Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
(μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων)


Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Συνιστάται μη κερδοσκοπική ένωση εταιριών με εισηγμένες κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε ανεγνωρισμένα χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος, με την μορφή «ενώσεως προσώπων» (ενώσεως νομικών προσώπων/εταιριών) σύμφωνα με το άρθρο 107 του Αστικού Κώδικα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.) και αγγλιστί UNION OF LISTED COMPANIES (U.L.C.), με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Ενώσεως είναι: α) η δια της συστηματικής επικοινωνίας των μελών της διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν την συμμετοχή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και την Κεφαλαιαγορά γενικότερα και η διατύπωση προτάσεων προς το ΧΑ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες αρμόδιες Αρχές και φορείς και β) η εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης στις Αρχές και τους φορείς της προηγουμένης περιπτώσεως, όπως επίσης στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές και στις Τράπεζες, σε σχέση με τα κοινού ενδιαφέροντος θέματα της παραγράφου αυτής.

2. Η Ένωση θα επιδιώκει την συναίνεση των μελών της για την υποστήριξη μιας θέσης ή για την διαχείριση των υποθέσεών της. Η Ένωση θα λαμβάνει υπ’όψη της τα αιτιολογημένα ενδιαφέροντα των μελών της.  Αν δεν έχουν ευοδωθεί όλες οι λογικές προσπάθειες εξεύρεσης κοινής θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του καταστατικού, μόνον τότε η Ένωση αποφασίζει δια ψηφοφορίας μεταξύ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

3. Ο ανωτέρω μη κερδοσκοπικός σκοπός μπορεί να επιδιωχθεί ίδια με τους εξής τρόπους:

α. Την μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τις εταιρίες με εισηγμένες κινητές αξίες σε οργανωμένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα.
β. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με οργανωμένες κεφαλαιαγορές.
γ. Την διοργάνωση επιστημονικών ή επαγγελματικών συναντήσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων ή συνεδρίων.
δ. Την διαμόρφωση βέλτιστης πρακτικής σε τομείς που άπτονται της λειτουργίας οργανωμένων κεφαλαιαγορών, με την προοπτική της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού.
ε. Την ενημέρωση των μελών της για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, το χαρακτήρα τους ως εταιριών με εισηγμένες κινητές αξίες σε οργανωμένες αγορές, ή τη λειτουργία τέτοιων αγορών.
στ. Την εκπροσώπηση των μελών της στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.
ζ. Την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της και των ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
η. Την προβολή των θέσεων/απόψεων των μελών της, πάντοτε στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και της προστασίας του επενδυτικού κοινού.
θ. Την συμμετοχή της σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη δραστηριότητα των μελών της, ή με τη λειτουργία οργανωμένης αγοράς.

Άρθρο 3
ΜΕΛΗ

Μέλη της Ενώσεως είναι όσα υπογράφουν το Καταστατικό και όσα εγγραφούν στην Ένωση αποδεχόμενα τους όρους του παρόντος μετά από αίτησή τους υποστηριζόμενη από δύο τακτικά μέλη.

Τα Μέλη της Ενώσεως διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και συνδεδεμένα.

1. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι:
α. Εταιρίες με εισηγμένες κινητές αξίες στο ΧΑ (κύρια αγορά, παράλληλη, ΝΕΧΑ, ΕΛΓΑΚ ή όποια άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στο πλαίσιο του ΧΑ).
β. Εταιρίες με εισηγμένες κινητές αξίες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια εκτός Ελλάδος.

2. Δόκιμα μέλη άνευ ψήφου μπορούν να είναι εταιρίες που έχουν καταθέσει αίτηση εγκρίσεως του ενημερωτικού τους δελτίου για την εισαγωγή των κινητών τους αξιών στο ΧΑ και διατηρούν την ιδιότητα αυτή έως ότου εγκριθεί αυτή από το ΧΑ.  Τα δόκιμα μέλη έχουν δικαίωμα πληροφόρησης των εργασιών της Ένωσης και συμμετοχής σ’ αυτές.

3. Συνδεδεμένα μέλη άνευ ψήφου μπορούν να είναι γενικώς εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορούνται τις δραστηριότητες της Ενώσεως.

Άρθρο 4
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Συνέλευση αποτελείται από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιριών τακτικών μελών της Ενώσεως που είναι ταμειακώς εντάξει, συνέρχεται τακτικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και έκτακτα όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο μετά από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.), ή κατόπιν αιτήματος 1/20 των τακτικών μελών της Ενώσεως.

2. Αντικείμενα της Συνελεύσεως είναι η έγκριση του απολογισμού της Δ.Ε., η εκλογή ανά διετία των μελών αυτής εκ των ταμειακώς ενήμερων, η τροποποίηση του Καταστατικού, η μετατροπή της μορφής και λύση της Ένωσης, καθώς και η λήψη απόφασης, για τα προτεινόμενα απο την Δ.Ε. ή από το 1/20 των μελών, θέματα.

3. Η Συνέλευση συνέρχεται με πρόσκληση της Δ.Ε., και συνεδριάζει με απαρτία του ½ των τακτικών μελών της και απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων.  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία με την πρώτη πρόσκληση, η Συνέλευση συνέρχεται μετά ελαχίστην προθεσμίαν πέντε (5) ημερών, με πρόσκληση της Δ.Ε., οπότε αρκεί απαρτία του 1/3 των τακτικών μελών, και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται και 3η φορά μετά ελαχίστη προθεσμία πέντε (5) ημερών, με Πρόσκληση της Δ.Ε., οπότε τότε η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με οποιουσδήποτε παρόντες και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία αυτών. Της Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος της Δ.Ε. και χρέη προσωρινού γραμματέα ασκεί ο Γ.Γ. της Ένωσης. Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνέλευσης μπορούν να παραμείνουν οι ίδιοι εφόσον τούτο εγκριθεί από τη Συνέλευση. Των εργασιών και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως.

Άρθρο 5
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Την Ένωση εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται τους πόρους της η Δ.Ε., η οποία αποτελείται από 11 έως 19 πρόσωπα που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.  Η Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά ανά τρίμηνο και έκτακτα μετά απο Πρόσκληση του Προέδρου της, ή κατόπιν αιτήματος πέντε (5) τουλάχιστον μελών της.
2. Μεταξύ των μελών της Δ.Ε. εκλέγονται ένας Πρόεδρος, από δυο έως πέντε Αντιπρόεδροι, ένας Γενικός Γραμματέας και ένας Ταμίας.  Μέλος της Δ.Ε. μπορεί να είναι και το ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της Ενώσεως δυνάμενο να ορισθεί υπ’ αυτής ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

3. Εκ των μελών της Δ.Ε. επιλέγεται Ε.Ε. και ο Πρόεδρος αυτής.  Στην Ε.Ε., η οποία συνεδριάζει ανά μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της μετέχουν, ο Πρόεδρος της Δ.Ε., και άλλα τρία έως επτά μέλη που θα επιλέξει η Δ.Ε.

4. Με απόφαση της Δ.Ε. καθορίζονται τα αντικείμενα της Ε.Ε. και παρέχεται σ’αυτήν η εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων. Η Δ.Ε. ενημερώνεται για τις αποφάσεις της Ε.Ε.

5. Η Δ.Ε. συνεδριάζει έγκυρα με παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των μελών της (τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται προς την επόμενη μονάδα) και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  Η Ε.Ε. συνεδριάζει έγκυρα με παρουσία του ημίσεως πλέον ενός των μελών της (τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται προς την επόμενη μονάδα) και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων.

6. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συγκαλεί την Δ.Ε. και προεδρεύει αυτής. Οι Αντιπρόεδροι αναπληρούν τον πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.  Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. και ο Ταμίας, μόνοι τους, ή από κοινού, τηρούν το Ταμείο, εις το οποίο μπορεί να παραμένει ανώτατο ποσό όσο εκάστοτε ορισθεί από την Δ.Ε., και ενεργούν αναλήψεις από Τράπεζες, εισπράξεις και καταβολές σύμφωνα με τις αποφάσεις της Δ.Ε. και της Ε.Ε. Ο Γ.Γ. εποπτεύει την τήρηση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και Συνεδριάσεων της Δ.Ε. και Ε.Ε. σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.  Στους απερχόμενους Προέδρους της Δ.Ε. δύναται να απονεμηθεί ο τίτλος τους Επιτίμου Προέδρου.

7. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. και της Ε.Ε., οι Αντιπρόεδροι και τα λοιπά μέλη της Δ.Ε. και της Ε.Ε. πλήν του Προέδρου της Δ.Ε., του Προέδρου της Ε.Ε., του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των, εξουσιοδοτούν άλλα μέλη της Δ.Ε.

8. Σε περίπτωση απουσίας μέλους από τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. πέραν των τριών συνεδριάσεων ανά χρήση, η Δ.Ε. αποφασίζει εάν προκύπτει θέμα έκπτωσης από την ιδιότητα του μέλους.

9. Επιφυλασσoμένων των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή ελλείψεως ενός ή περισσοτέρων μελών της Δ.Ε., τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων απαρτίας και πλειοψηφίας εκλέγουν τα μέλη, που ελλείπουν, από όσους μπορούν να είναι μέλη της Δ.Ε. της Ενώσεως μέχρι τον αριθμό 19.  Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή έλλειψης περισσοτέρων μελών της Δ.Ε., αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι κανονικές προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας της Δ.Ε., παραμένουν όμως ενεργά 4 τουλάχιστο μέλη της, μπορεί με ομόφωνη απόφασή τους να συμπληρωθεί μέχρι 19 ο αριθμός των μελών που ελλείπουν και να συγκληθεί μέσα σε δύο μήνες έκτακτη Συνέλευση προς έγκριση της αποφάσεως αυτής και σε περίπτωση μη εγκρίσεως να συγκληθεί αμελλητί η Συνέλευση προς εκλογή νέας Δ.Ε.

Άρθρο 6
ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Ενώσεως είναι εισφορές που καταβάλλουν τα μέλη ανάλογα με την ιδιότητα τακτικού, δοκίμου ή συνδεδεμένου μέλους, υπολογιζόμενες ανά κατηγορία και με βάση κριτήρια που αποφασίζει η Δ.Ε.

Άρθρο 7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

1. Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.

2. Η μετατροπή της μορφής της Ένωσης μετά ή άνευ τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφασίζεται με απόφαση της Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

Άρθρο 8
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η Ένωση λύεται με απόφαση της Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.

2. Σε περίπτωση καταγγελίας, λύσεως, πτωχεύσεως, θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ή οικειοθελούς αποχωρήσεως μέλους, η Ένωση συνεχίζεται μεταξύ των υπόλοιπων μελών.

Άρθρο 9

Την λύση της Ένωσης ακολουθεί η εκκαθάριση η οποία διενεργείται από την Δ.Ε. η οποία διατηρείται για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως.  Στην περίπτωση αυτή τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται στην οργάνωση που θα διαδεχθεί αυτή, και εν ελλείψει αυτής σε αγαθοεργούς σκοπούς, κατά την απόφαση της Δ.Ε.

 


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ