Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Υπουργικές Αποφάσεις

11.11.2014 ΠΟΛ 1105

ΠΟΛ 1105 Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 135211/Β2/23.9.2013 (Β΄ 2384), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 150539/Β2/15.10.2013 (Β΄ 2601), κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει...

06.06.2013 ΠΟΛ 1134

ΠΟΛ 1134 Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα

18.02.2012 ΠΟΛ 1077

ΠΟΛ 1077 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄).

28.02.2012 ΠΟΛ 1054

ΠΟΛ 1054 Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρεία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της.

26.07.2011 ΠΟΛ 1159

ΠΟΛ. 1159 Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N. 3693/2008 (ΦΕΚ Α΄ 174).

09.06.2011 ΠΟΛ 1129

ΠΟΛ 1129: Θέμα "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 3943/2011".

24.02.2011 ΠΟΛ 1021/3.2.2011 για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 και τα δικαιολογητικά έγγρφα που υποβάλλονται με αυτή. Σας παραθέτουμε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1021/3.2.2011 και το συνημμένο της υπόδειγμα του εντύπου Ε9.

15.10.2010 ΠΟΛ 1140

ΠΟΛ 1140 Θέμα: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 1019446/113/0015/2008 (ΦΕΚ 307 Β') απόφασής μας.

13.10.2010 Εγκύκλιος για τη φορολογία εισοδήματος

Το Υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1135/2010) που απέστειλε στις ΔΟΥ αναλύει τις τελικές ρυθμίσεις του Νόμου 3842/2010 για τη φορολογία των φυσικών προσώπων.

Την αναδημοσιεύουμε εδώ προς ενημέρωση των αναγνωστών μας.

07.10.2010 ΠΟΛ 1136

ΠΟΛ 1136 Θέμα: Κοινοποίση διατάξεων Νόμου 3888/2010
α) ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
β) περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων και
γ) παράτασης του χρόνου παραγραφής των βεβαιαωμένων χρεών

04.10.2010 ΠΟΛ 1135

ΠΟΛ 1135 Θέμα: Κοινοποίηση άρθρων του νόμου 3842/2010

15.09.2010 Οδηγίες για την εφαρμογή του 3863/2010 για το νέο Ασφαλιστικό Σύστημα

Δημοσιεύουμε γνωστοποίηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του N. 3863/2010 για το «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».  Παράλληλα δημοσιεύουμε και τις οδηγίες του Υπουργείου για την εφαρμογή του νόμου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δια του Α.Π. Φ80000/οικ.19160/1420.

15.04.2010 Εγκύκλιοι ΥΠΟΙΚ για τη φορολογική δήλωση

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την Τρίτη 13 Απριλίου εγκυκλίους για τη φορολόγηση των φυσικών και νομικών προσώπων:

ΠΟΛ 1127/31.08.2010 Κοινοποίηση του Ν. 3691/2008 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, και παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΠΟΛ 1039/13.04.2010 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές.

ΠΟΛ 1040/13.04.2010 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

[Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε16, Φ01.014]

14.04.2009 ΠΟΛ 1053

ΠΟΛ 1053 Θέμα: Απόδοση του φόρου 10% που επιβάλλεται στους τόκους που αποκτούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, όταν οι τόκοι δεν εισάγονται στην Ελλάδα.

09.04.2010 - ΠΟΛ 1034 (Φορολογία εισοδήματος εταιρειών)

Δημοσιεύουμε εδώ την ΠΟΛ 1034/7.4.2010 στην οποία ορίζονται το περιεχόμενο της δήλωσηςφορολογίας εισοδήματος των εταιρειών καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα.

01.06.2009 - Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3756/2009 ΦΕΚ Α’ 53

Αυτές αφορούν:

ΠΟΛ 1068: την φορολόγηση ιδιοχρησιμοποιουμένων ξενοδοχειακών μονάδων με το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ).  Και ο

ΠΟΛ 1069: τις διατάξεις που αφορούν την φορολογία νομικών προσώπων.

Ελπίζουμε σύντομα μετά την Γενική Συνέλευση να μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τις προβλέψεις ιδιαίτερα της  ΠΟΛ 1069.

15.01.2009 - ΠΟΛ 1180/31.12.2008 για τη φορολογία εισοδήματος

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3697/2008 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

15.01.2009 - ΠΟΛ 1173/29.12.2008 για την αξία των ακινήτων των επιχειρήσεων

Θέμα: Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2008 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.

15.01.2009 - Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΛΠ (Κ2 - 11365/16.12.2008)

Θέμα: "Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)".

17.10.2006 - Νέες εισφορές των εισηγμένων

Αυξάνεται κι άλλο το κόστος των εισηγμένων εταιρειών ύστερα από την υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της απόφασης 36730/Β.903/15.9.2006 για τη Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1492/10.10.2006.

Είναι μία απόφαση την οποία είχαμε προσπαθήσει να αποτρέψουμε, δυστυχώς όμως, τα αποτελέσματα των επεμβάσεών μας δεν ήταν τα επιθυμητά. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε σχετική επιστολή μας που εστάλη το Μάρτιο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

13.6.2006 - Απάντηση ΥΠΟΙΟ σε ερώτημα εταιρείας

Δημοσιεύουμε έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΟΙΟ με το οποίο υιοθετείται από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές η θέση της ΕΛΤΕ με την οποία οι επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ δεν υποχρεούνται στην τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής. Η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής από τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις είναι προαιρετική.

Επιστολή ΥΠΟΙΟ (Αρ. Πρωτ. 311)

6.4.2006 Υπουργική Απόφαση

Σας είχαμε ενημερώσει ότι κατά την συνάντησή μας του Ιανουαρίου είχαμε ζητήσει από τον κ Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να διατηρηθεί το όριο των €300 για τις αναλυτικές καταστάσεις που υποβάλλουν οι εισηγμένες εταιρείες μας στις εφορίες.  Το αίτημα αυτό είχε υποστηρίξει επιτυχώς και ο Σύνδεσμος ΑΕ & ΕΠΕ.

Ο κ Υπουργός έκανε δεκτό το αίτημα αυτό και έτσι παραμένει το όριο των €300 ανά έκαστο στοιχείο στις υποβαλλόμενες καταστάσεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης.

23.2.2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη δημοσίευση σύμφωνα με τα ΔΛΠ

Δημοσιεύουμε εδώ την κοινή υπουργική απόφαση (6511/172/10.1.2006) των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης για τα

"Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)"

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΕΚ Β' 237/23.2.2006

7.2.2006 Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύουμε εδώ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. πρωτ. 1008872/2411/05/ΔΟΣ/27.1.06 με την οποία καθορίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν 3312/2005 (ΦΕΚ Α 35/2005).

3.2.2006 Ρύθμιση της φορολόγησης των συγχωνεύσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως πληροφορηθήκαμε από εισηγμένη εταιρεία-μέλος μας, το θέμα της φορολόγησης των συγχωνεύσεων ρυθμίστηκε οριστικά, σύμφωνα με διευκρινιστική επιστολή του Υπουργείου με θέμα:

"Οι διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων στοιχείων ανώνυμης εταιρίας στην εύλογη αξία τους βάσει των ΔΛΠ, σε περίπτωση μετασχηματισμού της εταιρίας με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2166/1993, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού."

Για περισσότερες λεπτομέρειες, δημοσιεύουμε εδώ τη σχετική απόφαση.

Απόφαση αριθ. 23861/587

Απόφαση αριθ. 23861/587 με θέμα "Δημοσιευόμενα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία των εταιρειών που συντάσσουν ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα"
ΦΕΚ Β' 913/18.6.2004.

Κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

ΣΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ όλων των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων προχώρησε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα και από τις τελευταίες τροποποιήσεις που επήλθαν στον ΚΒΣ με το άρθρο 14 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιγνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η υιοθέτηση των ΔΛΠ.
 Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρεται και σε ειδική εγκύκλιο (υπ' αρίθμ. 1028225/232/0015/ΠΟΛ.1027/31.3.2004) του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αδάμ Ρεγκούζα με την οποία κοινοποιείται αρμοδίως η διοικητική κωδικοποίηση του ΚΒΣ, έχει ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και την πλήρη και ασφαλή ενημέρωση των φοροτεχνικών υπαλλήλων και των φορολογουμένων.
 Συγκεκριμένα, η εν λόγω διοικητική κωδικοποίηση περιλαμβάνει τις διατάξεις:
α) του Π.Δ/τος 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»
β) των άρθρων 5, 9, 24, 25 και 38 του ν. 2523/1997 «Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» που αφορούν πρόστιμα του ΚΒΣ και
γ) του ν. 1809/1988 «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις».

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (πλήρες κείμενο 701ΚΒ)


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ