις «αντιπαροχές» (inducements) που προβλέπονται στην MiFID και το δημοσιεύουμε εδώ για ενημέρωσή σας. Προθεσμία για υποβολή των προτάσεών μας είναι η 27η Απριλίου.  

13 Φεβρουαρίου 2007 - Και πάλι η MiFID

Δυο νέα κείμενα διαβούλευσης προτείνει η CESR που δεν αφορούν άμεσα τις εισηγμένες αλλά τις ΕΠΕΥ και τα υποκαταστήματά τους.

Το «Υποβολή στοιχείων συναλλαγών», προθεσμία 2 Μαρτίου, θα το βρείτε εδώ, και το «Βέλτιστη εκτέλεση», προθεσμία 16 Μαρτίου, θα το βρείτε εδώ.
Τέλος, εδώ θα βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

30 Ιανουαρίου 2007 - MiFiD

Λάβαμε από τη CESR κείμενο διαβούλευσης για τις "αντιπαροχές" (inducements) βάσει της Οδηγίας MiFiD, το οποίο δημοσιεύουμε εδώ.

Σημειώστε ότι η ημερομηνία υποβολής σχολίων στην CESR είναι η 9η Φεβρουαρίου. Αν θέλετε να περιλάβουμε τις υποδείξεις σας στις θέσεις που θα διαμορφώσουμε, παρακαλούμε να μας τις στείλετε μερικές μέρες νωρίτερα.

1 Δεκεμβρίου 2006 - MARKET ABUSE DIRECTIVE

Από την Committee of European Securities Regulators (CESR) λάβαμε το δεύτερο μέρος του σχεδίου κατευθυντηρίων οδηγιών για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Κατάχρηση της Αγοράς. Δημοσιεύουμε εδώ:

Υπάρχει προθεσμία υποβολής των απόψεών μας μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου 2007. Φυσικά, αν επιθυμείτε να ενσωματώσετε τις όποιες παρατηρήσεις σας στις δικές μας θα πρέπει να μας τις έχετε αποστείλει τουλάχιστον δέκα μέρες πριν.

16 Νοεμβρίου 2006 - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CESR

Η CESR ξεκινά διαβούλευση σχετικά με τα κριτήρια των δεικτών των hedge funds που μπορούν να ταξινομηθούν ως χρηματοοικονομικοί δείκτες για τους ΟΣΕΚΑ. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του σχετικού Δελτίου Τύπου.

1 Νοεμβρίου 2006 - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.2190/1920

Κατόπιν αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ., θέτουμε στην διάθεση των αναγνωστών μας την επιστολή και το υπόμνημα που υποβάλαμε στις 29.9.2006 σχετικά με το σχέδιο τροποποίησης και αναθεώρησης του Ν. 2190/1920. Τυχόν σχόλιά σας μπορείτε να τα απευθύνετε στη διεύθυνση info@eneiset.gr.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη συνοδευτική επιστολή κι εδώ για να διαβάσετε το υπόμνημα.

26 Οκτωβρίου 2006 - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

Δημοσιεύουμε εδώ το προσχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα που εστάλη στους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι εκλήθησαν να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός τριμήνου στα αρμόδια υπουργεία. Το αρχείο είναι σε μορφή word, ώστε να μπορέσετε να προσθέσετε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας.

Επίσης, αναδημοσιεύουμε εδώ σημερινό άρθρο της Καθημερινής με τίτλο "Εκσυγχρονίζεται το Πτωχευτικό Δίκαιο".

19 Οκτωβρίου 2006 - ΟΣΕΚΑ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε εδώ πρόταση οδηγίας με αντικείμενο την ενσωμάτωση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Μπορεί φαινομενικά το θέμα να ενδιαφέρει περισσότερο τους θεσμικούς, αλλά το σχέδιο περιέχει και προτάσεις για το τι είναι «κινητές αξίες», τι είναι «χρηματοπιστωτικά μέσα διαπραγματευόμενα σε οργανωμένη χρηματαγορά» και άλλα θέματα που σαφώς ενδιαφέρουν και εμάς.

14 Σεπτεμβρίου 2006 - IFRIC - Customer Loyalty Programmes

Ο IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) καλείται να συμβουλεύσει τον IASB (International Accounting Standards Board) για αυτά που αποκαλεί "Customer Loyalty Programs". Αυτά αφορούν την λογιστική απεικόνιση παροχών σαν τις εκπτώσεις πιστότητας, bonus miles κλπ.

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) ζητάει να τις γνωρίσουμε τις απόψεις μας μέχρι 13 Οκτωβρίου και κατά προτίμηση στα Αγγλικά.

Επειδή πολλές από τις εταιρείες μας μπορεί να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα με την μια ή την άλλη λογιστική απεικόνιση, παρακαλούμε, αν είσαστε μια από αυτές, όπως μας γνωρίσετε τις απόψεις σας για να μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε.

Εδώ δημοσιεύουμε τη σχετική επιστολή της ΕΛΤΕ

Εδώ δημοσιεύουμε το Draft της IFRIC

18 Ιουλίου 2006 - Πρόταση ΥΠΑΝ για απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης εταιρειών

Το Υπουργείο Ανάπτυξης απέστειλε στον ΣΕΒ πρόταση για την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης νέων εταιριών.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την σχετική πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τυχόν απόψεις σας το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να διατυπώσουμε τις θέσεις μας.

14 Ιουλίου 2006 - Τροποποίηση-Αναθεώρηση του 2190/1920

Δημοσιεύουμε την Πρόταση Σχεδίου Νόμου για την Τροποποίηση και Αναθεώρηση του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και το σχετικό Ενημερωτικό σημείωμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Το κείμενο δημοσιεύεται σε μορφή word, ώστε να μπορείτε να σημειώσετε και να μας αποστείλετε τις όποιες παρατηρήσεις σας. Παράκληση όπως χρησιμοποιήσετε διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς, ώστε να είναι εμφανείς.

4 Ιουλίου 2006 - Shareholder Voting Rights

Δημοσιεύουμε εδώ τις αναφορές σχετικά με το "Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the exercise of voting rights by shareholders of companies having their registered office in a member state and whose shares are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2004/109/EC"

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά του κ. Wolf Klinz της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την αναφορά του κ. Klaus-Heiner Lehne της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την αναθεωρημένη πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

30 Μαΐου 2006 Οδηγία για Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων

Δημοσιεύουμε εδώ το κείμενο διαβούλευσης του Νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, σχετικά με τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και την Οδηγία στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Σχέδιο νόμου για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις.

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

DIRECTIVE 2004/39/EC of 21 April 2004 on markets in financial instruments

8 Μαΐου 2006 Υπόμνημα ΕΝΕΙΣΕΤ για τις Δημόσιες Προτάσεις

Δημοσιεύουμε εδώ το υπόμνημα του Προέδρου Δ.Σ. της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) κ. Νικόλαου Ταβουλάρη στην Ακρόαση ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της 4η Μαΐου 2006 επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ, σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις».

11 Απριλίου 2006 Σχέδιο Νόμου "Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ Σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις"

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την Αιτιολογική Έκθεση του Νομοσχεδίου (Aρχείο pdf - 6,7MB)
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/258/5.12.2002
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το Σχέδιο Νόμου "Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ Σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις" (Aρχείο pdf - 5,3MB)
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Aρχείο pdf - 2,3MB)

30 Μαρτίου 2006 - Απάντηση ΕΝΕΙΣΕΤ σε διαβούλευση για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Αποστείλαμε σήμερα τις απαντήσεις της Ενώσεώς μας στο Κείμενο διαβουλεύσεων σχετικά με τον προσδιορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων του Σχεδίου δράσης για τον εκσυγχρονισμό του Εταιρικού Δικαίου και την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις απαντήσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ στα Ελληνικά

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις απαντήσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ στα Αγγλικά.

28 Μαρτίου 2006 - Απάντηση ΕΝΕΙΣΕΤ στη διαβούλευση για τις Δημόσιες Προτάσεις

Στις 20 Μαρτίου στείλαμε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, κ. Γεώργιο Μέργο, τις απόψεις των μελών μας για το Σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις που προσαρμόζει την Οδηγία 2004/25 στην Ελληνική Νομοθεσία.

Τονίσαμε ότι η πιο αποτελεσματική συνεργασία για όλους μας είναι στο στάδιο σχεδιασμού των Οδηγιών και όχι στο στάδιο προσαρμογής αυτών στην Ελληνική Νομοθεσία. Στον τομέα αυτό έχουμε ανάγκη για ακόμα πιο στενή συνεργασία των υπηρεσιών της Ελλάδας, τόσο στο ΥΠΟΙΟ όσο και στις Βρυξέλλες, με την Ένωση Εισηγμένων.

Η επιστολή μας της 20ης Μαρτίου 2006 προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας βρίσκεται εδώ.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε επιστολή με συμπληρωματικές προτάσεις που στείλαμε στις 28 Μαρτίου.

7 Μαρτίου 2006 - Δημόσιες Προτάσεις

Λάβαμε σήμερα από το ΥΠΟΙΟ το σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις που προσαρμόζει την Οδηγία 2004/25 στην Ελληνική Νομοθεσία.

Το Υπουργείο μας παρακαλεί για τις θέσεις μας μέχρι τις 15 Μαρτίου 2006. Με την σειρά μας σας παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας. Για ευκολία σας περιλάβαμε και το σχέδιο Νόμου και την Οδηγία 2004/25 στην ιστοσελίδα μας.

10 Φεβρουαρίου 2006 - Διαφάνεια

Η CESR ενημερώνει με δελτίο τύπου της ότι προβαίνει σε διαβούλευση σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν για την αποθήκευση και την εύκολη πρόσβαση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου της CESR.

Στην ιστοσελίδα της CESR, www.cesr-eu.org, στο πεδίο Expert Groups/Transparency θα βρείτε το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης [Reference 06-025]

20 Δεκεμβρίου 2005 - Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβούλευση για τις μελλοντικές προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης με θέμα "Modernisation of Company Law and Corporate Governance".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2006.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το τελικό κείμενο του Σχεδίου Δράσης « Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση- ένα πρόγραμμα για την επίτευξη προόδου» στα Ελληνικά.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το "Κείμενο διαβουλεύσεων σχετικά με τον προσδιορισμό των μελλοντικών προτεραιοτήτων του Σχεδίου δράσης για τον εκσυγχρονισμό του Εταιρικού Δικαίου και την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση" στα Αγγλικά.

19 Δεκεμβρίου 2005 - Οδηγία για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Δημοσιεύουμε επιστολή που λάβαμε από το ΣΕΒ σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαϊου 2005 για τις "Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά" στην Ελληνική νομοθεσία.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναμένει σχετικές παρατηρήσεις από τις επιχειρήσεις.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή.

Εδώ μπορείτε να βρείτε την Οδηγία 2005/29/ΕΚ.

16 Δεκεμβρίου 2005 - Shareholders' Rights

Δημοσιεύουμε στα Αγγλικά σχέδιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας με θέμα τα Δικαιώματα των Μετόχων (Shareholder Rights). 

Παρακαλούμε τα μέλη μας όπως μελετήσουν το σχέδιο αυτό και μας υποβάλλουν τις όποιες παρατηρήσεις τους.

Shareholders' Rights: The draft proposal for a directive

Επισυνάπτουμε επίσης σχετική απαντητική επιστολή που απεστάλη στον Επίτροπο κ. Charles McCreevy.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή.

2 Δεκεμβρίου 2005 - Τροποποίηση Ν 2190-1920

Δημοσιεύουμε εδώ το προσχέδιο της προτεινόμενης τροποποίησης του Ν 2190, όπως έχει μέχρι τώρα επεξεργασθεί η αρμόδια επιτροπή στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι προσθήκες στον ισχύοντα νόμο είναι σκιασμένες, ενώ οι αφαιρέσεις από το νόμο είναι σκιασμένες και διεγραμμένες.

Παράκληση όπως τύχουμε των σχολίων σας.

9 Νοεμβρίου 2005 - Αξιολόγηση του Financial Services Action Plan

Στις 7 Νοεμβρίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το πρώτο μέρος της αξιολόγησης του Financial Services Action Plan (FSAP), που συνέταξε. Το μέρος αυτό αφορά στη διαδικασία της υιοθέτησης που προβλέπεται από το FSAP. Η Επιτροπή επιθυμεί να γνωρίζει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών για τη λειτουργία της διαδικασίας της υιοθέτησης, ιδιαίτερα της διαδικασίας Lamfalussy.

Η αξιολόγηση του FSAP θα γίνει σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος θα αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα υιοθετηθούν τα διάφορα νομοθετικά και μη μέτρα. Η τελική έκθεση θα παρουσιασθεί τον Απρίλιο του 2006. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει μια εκτενής οικονομική και νομική ανάλυση των επιπτώσεων του FSAP, η οποία θα λάβει χώρα το 2008-2009.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 31.12.2006.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στα Αγγλικά.

31 Οκτωβρίου 2005

Δημοσιεύουμε εδώ το κείμενο διαβούλευσης της CESR σχετικά με τη διαδικασία υποβολής γνωστοποιήσεων διασυνοριακά από τους ΟΣΕΚΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων είναι η 27.1.2006.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ