Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Ενημερωτικά Δελτία

Τον Μάιο του 2007 καθιερώσαμε την αποστολή ενημερωτικών δελτίων στα μέλη μας για την εμπιστευτική πληροφόρησή τους.  Τα δελτία αυτά ασχολήθηκαν με διάφορα θέματα σύμφωνα με τον κατάλογο που ακολουθεί.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 100 (28.02.2017)

Κοινοποιήθηκε σήμερα στα μέλη μας το Ενημερωτικό Δελτίο Νο. 100 της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. με θέμα «Οι αλλαγές στον Ν.3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς μετά τον Ν.4514/2018».
Ο Ν. 4514/2018, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II) για τις αγορές των χρηματοπιστωτικών μέσων, πλέον της ενσωμάτωσης αυτής, τροποποίησε τα άρθρα 7 παρ. 1, 9 και 27 του Ν. 3461/2006 για τις Δημόσιες Προτάσεις.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 31 (31.03.2009)

Το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 31 αφορά τις νέες υποχρεώσεις στις ενδο-ομιλικές συναλλαγές βάσει της Υπουργικής Απόφασης Α2-8092/31.12.2008 και την παρουσίασή της που έγινε στο ΕΒΕΑ στις 30 Μαρτίου.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 29 (24.03.2009)

Στο Ενημερωτικό Δελτίο Νο 29 κάναμε μια ανασκόπηση των μέχρι στιγμής εξελίξεων στα ΔΛΠ και την ισοσελίδα μας.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 28 (17.02.2009)

Στις 17 Φεβρουαρίου στείλαμε στις εταιρείες-μέλη μας το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 28 με θέμα τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και την επισήμανση διευκρινίσεων σε σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 27 (20.01.2009)

Με το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 27 ενημερώσαμε τα μέλη της ΕΝΕΙΣΕΤ για τις επικείμενες αλλαγές στα ΔΛΠ και ζητήσαμε να μας υποβάλουν τις απαντήσεις τους στα 27 ερωτήματα του discussion paper των IASB (International Accounting Standards Board) και FASB (Financial Accounting Standards Board) μέχρι 30 Ιανουαρίου

Όποιος έχει ετοιμάσει απαντήσεις τον παρακαλούμε να μας τις στείλει το συντομότερο δυνατόν.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 26 (17.11.2008)

Με το Ενημερωτικό Δελτίο της 17ης Νοεμβρίου,  απευθύναμε στα μέλη της ΕΝΕΙΣΕΤ πρόσκληση σε σύσκεψη για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών. 

Θεωρούμε ότι οι απαιτήσεις που θα προκύψουν για τις εταιρείες μας θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας τους.  Ενδεχομένως δε να χρειασθούν ακόμη και πρόσθετοι υπολογιστές με το ανάλογο λογισμικό. 

Έχουμε ήδη δημοσιεύσει τις προτεινόμενες αλλαγές.  Προκειμένου λοιπόν να ενημερώσουμε τα μέλη μας και να ακούσουμε τις σχετικές υποδείξεις τους επί του θέματος, έχουμε ορίσει συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς της αγοράς και οι προσκλήσεις έχουν σταλεί. Εξυπακούεται ότι  παρακολουθούμε με πολλή προσοχή τις εξελίξεις. 

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 25 (5.11.2008)

Στις 5 Νοεμβρίου στείλαμε το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 25 στην πρώτη ομάδα των μελών μας καλώντας τα σε κλειστές συνεδριάσεις με τη Διοικούσα και την Εκτελεστική Επιτροπή και με ελεύθερη ημερήσια διάταξη. 

Σκοπός είναι να διερευνηθούν οι προσδοκίες που έχουν τα μέλη μας από εμάς και να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα.   Οι προσκεκλημένοι είναι σε περιορισμένο αριθμό ανά συνεδρίαση. 

Αν λοιπόν η πρωτοβουλία αυτή τύχει της ευρύτερης αποδοχής των μελών μας, οι συνεδριάσεις θα συνεχιστούν και το 2009, μέχρις ότου όλα τα μέλη μας λάβουν το Ενημερωτικό Δελτίο 25 και πραγματοποιηθούν συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερομένους.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 24 (7.10.2008)

Με τον τίτλο "Βεβαιώσεις Πληρωμής Μερισμάτων" αποστείλαμε στις 6 Οκτωβρίου 2008 το Ενημερωτικό Δελτίο # 24 στα μέλη μας. 

Τα ενημερώσαμε επίσης για τις θέσεις που έχει αναπτύξει η ΕΝΕΙΣΕΤ κατά το τελευταίο τετράμηνο για:
• την κατάχρηση αγοράς (market abuse),
• τις αντίστοιχες θέσεις της EuropeanIssuers για το θέμα αυτό,
• τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις (cross-border mergers) και
• τα δικαιώματα μετόχων εισηγμένων εταιρειών (shareholder rights).

Ενημερωτικό Δελτίο προς Όλες τις Εισηγμένες #2 (4.7.2008)

Εγκαινιάζεται μια προσπάθεια για επισήμανση των πρόσφατων καταχωρήσεων στην ιστοσελίδα της Ένωσης με σκοπό την ενημέρωση όλων των εισηγμένων.

Ενημερωτικό Δελτίο προς Όλες τις Εισηγμένες # 1 (1.7.2008)

Με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο η ΕΝΕΙΣΕΤ απευθύνθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες καλώντας τες να συμμετάσχουν στην έρευνα της με θέμα τις "Κοινωνικές Εισφορές των Εισηγμένων" και να συμληρώσουν το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο.

Η συγκέντρωση στοιχείων γύρω από το θέμα θα αποτελέσει υπόβαθρο για χρήσιμα συμπεράσματα.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 23 (5.6.2008)

Το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 23 αφορούσε την ετήσια Γενική συνέλευση της ΕΝΕΙΣΕΤ, τα Sovereign Wealth Funds (Κρατικά Επενδυτικά Ταμεία) και τη Market Abuse Directive (Οδηγία Κατάχρησης της Αγοράς).

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 22 (17.4.2008)

Αποστολή στα μέλη μας του Δελτίου Νο 22 με θέμα τα omnibus accounts (κοινοί λογαριασμοί).

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 21 (4.4.2008)

Συνέχεια του Ενημερωτικού Δελτίου Νο 1 σχετικά με τους "entry rules". Ενημερωτική επιστολή των δικηγόρων της EuropeanIssuers απεστάλη συνημμένη στις εταιρείες-μέλη μας.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 20 (31.3.2008)

Απεστάλη στα μέλη μας με θέμα την τροποποίηση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου. Στις 26 Μαρτίου είχε συνεδριάσει η Επιτροπή Τροποποίησης του Κανονισμού υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου του ΧΑ κ Σωκράτη Λαζαρίδη.  Σε αυτή, πέραν των στελεχών της ΕΧΑΕ, εκπροσωπήθηκε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο ΣΜΕΧΑ (χρηματιστές), η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και η ΕΝΕΙΣΕΤ (εισηγμένες εταιρείες).  Στην επιτροπή, από πλευράς της ΕΝΕΙΣΕΤ, μετείχαν οι κκ Γεώργιος Κούμπας, Γενικός Γραμματεύς και Παναγιώτης Γ. Δράκος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής.  Η τροποποίηση του Κανονισμού κατέστη απαραίτητη ύστερα από την τροποποίηση τόσο του Ευρωπαϊκού όσο και του Ελληνικού νομικού πλαισίου που διέπει τις χρηματαγορές.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 19 (5.3.2008)

Με το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 19 ενημερώσαμε τα μέλη μας για τις θέσεις που αναπτύξαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις άσκοπες διαφορές τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και εννεαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων  της Απόφασης 6/448 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αυτές του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις ετήσιες (δωδεκαμηνιαίες) καταστάσεις.

Υ.Γ. Δεν αναφερθήκαμε στην ιστοσελίδα μας στο Ενημερωτικό δελτίο Νο 18 διότι αφορούσε απλά την αλλαγή στον τόπο της εκδήλωσης που πραγματοποιήσαμε με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την παρουσίαση του Ν3556/2007, τις Αποφάσεις 6/448 και 7/448 καθώς και την Εγκύκλιο 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.   

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 17 (24.1.2008)

Στείλαμε στα μέλη μας το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 17 σχετικά με τη συγχώνευση της Unique και της EALIC σε μία μόνο παν-Ευρωπαϊκή οργάνωση εισηγμένων, την “EuropeanIssuers”. 

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 16 (23.1.2008)

Στείλαμε το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 16 στα μέλη μας με το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης  ΚΥΑ (ΥΠΟΙΟ & ΥΠΑΝ) σχετικά με τα δημοσιευόμενα στοιχεία και πληροφορίες από εταιρείες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  Πρόκειται για τον εναρμονισμό της απόφασης 6/448 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέσω της τροποποίησης της ΚΥΑ 6511/2006.  

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 15 (18.1.2008)

Αποστείλαμε στα μέλη μας το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 15 που αναφέρεται στον 3556/2007 και στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Νο 8.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 14 (9.1.2008)

Αποστείλαμε στα μέλη μας το Ενημερωτικό Δελτίο Νο 14 που αναφέρεται στο ανασχεδιαζόμενο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Νο 8.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 13 (17.12.2007)

Στείλαμε στα μέλη μας το ενημερωτικό δελτίο Νο 13 για τις βεβαιώσεις μερισμάτων.  Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση στο θέμα.  Ως γνωστό είχε υπάρξει οπισθοδρόμηση στο θέμα λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.  Ήδη όμως ο 3556/2007 δείχνει την λύση του προβλήματος.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 12 (30.11.2007)

Για τον συσχετισμό της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου 3299/2004 με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  Με αυτό προωθήσαμε απάντηση της ΕΛΤΕ (Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου) σε ερώτηση μέλους μας σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των αφορολογήτων αποθεματικών του 3299/2004 και τις παραγράφους 20 και 24 του Δ.Λ.Π. 20.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 11 (29.11.2007)

Για τις Υποχρεώσεις Πληροφόρησης Απορρέουσες από τον Νόμο 3556/2007.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 10 (12.11.2007)

Ενημέρωση των μελών μας σχετικά με διευκρινίσεις για το Ν. 3556/2007 περί Διαφάνειας.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 9 (7.11.2007)

Ενημέρωση για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τις προτεινόμενες βελτιώσεις από την EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) και για την διάρκεια παροχής υπηρεσιών από τους ορκωτούς λογιστές σε κάθε εισηγμένη εταιρεία. 

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 8 (28.9.2007)

Απόδοση των Διεθνών Προτύπων στα Ελληνικά.

Ενημερωτικά Δελτία Νο 7,6,5 & 4

 Για την Διαφάνεια:Η υιοθεσία της σχετικής Οδηγίας με τον Νόμο 3556/2007 μας απασχόλησε σε μια σειρά ενημερωτικών δελτίων με κατάληξη την αποστολή των Πρακτικών της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή πολλών στελεχών μελών μας και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 3 (23.5.2007)

Για τις βεβαιώσεις καταβολής μερισμάτων, τα κλάσματα των μετοχών, και τις δημοσιεύσεις των ετησίων στοιχείων.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 2 (17.5.2007)

MiFID: Παρουσίαση της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID – Market in Financial Instruments Directive) που πρέπει να γίνει νόμος της Ελλάδος για εφαρμογή από 1ης Νοεμβρίου 2007.

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 1 (17.5.2007)

USA SEC Entry Rules: Αφορούσε το delisting και όλες τις εταιρείες του κόσμου που έχουν πάνω από 300 Αμερικανούς μετόχους!


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ