Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Νόμοι
Εμφάνιση νόμων   

N. 4601/2019
Ν. 4601/2019 Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.
 
Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών
 
Ν. 2190/1920 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Διαβάστε εδώ την Αναμόρφωση και Τροποποίηση του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και άλλων διατάξεων.
 
Ν. 1806/19-20.9.88 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΦΕΚ Α' 207 Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις.
 
Ν. 1969/1991
Διαβάστε τον Ν. 1969/1991 περί Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Διατάξεων εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλων διατάξεων.
 
Ν. 2076/1992
Δημοσιεύουμε τον υπ' αριθμό Ν. 2076/1992 Βασικό Τραπεζικό Νόμο.
 
N. 2238/1994 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
N. 2238/1994 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ενημερωμένος μέχρι και το Ν. 3453/2006
 
Ν. 2396/1996 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ν. 2396/1996 ΦΕΚ 73Α' Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές.
 
Ν. 2533/1997 ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Ν. 2533/1997 Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και άλλες διατάξεις.
 
Ν. 2744/1999

Δημοσιεύουμε τον Ν. 2744/1999 περί Ρυθμίσεων θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και άλλων διατάξεων.

 
Ν. 2843/2000 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΦΕΚ Α' 219/12.10.2000 Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις.
 
N. 3016/2002 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΦΕΚ 110/17.5.2002 Για την Εταιρική Διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις.
 
Ν. 3148/2003 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΦΕΚ Α' 136/5.6.2003 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων.
 
N. 3152/2003 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΕΚ 152/19.6.2003 Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 
N.3156/2003
Δημοσιεύουμε τον Ν.3156/2003 περί Ομολογιακών Δανείων, Τιτλοποίησης απαιτήσεων και Απαιτήσεων από ακίνητα και άλλων διατάξεων.
 
First page  Previous page  Next page  Last page      Εγγραφές 1-15 από 107 


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ