Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ»
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
,
ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ
ΑΠΟ 28.07.2020 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Συνιστάται μη κερδοσκοπική ένωση νομικών προσώπων, των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης εντός ή εκτός Ελλάδας. Η Ένωση έχει την μορφή "ένωσης προσώπων" (Ένωσης νομικών προσώπων/εταιριών) σύμφωνα με το άρθρο 107 του Αστικού Κώδικα και φέρει την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή φέρει την επωνυμία UΝΙΟΝ OF LISTED COMPANIES και το διακριτικό τίτλο U.L.C. Η Ένωση έχει έδρα το δήμο Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Ένωσης είναι η υποστήριξη των μελών της στην αποστολή τους να αποτελούν φορείς ανάπτυξης υπεραξιών και εσόδων, υπέρ των μετόχων τους, των εργαζομένων τους και της οικονομίας της χώρας. Αυτός επιτυγχάνεται δια της συστηματικής επικοινωνίας μετά των μελών της, προς διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες ή άλλες αγορές.

2. Η Ένωση θα επιδιώκει την συναίνεση των μελών της για την υποστήριξη μιας θέσης ή για την διαχείριση των υποθέσεών της. Η Ένωση θα λαμβάνει υπ’ όψιν της τα αιτιολογημένα ενδιαφέροντα των μελών της. Αν δεν έχουν ευοδωθεί όλες οι λογικές προσπάθειες εξεύρεσης κοινής θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του καταστατικού, μόνον τότε η Ένωση αποφασίζει δια ψηφοφορίας μεταξύ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

3. Ο ανωτέρω μη κερδοσκοπικός σκοπός μπορεί να επιδιωχθεί ίδια με τους εξής τρόπους:

α. Την μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τις εταιρίες με εισηγμένες κινητές αξίες σε οργανωμένες ή άλλες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με οργανωμένες ή άλλες κεφαλαιαγορές.

γ. Την διοργάνωση επιστημονικών ή επαγγελματικών συναντήσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων ή συνεδρίων.

δ. Την διαμόρφωση βέλτιστης πρακτικής σε τομείς που άπτονται της λειτουργίας οργανωμένων ή άλλων κεφαλαιαγορών, με την προοπτική της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού.

ε. Την ενημέρωση των μελών της για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, το χαρακτήρα τους ως εταιριών με εισηγμένες κινητές αξίες σε οργανωμένες ή άλλες αγορές, ή τη λειτουργία τέτοιων αγορών

στ. Την εκπροσώπηση των μελών της στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.

ζ. Την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της και των ανάλογων ή συγγενών Ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.

η. Την προβολή των θέσεων/απόψεων των μελών της, πάντοτε στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και της προστασίας του επενδυτικού κοινού.

θ. Την συμμετοχή της σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη δραστηριότητα των μελών της ή με τη λειτουργία οργανωμένης ή άλλης αγοράς.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΛΗ – ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Μέλη της Ένωσης είναι όσα εγγραφούν στην Ένωση αποδεχόμενα τους όρους του παρόντος μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από τη Δ.Ε. Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι:

α. Εταιρίες με εισηγμένες κινητές αξίες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα σε οργανωμένες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που τελούν υπό τη διαχείριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (πχ Αγορά Αξιών, Αγορά Παραγώγων, Εναλλακτική Αγορά), ή υπό τη διαχείριση άλλου φορέα που ενδέχεται να λειτουργήσει στην Ελλάδα.

β. Ελληνικές Εταιρίες με έδρα την Ελλάδα ή Αλλοδαπές Εταιρίες τον έλεγχο ή το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών έχουν άμεσα ή έμμεσα Έλληνες πολίτες ή Έλληνες της διασποράς ή εταιρίες ελληνικών συμφερόντων ή Αλλοδαπές Εταιρίες με εγκατάσταση η δραστηριότητα στην Ελλάδα με εισηγμένες κινητές αξίες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα σε οργανωμένες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Φίλοι της Ένωσης μπορούν να είναι γενικώς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και επιθυμούν να ενημερώνονται σχετικά με τις δραστηριότητες της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Συνέλευση αποτελείται από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιριών μελών της Ένωσης που είναι ταμειακώς εντάξει, συνέρχεται τακτικά μέσα στο πρώτο εννεάμηνο κάθε έτους και έκτακτα όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο μετά από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.), ή κατόπιν αιτήματος 1/20 των μελών της Ένωσης.

2. Αντικείμενα της Συνέλευσης είναι η έγκριση του απολογισμού της Δ.Ε., η εκλογή ανά διετία των μελών αυτής εκ των ταμειακώς ενήμερων, η τροποποίηση του Καταστατικού, η μετατροπή της μορφής και λύση της Ένωσης, καθώς και η λήψη απόφασης για τα προτεινόμενα, από την Δ,Ε. ή από το 1/20 των μελών, θέματα.

3. Η Συνέλευση συνέρχεται με πρόσκληση της Δ.Ε. που κοινοποιείται στα μέλη πέντε (5) κατ’ ελάχιστο μέρες πριν, συνεδριάζει με απαρτία του 1/5 των μελών της και λαμβάνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία με την πρώτη πρόσκληση, η Συνέλευση συνέρχεται μετά ελαχίστη προθεσμία δύο (2) ημερών, με πρόσκληση της Δ.Ε., οπότε η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με οποιουσδήποτε παρόντες και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία αυτών. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν η αρχική πρόσκληση περιλαμβάνει και πληροφορίες για την επαναληπτική. Οι εργασίες της Συνέλευσης μπορούν να διεξάγονται εφόσον το αποφασίσει η Δ.Ε και μέσω τηλεδιάσκεψης είτε για κάποιους ή όλους τους συμμετέχοντες. Της Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος της Δ.Ε. και χρέη προσωρινού γραμματέα ασκεί το πρόσωπο που ορίζει ο πρόεδρος της Δ.Ε. Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνέλευσης μπορούν να παραμείνουν οι ίδιοι εφόσον τούτο εγκριθεί από τη Συνέλευση. Των εργασιών και αποφάσεων της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

4. Ειδικά για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τη λύση αυτής, τη μετατροπή σε άλλη νομική μορφή ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των μελών της, απαιτείται πάντοτε πλειοψηφία των 2/3 των παρισταμένων μελών στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠHΣH ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Την Ένωση εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται τους πόρους της η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή ("Δ.Ε.") αποτελείται από 5 έως 25 πρόσωπα. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη. Μέλη της Δ.Ε μπορούν να είναι εκπρόσωποι των μελών της Ένωσης, Φίλοι της Ένωσης ή και τρίτοι, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ή στο πρόσωπο του μέλους που τυχόν εκπροσωπούν κάποια από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού. Η θητεία των μελών της Δ.Ε είναι διετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη συνέλευση.

2. Μετά την εκλογή της, η Δ.Ε., συγκαλούμενη από τον πρεσβύτερο των εκλεγμένων μελών, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν έως πέντε Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια δύναται να ορίσει από τα μέλη της ένα Γενικό Γραμματέα και ένα Ταμία καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων των. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ένας εκ των Αντιπροέδρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

3. Η Δ.Ε. συνεδριάζει μετά από Πρόσκληση του Προέδρου της, ή κατόπιν αιτήματος δύο (2) τουλάχιστον μελών της. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

4. Η Δ.Ε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό κατ’ ελάχιστον τα μισά πλέον ενός μέλη αυτής. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις της Δ.Ε λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Μέλη της Δ.Ε. δύνανται να αντιπροσωπεύονται μόνο από άλλα μέλη της ή αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχει εκλέξει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Δ.Ε. δύναται να ορίζει διάφορες επιτροπές που αποτελούνται από μέλη της ή τρίτους και στις οποίες δύναται να εκχωρήσει οποιεσδήποτε αρμοδιότητές της δυνάμει του παρόντος καταστατικού. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να εκλέγει Εκτελεστική Επιτροπή («Ε.Ε.»). Εφόσον αποφασίσει την εκλογή Ε.Ε., τα μέλη της Ε.Ε. και ο Πρόεδρος αυτής επιλέγονται αποκλειστικά εκ των μελών της Δ.Ε. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. δύναται να ορισθεί υπ’ αυτής ως Πρόεδρος της Ε.Ε.. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία έως εννέα πρόσωπα. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Δ.Ε., η οποία μπορεί να επιλέγει και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ε. Η θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι αντίστοιχη με αυτή της Δ.Ε.

2. Με απόφαση της Δ.Ε. καθορίζονται τα αντικείμενα της Ε.Ε. και παρέχεται σ’ αυτήν η εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων. Η Δ.Ε. ενημερώνεται για τις αποφάσεις της Ε.Ε. Με απόφασή της η Ε.Ε μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη της, συνεργάτες, υπαλλήλους της Ένωσης ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.

3. Η Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της Ένωσης οποτεδήποτε επιβάλλεται εκ του παρόντος καταστατικού ή όποτε άλλοτε οι ανάγκες της Ένωσης το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη.

4. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή κατ’ ελάχιστον τρία (3) μέλη αυτής. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Μέλη της Ε.Ε δύνανται να αντιπροσωπεύονται μόνο από άλλα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. και ο Ταμίας, μόνοι τους, ή από κοινού, τηρούν το Ταμείο και ενεργούν αναλήψεις από Τράπεζες, εισπράξεις και καταβολές σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δ.Ε. και της Ε.Ε. Ο Γενικός Γραμματέας, εφόσον έχει διοριστεί από τη Δ.Ε., άλλως ο Πρόεδρος της Ε.Ε εποπτεύει την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και Συνεδριάσεων της Δ.Ε. και Ε.Ε. σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται από το μέλος που η Συνέλευση ή η εκάστοτε επιτροπή ορίζει ειδικά. Στους απερχόμενους Προέδρους της Δ.Ε. δύναται να απονεμηθεί ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου κατόπιν αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής. Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να αναθέτουν εξουσίες τους και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή συνεργάτες της Ένωσης στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ανωτέρω καθηκόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. – ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.

1. Σε περίπτωση απουσίας μέλους από τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. πέραν των τριών συνεδριάσεων ανά χρήση, η Δ.Ε. αποφασίζει εάν προκύπτει θέμα έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους. Επίσης η Δ.Ε. αποφασίζει για την αναστολή ή έκπτωση μέλους της σε περίπτωση, όπου η εταιρεία την οποία εκπροσωπεί, δεν είναι ταμειακώς εντάξει απέναντι στην Ένωση ή εισέρχεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, ή διαγράφεται με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν απόφασης της οργανωμένης αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης ή της εποπτεύουσας αρχής, καθώς και στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχει ασκηθεί ή επαπειλείται η άσκηση κατά του μέλους της Δ.Ε ποινικής δίωξης για ποινικά αδικήματα, ή επαπειλούνται διοικητικές κυρώσεις για πράξεις ή παραλείψεις του που δεν συνάδουν με την ιδιότητά τους ως μέλους της Δ.Ε.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Δ.Ε, τα μέλη αυτά αντικαθίστανται προσωρινά από τα αναπληρωματικά μέλη που έχει εκλέξει η Συνέλευση. Εάν η Συνέλευση δεν έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε, ή αυτά δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αναπλήρωση δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, τότε τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ε μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Ένωσης και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών είναι τουλάχιστον τρία (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Δ.Ε, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέξουν μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ή με σκοπό τη συμπλήρωση των μελών της Δ.Ε πλέον των εκλεγέντων από τη Συνέλευση, μέχρι του ανώτατου αριθμού μελών της Δ.Ε που ορίζεται από το παρόν καταστατικό. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση ή συμπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας της Δ.Ε, η δε απόφαση της εκλογής αυτής ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Δ.Ε, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πόροι της Ένωσης είναι τα ακόλουθα: τα τυχόν δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών της εφόσον προβλεφθούν με απόφαση της Δ.Ε., οι ετήσιες συνδρομές των μελών, οι επώνυμες δωρεές και οι εθελοντικές ή έκτακτες εισφορές καθώς και οι πάσης φύσεως επώνυμες οικονομικές ενισχύσεις, χορηγίες, ενέργειες προβολής για τα Μέλη και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και που γίνονται αποδεκτά από τη Δ.Ε., τα κληροδοτήματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα έσοδα από δραστηριότητες, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια της Ένωσης, τα έσοδα από τη συμμετοχή της Ένωσης σε ευρωπαϊκά, εθνικά ή άλλα προγράμματα συμβατά προς τους σκοπούς της, από συμμετοχή σε Επιτροπές, Συμβούλια και εν γένει Οργανώσεις συμβατές προς τους σκοπούς της, καθώς και από επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κρατικές, της Ε.Ε., διεθνών οργανισμών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ συμβατών προς τους σκοπούς της Ένωσης, καθώς και την εκπόνηση μελετών ή ερευνών σε αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς της Ένωσης, καθώς και τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Η οικονομική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, η Δ.Ε. καταρτίζει τον ετήσιο απολογισμό της χρήσης, ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση στη τακτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

1. Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.

2. Η μετατροπή της μορφής της Ένωσης μετά ή άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφασίζεται με απόφαση της Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 13
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η Ένωση λύεται με απόφαση της Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.
2. Σε περίπτωση καταγγελίας, λύσης, πτώχευσης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ή οικειοθελούς αποχώρησης μέλους, η Ένωση συνεχίζεται μεταξύ των υπόλοιπων μελών.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Την λύση της Ένωσης ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται από την Δ.Ε. η οποία διατηρείται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή, τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται στην οργάνωση που θα διαδεχθεί αυτή, και εν ελλείψει αυτής σε αγαθοεργούς σκοπούς, κατά την απόφαση της Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 15
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων και περί αστικής εταιρίας όπως ισχύουν, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα και επί ενώσεων προσώπων.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ