Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Νόμοι
Εμφάνιση νόμων   

Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών
 
Ν. 2190/1920 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Διαβάστε εδώ την Αναμόρφωση και Τροποποίηση του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και άλλων διατάξεων.
 
Ν. 1806/19-20.9.88 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΦΕΚ Α' 207 Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις.
 
Ν. 1969/1991
Διαβάστε τον Ν. 1969/1991 περί Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Διατάξεων εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της Κεφαλαιαγοράς και άλλων διατάξεων.
 
Ν. 2076/1992
Δημοσιεύουμε τον υπ' αριθμό Ν. 2076/1992 Βασικό Τραπεζικό Νόμο.
 
N. 2238/1994 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
N. 2238/1994 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ενημερωμένος μέχρι και το Ν. 3453/2006
 
Ν. 2396/1996 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ν. 2396/1996 ΦΕΚ 73Α' Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές.
 
Ν. 2533/1997 ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Ν. 2533/1997 Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και άλλες διατάξεις.
 
Ν. 2744/1999

Δημοσιεύουμε τον Ν. 2744/1999 περί Ρυθμίσεων θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και άλλων διατάξεων.

 
Ν. 2843/2000 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΦΕΚ Α' 219/12.10.2000 Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις.
 
N. 3016/2002 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΦΕΚ 110/17.5.2002 Για την Εταιρική Διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις.
 
Ν. 3148/2003 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
ΦΕΚ Α' 136/5.6.2003 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων, Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων.
 
N. 3152/2003 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΦΕΚ 152/19.6.2003 Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 
N.3156/2003
Δημοσιεύουμε τον Ν.3156/2003 περί Ομολογιακών Δανείων, Τιτλοποίησης απαιτήσεων και Απαιτήσεων από ακίνητα και άλλων διατάξεων.
 
Ν. 3220/2004 ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Σύμφωνα με το Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄15/28.1.2004)
«Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής- Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού δικαίου και άλλες διατάξεις» έχει ως εξής:
3. Η παρ. 1του άρθρου 12 του Ν 2961/2001 (ΦΕΚ Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής :

«1.Για εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, ομολογίες, ιδρυτικούς και λοιπούς γενικά τίτλους των εμπορικών εταιριών, δημόσια χρεόγραφα ή άλλες τέτοιας φύσης αξίες, ως αξία αυτών λαμβάνεται η αξία της προηγούμενης ημέρας του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Αν η μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων πραγματοποιείται με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με εγγραφή στο χρηματιστήριο και αν η διαφορά μεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και της ανωτέρω αξίας υπερβαίνει το ποσοστό τρία τοις εκατό ( 3 % ) της τελευταίας, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση για τη διαφορά αξίας μέσα σε δέκα ( 10 ) ημέρες από το χρόνο κατάρτισης του ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου ή της εγγραφής στο χρηματιστήριο.»

 
First page  Previous page  Next page  Last page      Εγγραφές 1-15 από 106 


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ