Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Αποφάσεις Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εγκύκλιος αρ. 60/18.9.2020

Θέμα: "Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020".

Απόφαση ΔΣ 1Α/890/18.9.2020  

Θέμα: "Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020"

Εγκύκλιος αρ. 49/28.11.2012

Θέμα: Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 3842/2010).

Δελτίο Τύπου/31.10.2012

Κοινοποίηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές και κρατικούς χρεωστικούς τίτλους.

Εγκύκλιος αρ. 45/21.7.2011
Θέμα: Συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.

Απόφαση 1/459/27.12.2009

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 1/459/27.12.2009 για το πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Εγκύκλιος αρ. 44
Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις" και στο άρθρο 27 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εγκύκλιος αρ. 43
Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τη λειτουργία Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
Πίνακας 1 εγκυκλίου αρ. 43
Πίνακας 2 εγκυκλίου αρ. 43

Εγκύκλιος αρ. 42/18.6.2009
Θέμα: Τροποποίηση της Εγκυκλίου 28 "Αναγκαστική Εκποίηση Μετοχών".

Απόφαση 3/505/3.4.2009
Θέμα: Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
Κατάλογος συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας (9-10 Μαΐου 2009)

Απόφαση 4/507/28.4.2009
Θέμα: Στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις.
Η απόφαση αντικαθιστά την προϋπάρχουσα 6/448/2007. Σημειώνεται ότι στη νεότερη απόφαση ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1 που εφαρμόζεται στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Προτεινόμενες αλλαγές στην υπ'αριθμ. 6/448/11.10.2007 απόφαση για τα στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (22.4.2009)
Απόφαση 1/506/8.4.2009
Θέμα: Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Εγκύκλιος 41/8.4.2009 
Θέμα: "Ενδεικτική Τυπολογία Ύποπτων Συναλλαγών / Δραστηριοτήτων Νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας".

Απόφαση 8/505/3.4.2009 
Θέμα: Διευκρίνιση ορισμών της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Απόφαση 2/505/3.4.2009 
Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με την ονομασία "Εναλλακτική Αγορά".

Απόφαση 1/505/3.4.2009
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 2/477/1.7.2008 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)".

Απόφαση 1/503/13.3.2009
Θέμα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς - Αγορά ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

Διευκρινήσεις για την Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς (2.1.2009)

Διευκρινήσεις με θέμα: Αγορά ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

Διευκρινήσεις σχετικά με το νόμο για τις Δημόσιες Προτάσεις (19.12.2008)

Διευκρινήσεις με θέμα: Ερώτημα αναφορικά με το νόμο για τις δημόσιες προτάσεις.

Εγκύκλιος 39/27.11.2008

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων». 
Ενημερώνουμε την ιστοσελίδα και προσθέτουμε την νέα εγκύκλιο στα πεδία: Ανάλυση κατά θέμα / MiFID / Ανακοινώσεις-Διευκρινίσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επί τη ευκαιρία, σας καλούμε να γνωρίσετε το καινούργιο πεδίο «Ανάλυση κατά θέμα» το οποίο αντιπροσωπεύει μια σημαντική προσφορά της ιστοσελίδας μας σε όλες τις εισηγμένες μέσα στον κυκεώνα της νομοθεσίας στον οποίο υποβάλλονται. 

Απόφαση 1/495/31.1.2008

Απόφαση 1/495/31.1.2008 με θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Σχέδιο Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος - 3/10/2008

Αναδημοσιεύουμε το Σχέδιο Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τυχόν παρατηρήσεις των μελών μας μπορούν να υποβληθούν στη διεύθυνση info@eneiset.gr.

Απόφαση 1/485/23.9.2008 & Δελτίο Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αναδημοσιεύουμε την Απόφαση 1/485/23.9.2008 και το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις ανοικτές πωλήσεις (short selling). Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Απόφαση 1/477/1.7.2008 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αναδημοσιεύουμε την Απόφαση 1/477/1.7.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα την τροποποίηση του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εγκύκλιος αρ. 37/16.5.2008 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιεύουμε την περιγραφή και την ίδια την Εγκύκλιο 37 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα την Λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων και τις διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 3/403/8.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εγκύκλιος αρ. 36/16.5.2008 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιεύουμε την περιγραφή και την ίδια την Εγκύκλιο 36 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα τις διευκρινήσεις επί της Απόφασης 3/347/12.7.2005 (ΦΕΚ Β/983/13.7.2005) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών" αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν προβλέψεις ή εκτιμήσεις οικονομικών μεγεθών.

Επιστολή 12.5.2008 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιεύουμε την περιγραφή και την ίδια την επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Λειτουργία των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων (ΚΕΜ).

Εγκύκλιος αρ. 35/22.2.2008 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιεύουμε την Εγκύκλιο 35 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα τη Μεταφορά αξιών Λογαριασμών Χειριστή εντός της ίδιας Μερίδας.

Απόφαση 1/470/5.5.2008

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 1/470/5.5.2008 για την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

Απόφαση 1/469/18.4.2008

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 1/469/18.4.2008 για τις τροποποιήσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Απόφαση 3/461/24.1.2008

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 3/461/24.1.2008 που τροποποιεί τον Κανονισμό Σ.Α.Τ. 3/304/10.6.2004 που βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα μας.

Απόφαση 4/460/10.1.2008

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 4/460/10.1.2008 για το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών.

Απόφαση 3/460/10.1.2008

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 3/460/10.1.2008 για τον νέο Κανονισμό Αναδόχων.

Απόφαση 2/460/10.1.2008

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 2/460/10.1.2008 για την κατανομή και τον προσδιορισμό της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται σε δημόσια προσφορά.

Εγκύκλιος αρ. 34/24.1.2008 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την ως άνω Εγκύκλιο που διευκρινίζει τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448.11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που πηγάζουν από τον Νόμο 3556/2007.  (Όλοι οι Νόμοι και οι Αποφάσεις βρίσκονται ήδη στην ιστοσελίδα μας.)  Όπως επισημαίνεται η Εγκύκλιος δεν τροποποιεί ούτε περιορίζει ούτε τον ως άνω Νόμο ούτε τις Αποφάσεις.

Εγκύκλιος αρ. 38/24.9.2008

Δημοσιεύουμε την Εγκύκλιο αρ. 38/24.9.2008 με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης 1/485/23.9.2008".

Εγκύλιος αρ. 25/29.11.2007

Δημοσιεύουμε την Εγκύλιο αρ. 25/29/11/2007 με θέμα: "Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων και τους μεριδιούχους".

Κείμενα Διαβούλευσης για την Οδηγία MiFID

Έχουν δημοσιευθεί προ ημερών στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν την Οδηγία MiFID τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.

1. 1/452/01.11.2007 με θέμα «Κανόνες Συμπεριφοράς ΕΠΕΥ».

2. 2/452/01.11.2007 με θέμα «Οργανωτικές Απαιτήσεις ΑΕΠΕΥ».

3. 3/452/1.11.2007 για την αξιολόγηση μετόχων με ειδική συμμετοχή.

4. 4/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου για τα κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ,    ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ.

5. 5/452/1.11.2007 για την εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ σε μητρώο.

6. 6/452/1.11.2007 για τις εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις συναλλακτικής διαφάνειας.

7. 7/452/1.11.2007 για τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και καταχώρησης στοιχείων.

8. 8/452/1.11.2007 για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς.

9. 9/452/1.11.2007 για τα βιβλία και στοιχεία ΑΕΕΔ.

Τα θέματα αυτά αφορούν περισσότερο τις χρηματιστηριακές εταιρείες κι όχι τις εισηγμένες αλλά εμείς δημοσιεύουμε την παραπομπή για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.  

Απόφαση 4/452/1.11.2007 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αναδημοσιεύουμε την Απόφαση 4/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα: Κριτήρια Καταλληλότητας των Προσώπων που Διευθύνουν τις Δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ.

Απόφαση 7/448/11.10.2007 ΕΚ

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 7/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί των Πρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου.

Απόφαση 6/448/11.10.2007 ΕΚ

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί των Στοιχείων και Πληροφοριών που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες και τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. 

Απόφαση 3/435/12.7.2007 ΕΚ

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 3/435/12.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Αναπαραγωγής Χρηματιστηριακού Δείκτη από Αμοιβαία Κεφάλαια.

Απόφαση 2/435/12.7.2007 ΕΚ

Δημοσιεύουμε την Απόφαση 2/435/12.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Διαπραγματευσίμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

Εγκύκλιος αρ. 33/3.3.2007 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την Απόφαση 1/434/3.7.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Εξειδίκευσης υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. Εδώ μπορείτε να βρείτε την Εγκύκλιο αρ. 33 με θέμα τις Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Εδώ μπορείτε να δείτε το Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1 και εδώ το Έντυπο Γνωστοποίησης TR-2.

Χρήσιμη για την ενημέρωσή σας είναι και η περίληψη της Εγκυκλίου που περιέχεται στο Δελτίο Πληροφόρησης του Δικηγορικού Γραφείου Σπ. Μούζουλας και Συνεργάτες, που δημοσιεύεται εδώ.

Εγκύκλιος αρ. 32/28.6.2007 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιεύουμε προς ενημέρωσή σας την Εγκύκλιο αρ. 32 περί της λειτουργίας των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων την οποία εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 28.06.2007. Η εγκύκλιος έχει σκοπό να παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 3/403/8.11.2006 (ΦΕΚ Β/1883/29.12.2006) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς -δημοσιεύεται ήδη παρακάτω- με την οποία εισάγονται στο Σύστημα Αυλων Τίτλων Κοινές Επενδυτικές Μερίδες και λειτουργούν κατά τα πρότυπα των κοινών τραπεζικών λογαριασμών του ν. 5638/1932.

Χρήσιμη για την ενημέρωσή σας είναι και η περίληψη της Εγκυκλίου που περιέχεται στο Δελτίο Πληροφόρησης του Δικηγορικού Γραφείου Σπ. Μούζουλας και Συνεργάτες, που δημοσιεύεται εδώ.

Χρηματοπιστωτικά vs Πιστωτικά Ιδρύματα - Τροποποίηση ΕΚ 2/396/31.8.06

Ύστερα από ερώτηση πολλών μελών μας απευθύναμε την συνημμένη (εδώ) επιστολή μας προς το ΥΠΟΙΟ, με τις αναφερόμενες κοινοποιήσεις. Λάβαμε και δημοσιεύουμε (εδώ) την απόκριση της ΕΛΤΕ. Από αυτήν προκύπτει ότι το ΔΛΠ 30 λήγει την 31.12.2006 και αντικαθίσταται από το ΔΠΧΠ 7. Αυτό το πρότυπο δεν προβλέπει τέτοιες πληροφορίες και έτσι δεν υπάρχει θέμα τροποποίησης της απόφασης 2/396/31.8.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που είχαμε ζητήσει.

Συνεδρίαση 409/29.12.2007

Απόφαση 1/409/29/12/2006 "Ασκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης"

Συνεδρίαση 405/30.11.2006

Απόφαση 33/405/30.11.2006 "Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε."

Εγκύκλιος αρ.31/22.11.2006

Δημοσιεύουμε προς ενημέρωσή σας την Εγκύκλιο αρ. 31 της Ε.Κ. με θέμα "Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλλαγών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, χώρες μέλη της FATF και μη συνεργαζόμενες χώρες."

Συνεδρίαση 403/8.11.2006

Απόφαση 5/403/8.11.2006 "Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά"

Απόφαση 3/403/8.11.2006 Τροποποίηση της Απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων" (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004).

Απόφαση 4/403/8.11.2006 Ασκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά το τέλος της δημόσιας πρότασης (Squeeze-out).

17 Οκτωβρίου 2006 - Νέες εισφορές των εισηγμένων

Αυξάνεται κι άλλο το κόστος των εισηγμένων εταιρειών ύστερα από την υπογραφή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της απόφασης 36730/Β.903/15.9.2006 για τη Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 1492/10.10.2006.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι εισφορές των εισηγμένων διαμορφώνονται ως εξής:

1) Όλες οι εισηγμένες εταιρείες, ανεξάρτητα εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε αναστολή, επιβαρύνονται με ετήσια συνδρομή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύψους 2.000 ευρώ.

2) Οι εισηγμένες των οποίων το γινόμενο του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερβαίνει τα 20.000.000 ευρώ, καλούνται να καταβάλλουν επιπλέον συνδρομή ως ακολούθως, ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση:
α) μεταξύ 20.000.000 και 100.000.000 ευρώ ποσοστό 0,005%
β) μεταξύ 100.000.001 και 200.000.000 ευρώ ποσοστό 0,004%
γ) μεταξύ 200.000.001 και 500.000.000 ευρώ ποσοστό 0,003%
δ) μεταξύ 500.000.001 και 1.000.000.000 ευρώ ποσοστό 0,002%
ε) μεταξύ 1.000.000.001 και 3.000.000.000 ευρώ ποσοστό 0,001%
στ) για κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των 3.000.000.001 ευρώ ποσοστό 0,0002%

Είναι μία απόφαση την οποία είχαμε προσπαθήσει να αποτρέψουμε, δυστυχώς όμως, τα αποτελέσματα των επεμβάσεών μας δεν ήταν τα επιθυμητά. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε σχετική επιστολή μας που εστάλη το Μάρτιο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σχετικό άρθρο, το πλήρες κείμενο του οποίου μπορείτε να διαβάσετε εδώ, δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της Καθημερινής.

16 Οκτωβρίου 2006 - Απάντηση σε ερώτημα

Απευθυνθήκαμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τα κάτωθι ερωτήματα, τα οποία προέρχονται από μέλη της ΕΝΕΙΣΕΤ, σχετικά με τις από 23.8.2006 διευκρινιστικές επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τις οποίες έχουμε δημοσιεύσει στην παρούσα σελίδα:

  • Επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ.πρωτ.3602

Οι ανακοινώσεις και οι τροποποιημένες οικονομικές καταστάσεις (που θα πρέπει να αποσταλούν εκ νέου ηλεκτρονικά μέσω ΕΡΜΗ) αφορούν τροποποιήσεις που έχουν γίνει στις ήδη δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας και της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (δηλ. από το α’ τρίμηνο του 2005 μέχρι και το α’ εξάμηνο του 2006), ή αυτές που θα γίνουν στο μέλλον; Από την παρ.1 φαίνεται ότι είναι κάτι που αφορά τις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις, ενώ από την παρ.2 φαίνεται να προκύπτει ότι ισχύει αναδρομικά.

  • Επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ.πρωτ.3603

Προβλέπεται ότι η ανακοίνωση πληροφοριών που αφορούν οικονομικές καταστάσεις επιτρέπεται μόνο εφόσον οι οικονομικές καταστάσεις έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το Δ.Σ. Αλλά αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., δεν καταλαβαίνουμε γιατί να μη δημοσιεύονται κιόλας. Έχουμε την εντύπωση ότι στην διατύπωση «εφόσον αυτές έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το Δ.Σ….», το «αυτές» πρέπει να πηγαίνει στο «πληροφορίες» και όχι στο «οικονομικές καταστάσεις».''

Στα ερωτήματα αυτά, λάβαμε απάντηση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων Εγγράφων & Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, κ. Στέργιο Παπαγεωργίου. Τη δημοσιεύουμε εδώ για την ενημέρωσή σας.

Συνεδρίαση 400/5.10.2006

Απόφαση 32/400/5.10.2006 Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανονισμός του Συστήματος Αυλων Τίτλων (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004).

Απόφαση 33/400/5.10.2006 Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλων Αξιών.

Συνεδρίαση 398/22.9.2006

Απόφαση 3/398/22.9.2006 Διαδικασία και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου.

Συνεδρίαση 397/13.9.2006

Απόφαση 7/397/13.9.2006 Σύναψη δανείου από ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005.

Συνεδρίαση 396/31.8.2006

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτή εκδίδεται εις αντικατάσταση της απόφασης 17/336/21.4.2005 και αφορά τα στοιχεία και τις πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 360/1985 (ΦΕΚ Α/129/1985).

Απόφαση 22/396/31.8.2006 Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλων Αξιών.

23 Αυγούστου 2006 - Διευκρινιστικές επιστολές

Δημοσιεύουμε δύο διευκρινιστικές επιστολές που απηύθυνε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις Εισηγμένες εταιρείες:

Διευκρινίσεις σχετικά με το Παράρτημα Γ: Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες της απόφασης 17/336/21.4.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διευκρινίσεις αναφορικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις περιοδικές και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Επίσης, δημοσιεύουμε εδώ σχετικό άρθρο της 'Καθημερινής'.

Συνεδρίαση 392/26.7.2006

Απόφαση 2/392/26.7.2006 Ορισμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ως διαχειριστή και θεματοφύλακα του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Απόφαση 3/392/26.7.2006. Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Α.Ε.
Τα εν λόγω άρθρα έχουν ενσωματωθεί από τις 6.9.2006 στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

17 Ιουλίου 2006 - Ετήσια σύνοδος του Παγκοσμίου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς

Οι εποπτικές αρχές κεφαλαιαγορών και άλλοι φορείς της διεθνούς οικονομικής κοινότητας συναντήθηκαν στο Χονγκ Κονγκ για την 31η Ετήσια Σύνοδο της IOSCO. Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκπροσωπήθηκε από αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρό της, κ. Αλέξιο Πιλάβιο.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου της Συνόδου.

Συνεδρίαση 387/19.6.2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την παράταση έως τις 31.10.2006 της προθεσμίας για την αποϋλοποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί στις εκδότριες εταιρίες προς αποϋλοποίηση. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι μετοχές που δεν έχουν ακόμη αποϋλοποιηθεί θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Απόφαση 3/387/19.6.2006 Τροποποίηση της απόφασης 1/380/4.5.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση.

Συνεδρίαση 380/4.5.2006

Απόφαση 1/380/4.5.2006 Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση.

Απόφαση 2/380/4.5.2006 Τροποποίηση της Απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων.

Απόφαση 3/380/4.5.2006 Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

Απόφαση 5/380/4.5.2006 Τροποποίηση της απόφασης 2/216/17.5.2001 (ΦΕΚ Β/667/31.5.2001) του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ανοιχτές πωλήσεις μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών"

9 Μαΐου 2006 Διευκρινιστική επιστολή για το Ετήσιο Δελτίο

Δημοσιεύουμε για ενημέρωσή σας επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 8 («Ετήσιο Δελτίο») της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει".

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή.

Συνεδρίαση 379/18.4.2006

Απόφαση 4/379/18.4.2006 Εισαγωγή μετοχών με δημόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Απόφαση 13/379/18.4.2006 Τροποποίηση της Απόφασης 10/372/15.2.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χρηµατιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία µπορούν να επενδύουν τα αµοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ Β/268/3.3.2006).

30 Μαρτίου 2006 Διευκρινιστική επιστολή για οικονομικά στοιχεία

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε διευκρινιστική επιστολή προς τις εισηγμένες εταιρείες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία που θα πρέπει να δημοσιεύουν.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή.

24 Μαρτίου 2006 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετική με την τροποποίηση των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων, η οποία εξεδόθη σε συνέχεια της από 23.3.2006 διευκρινιστικής οδηγίας της ΕΛΤΕ.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη διευκρινιστική οδηγία της ΕΛΤΕ με θέμα "Επί προβλημάτων της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης".

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή με ημερομηνία 1.3.2006 που απέστειλε ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην ΕΛΤΕ με θέμα " Επί προβλημάτων της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης".

Συνεδρίαση 375/17.3.2006

Απόφαση 13/375/17.3.2006 Εκποίηση αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που προκύπτουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας.

Εγκύκλιος 30 ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν.3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εγκύκλιος αρ. 29 Εξόφληση από τους χρηματιστηριακούς παραγγελείς έναντι των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών του τιμήματος συναλλαγών τοις μετρητοίς στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και άλλα θέματα για την εφαρμογή της απόφασης 2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

22 Φεβρουαρίου 2006 Διευκρινιστική Επιστολή

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε στις εισηγμένες επιστολή σχετικά με την απόφαση 7372/15.2.2006 με θέμα:

"Διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 8 («Ετήσιο Δελτίο») της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει"

Συνεδρίαση 372/15.2.2006

Απόφαση 6/372/15.2.2006 Παράταση της προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Π.Δ. 360/1985 μέχρι την 31/3/2006. Η παράταση χορηγήθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών και γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005.

Απόφαση 7/372/15.2.2006 Τροποποίηση της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Ετήσιου Δελτίου ώστε να είναι συμβατό με τις οικονομικές καταστάσεις που θα δημοσιεύουν στο εξής οι εισηγμένες εταιρίες βάσει των αρχών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Απόφαση 16/372/15.2.2006 Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

Εγκύκλιος 28 Αναγκαστική εκποίηση μετοχών.

Συνεδρίαση 371/2.2.2006

Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με 26 περιπτώσεις εταιρειών των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε αναστολή.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ε.Κ.

Συνεδρίαση 370/26.1.2006

Απόφαση 8/370/26.1.2006 με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης 2/363/30.11.2005 για την παροχή πιστώσεων από μέλη του Χ.Α. και λοιπές ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακών συναλλαγών."

Ειδικότερα, για να έχει τη δυνατότητα ο επενδυτής να προβαίνει σε συμψηφισμό του τιμήματος αγοράς μετοχών με το προϊόν της πώλησής τους σε μεταγενέστερη ημέρα (και ως την ημέρα λήξης της προθεσμίας εκκαθάρισης, Τ+3) θα πρέπει να διαθέτει χαρτοφυλάκιο ήδη εξοφλημένο και να έχει καταρτίσει σύμβαση πίστωσης τριημέρου. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής κατέχει χαρτοφυλάκιο μιας ή και περισσοτέρων μετοχών αξίας 1.000 ευρώ θα μπορεί να αγοράζει οποιεσδήποτε άλλες μετοχές αξίας μέχρι 1.500 ευρώ και να τις πωλεί εντός του Τ+3. Η πρακτική αυτή δεν θα επιτρέπεται σε χαρτοφυλάκια με μηδενικό υπόλοιπο.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μετά από δύο μήνες προκειμένου η αγορά να έχει τη δυνατότητα ομαλής προσαρμογής και οι ΑΧΕΠΕΥ επαρκή χρόνο για να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις με τους πελάτες τους. Με το συγκεκριμένο μέτρο προστατεύονται τόσο οι επενδυτές όσο και οι χρηματιστηριακές εταιρίες από τον κίνδυνο δημιουργίας των λεγόμενων «κόκκινων κωδικών» και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Απόφαση 9/370/26.1.2006 με θέμα "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων."

Απόφαση 10/370/26.1.2006 με θέμα "Ύψος συνεγγυητικού κεφαλαίου για το έτος 2006".

Απόφαση 15/370/26.1.2006 παράταση της προθεσμίας της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου για τις εταιρίες των οποίων η οικονομική χρήση λήγει στις 30.6.2006.

Συνεδρίαση 367/22.12.2005

Απόφαση 22/367/22.12.2005 με θέμα "Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων."

Απόφαση 23/367/22.12.2005 με θέμα "Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλων Αξιών."

Απόφαση 24/367/22.12.2005 με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 'Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Αυλων Τίτλων' (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004)." [ΦΕΚ Β' 117/1.2.2006]

Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μας ενημέρωσε ότι "η διανομή μερίσματος των εισηγμένων εταιριών, σε συνδυασμό με το άρθρο 329 του Κανονισμού ΧΑ, θα πραγματοποιείται εφεξής μέσω Πληρώτριας Τράπεζας και σε ευθυγράμμιση με τα standards της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεντρικών Αποθετηρίων, αναφορικά με τις προθεσμίες της διαδικασίας καταβολής μερίσματος."

Συνεδρίαση 364/5.12.2005

Απόφαση 1/364/5.12.2005 με θέμα "Τρόποι κατανομής και προσδιορισμού της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών"

Συνεδρίαση 363/30.11.2005

Απόφαση 2/363/30.11.2005 με θέμα "Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακών συναλλαγών"

Απόφαση 3/363/30.11.2005 με θέμα "Υποχρεώσεις ενημέρωσης εταιριών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες"

Συνεδρίαση 361/18.11.2005

Απόφαση 7/361/18.11.2005 με θέμα "Δελτίο Τιμών Χρηματιστηρίου".

Συνεδρίαση 358/8.11.2005

Απόφαση 3/358/8.11.2005 με θέμα "Χορήγηση άδειας λειτουργίας για τις οργανωμένες αγορές κινητών αξιών και παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε."

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το νέο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 28.11.2005.

Απόφαση 4/358/8.11.2005 με θέμα "Τροποποίηση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε."

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού.

Συνεδρίαση 356/26.10.2005

Απόφαση 2/356/26.10.2005 με θέμα "Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς"

Απόφαση 3/356/26.10.2005 με θέμα "Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών"

4.8.2005 - Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών με την υποχρέωση κατάρτισης καταλόγου

Λάβαμε από τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύουμε για ενημέρωσή σας επιστολή με θέμα "Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων σχετικών με την υποχρέωση κατάρτισης καταλόγου".

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Συνεδρίαση 348/19.7.2005

Απόφαση 3/348/19.7.2005 με θέμα "Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Συνεδρίαση 347/12.7.2005

Απόφαση 4/347/12.7.2005 με θέμα: "Υποχρεώσεις των προσώπων που εκπονούν ή διαδίδουν αναλύσεις"

Συνεδρίαση 347/12.7.2005

Απόφαση 3/347/12.7.2005 με θέμα "Υποχρεώσεις εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών"

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την παράταση για ένα (1) μήνα της προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης των εταιριών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ κατά την 347η/12.7.2005 συνεδρίασή του.

6.7.2005 - Κατάχρηση Αγοράς

Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr δημοσιεύονται Σχέδια Αποφάσεων για την Κατάχρηση Αγοράς, τα οποία έχουν εγκριθεί κατ'αρχήν στην συνεδρίαση 342/8.6.2005 του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα οποία αναμένεται να υιοθετηθούν και να τεθούν σε ισχύ την 12η Ιουλίου 2005.

Τα σχέδια αποφάσεων είναι τα εξής:

- Ενδείξεις Χειραγώγησης της Αγοράς
- Υποχρεώσεις των Προσώπων που Διαµεσολαβούν κατ' Επάγγελµα στην Κατάρτιση Συναλλαγών σχετικά µε την Πρόληψη Περιπτώσεων Κατάχρησης της Αγοράς
- Υποχρεώσεις των Εκδοτών για τη Δηµοσιοποίηση Προνοµιακών Πληροφοριών
- Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή Διαδίδουν Αναλύσεις
- Διαδικασία και Κριτήρια για τον Χαρακτηρισμό Πρακτικών της Αγοράς ως Αποδεκτών

Απόφαση 11/343/17.6.2005 - Τροποποίηση για τον Ειδικό Διαπραγματευτή στη ΝΕΧΑ

Τροποποίηση της απόφασης 7Δ/182/25.1.2000 (ΦΕΚ Β/171/17.2.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον Ειδικό Διαπραγματευτή στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 9/188/4.4.2000 (ΦΕΚ Β/586/3.5.2000).

23.5.2005 - Δελτίο Τύπου

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.hcmc.gr ανακοίνωση σχετικά με την «Ηλεκτρονική υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στην απόφαση 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β΄- 10.05.05) του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Απόφαση») και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 360/1985».

- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί ότι αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά (σε τριμηνιαία βάση) οι εταιρίες με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ισχύουν αποκλειστικά και μόνο τα όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 360/1985 και της Απόφασης 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ Β’ 614/10.05.2005) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επισημαίνεται ότι τα όσα ορίζονται από τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης 23861/04.06.2004 (ΦΕΚ Β’ 913/18.04..2005) έχουν εφαρμογή και αναφέρονται αποκλειστικά στα στοιχεία των ετήσιων οριστικών καταστάσεων που οφείλουν να δημοσιεύουν οι εταιρίες, που εφαρμόζουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

 Συνεδρίαση 336/21.4.2005

Απόφαση 17/336/21.4.2005 με θέμα "Στοιχεία και πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 360/1985 (ΦΕΚ Α/129/9.7.1985)."

Απόφαση 8/336/21.4.2005 με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης 18/291/22.1.2004 (ΦΕΚ Β 486/5.3.2004) 'Ορισμός μέγιστων ορίων ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή', όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2/319/9.12.2004 (ΦΕΚ Β 1884/20.12.2004)."

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

· Την παράταση ενός μηνός για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου 2005.
Οσον αφορά τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις τα ελεγκτικά πρότυπα τις διαχωρίζουν σε δυο κατηγορίες: Εκθέσεις ελέγχου με σύμφωνη γνώμη του ορκωτού (λευκό πιστοποιητικό) και διαφοροποιημένες εκθέσεις, όπου υπάρχουν παρατηρήσεις ή και επιφυλάξεις των ορκωτών. Στη δεύτερη περίπτωση αν ο ορκωτός ελεγκτής αδυνατεί να εκφράσει γνώμη ή εκφράζει αρνητική γνώμη, τότε  αυτομάτως θα αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών. Στις άλλες περιπτώσεις των εκθέσεων με παρατηρήσεις  η εταιρία οφείλει ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της οικονομικής κατάστασης να προβεί σε αιτιολογημένο σχολιασμό στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα του Χ.Α., που θα αξιολογείται στη συνέχεια από τις εποπτικές αρχές. 

· Την τροποποίηση του Κανονισμού του ΧΑ με την οποία αναμορφώνεται ο τρόπος εκκαθάρισης των συναλλαγών σε περιπτώσεις λαθών (failed trades) έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος των συναλλαγών.

· Την τροποποίηση του Κανονισμού του ΧΑ ώστε η αγορά να βλέπει τις πέντε καλύτερες τιμές ζήτησης και προσφοράς με τις αντίστοιχες ποσότητες, αντί των τριών που ισχύουν σήμερα.

17.2.2005 - Ειδικός Διαπραγματευτής

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, έχει έτοιμο το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Διαπραγματευτή, το οποίο περιλαμβάνει δύο βασικές αλλαγές:

Οι ΑΧΕ που έχουν άδεια Ειδικού Διαπραγματευτή θα είναι ελεύθερες να κάνουν market making σε όποια μετοχή επιθυμούν και από την οποία θεωρούν ότι μπορεί να αποκομίσουν κέρδη, χωρίς να έχουν προηγουμένως την έγκριση της εισηγμένης εταιρείας, γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα εισπράξουν τα εφάπαξ ποσά που τους απέφερε μια υπογραφή σύμβασης.

Επίσης, ο market maker θα σταματήσει να μοιράζεται τα κέρδη και τις ζημίες από την ειδική διαπραγμάτευση με τους επιχειρηματίες και θα αναλαμβάνει ο ίδιος όλο το ρίσκο.

Συνεδρίαση 319/9.12.2004

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων» (ΦΕΚ B/1487/6.12.2000).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/319/9.12.2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 18/291/22.1.2004 της Ε.Κ. (ΦΕΚ Β/486/5.3.2004) «Ορισμός μεγίστων ορίων ημερησίας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή».

Επιπλέον ενέκρινε τροποποιήσεις των κανονισμών του Χ.Α. και της ΕΤΕΣΕΠ με τις οποίες:

α) Επιβάλλεται στις εκδότριες εταιρείες κατά την τακτική τους γενική συνέλευση η υποχρεωτική ανακοίνωση της ημερομηνίας αποκοπής και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής του μερίσματος, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού

β) Επιμηκύνεται κατά 15 λεπτά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι επενδυτές μπορούν να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες τίτλων με βάση την τιμή κλεισίματος. Συνεπώς η περίοδος αυτή θα αρχίζει στις 16:00 και θα λήγει στις 16:30. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διευκολύνονται στις συναλλαγές τους κυρίως οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές.

γ) Καταργείται η υποχρέωση της παροχής ελάχιστης ασφάλειας ύψους 150.000 ευρώ από τα μη εκκαθαριστικά μέλη της αγοράς παραγώγων του Χ.Α. στην ΕΤΕΣΕΠ. Με την τροποποίηση αυτή ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς παραγώγων, μειώνεται το κόστος των συναλλαγών και τονώνεται η ρευστότητα τόσο στην αγορά μετοχών, όσο και παραγώγων.

Συνεδρίαση 316/29.10.2004

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε, μετά από αιτήματα εταιριών, να παρατείνει το χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών που προβλέπεται στην απόφασή της 2/305/18.6.2004 «Λειτουργία  παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου (ΦΕΚ Β/1360/3.9.2004)» για  δύο (2) μήνες ειδικά για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση του 2003.

22.7.2004 Ανακοίνωση σχετικά με το Π.Δ. 51/1992

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε στις 22 Ιουλίου 2004 τα εξής:

"Κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 20 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του π.δ. 51/1992 οι δαπάνες των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δημοσιεύσεων βαρύνουν ισομερώς την ενδιαφερόμενη εταιρία και τον κάτοχο της σημαντικής συμμετοχής, καταβάλλονται δε στην αρμόδια αρχή μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της δήλωσης. Η εταιρία καταβάλλει και το ποσό που βαρύνει τον κάτοχο της σημαντικής συμμετοχής, αν ο τελευταίος δεν πληρώσει για οποιονδήποτε λόγο ή αν αυτό προβλέπεται από το καταστατικό της.

Με βάση τα ανωτέρω, τα ως άνω υπόχρεα πρόσωπα  καλούνται για κάθε ανακοίνωση του π.δ. 51/1992 να καταθέτουν συνολικά για κάθε δημοσίευση το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στον λογαριασμό που τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 026215/4, αναγράφοντας στο καταθετήριο το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του υποχρέου καθώς και την επωνυμία της εταιρίας στα δικαιώματα ψήφου της οποίας πραγματοποιείται η κρίσιμη μεταβολή και να αποστέλλουν την επομένη της κατάθεσης αντίγραφο του καταθετηρίου στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο κεντρικό πρωτόκολλο υπ’ όψιν κ Κανέλλου Τούντα."

Συνεδρίαση 306/22.6.2004

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/306//22.6.2004 με θέμα: Τροποποίηση της απόφασης «Παροχή πιστώσεων από μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθμίσεις ως προς την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακών συναλλαγών» (ΦΕΚ Β΄/480/26.4.2001).

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/306/22.6.2004 με θέμα: Διαχωρισμός κεφαλαίων πελατών – ΕΠΕΥ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 21 με θέμα: Ελάχιστο περιεχόμενο ανακοίνωσης - πρόσκλησης προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη δημόσια προσφορά μετοχών, Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ) και μεριδίων Επενδυτικών Κεφαλαίων Αναδυόμενων Αγορών (ΕΚΑΑ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 22 με θέμα: Διευκρινήσεις επί των πληροφοριών σχετικά με  την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές της εταιρίας, οι οποίες πρέπει να περιέχονται σε ενημερωτικό δελτίο.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 23 με θέμα: Περιεχόμενο και δημοσίευση γνωστοποίησης σχετικά με την έκβαση δημόσιας προσφοράς μετοχών και ελληνικών πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/306/22.6.2004 με θέμα: Όροι και προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών και κατανομής μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών στην Κύρια και Παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/306/22.6.2004 με θέμα: Όροι και προϋποθέσεις κατανομής κινητών αξιών οι οποίες εισάγονται στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά και στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και διατίθενται με δημόσια προσφορά μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Συνεδρίαση 305/18.6.2004 - Π.Δ. 51/1992

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την εγκύκλιο υπ’αριθμ. 20 «Διαδικασία υποβολής των γνωστοποιήσεων που επιβάλλει το Π.Δ. 51/1992 στα υπόχρεα πρόσωπα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς».

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της εγκυκλίου.
Εδώ μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα γνωστοποίησης σύμφωνα με το ΠΔ 51/92.

Επισημαίνεται ότι την αρμοδιότητα για την πλήρη εφαρμογή και τον έλεγχο του π.δ. 51/1992 αναλαμβάνει πλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ν. 3152/2003.

Συνεδρίαση 305/18.6.2004

Απόφαση 2/305/18.6.2004 με θέμα "Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988 (ΦΕΚ Α' 207)" και αφορά κυρίως τον επαναπροσδιορισμό ορισμένων εκ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εισαγωγή εταιριών σε παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου.

Συνεδρίαση 304/10.6.2004

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε:

· Toν Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
· Τον Κανονισμό εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών επί άυλων τίτλων.
· Τον Κανονισμό λειτουργίας του Συστήματος ‘Αυλων Τίτλων (Απόφαση 3/304/10.6.2004 - ΦΕΚ Β' 901/16.6.2004).
· Τον Κανονισμό εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων.
· Το διορισμό χρηματιστηριακών εκπροσώπων στις εταιρίες DF Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος.

Συνεδρίαση 302/26.5.2004 - Κανονιστικές Αποφάσεις

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε μια σειρά κανονιστικών αποφάσεων για λόγους προσαρμογής προς τον ν. 3152/2003 και στρογγυλοποίησης των ποσών. Βάσει των συγκεκριμένων αποφάσεων:

- Το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου χρηματιστηριακής εταιρίας ορίστηκε στις 600.000 ευρώ.
- Ο αριθμός των χρηματιστηριακών εκπροσώπων είναι ελεύθερος ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΑΧΕ
- Το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για να καταθέσει μια εταιρία αίτηση εισαγωγής για την κύρια αγορά του ΧΑ είναι 12.000.000 ευρώ.
- Το ελάχιστο ύψος της καθαρής λογιστικής περιουσίας που απαιτείται προκειμένου μια εταιρία να καταθέσει αίτηση διαπραγμάτευσης  των ομολογιών της στο ΧΑ είναι 3.000.000 ευρώ.
- Το ελάχιστο ύψος ομολογιακού δανείου προκειμένου να εισαχθεί για διαπραγμάτευση  στο ΧΑ ορίζεται σε 200.000 ευρώ.

Συνεδρίαση 291/22.1.2004

Απόφαση 1/291/22.1.2004 με θέμα "Πρόσθετες Εισφορές στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α."

Απόφαση 18/291/22.1.2004 με θέμα "Ορισμός μεγίστων ορίων ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή"

Συνεδρίαση 290/15.1.2004

Απόφαση 19/290/15.1.2004 με θέμα "Έγκριση του Προγράμματος Εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων".

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε  το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) των κοινών μετοχών της εταιρίας «FHL MERMEREN COMBINAT AD» στην Ελληνική Αγορά Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.). Η έγκριση που δόθηκε σηματοδοτεί την έναρξη  λειτουργίας της Ε.ΑΓ.Α.Κ. Η Ε.ΑΓ.Α.Κ είναι μια νέα αγορά του Χ.Α. που δημιουργήθηκε με τον νόμο 2533/97 και απευθύνεται σε εταιρίες που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές. Τα ΕΛ.ΠΙΣ. είναι διαπραγματεύσιμες αξίες που αντιπροσωπεύουν μετοχές που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές εταιρίες.

Συνεδρίαση 285/23.10.2003

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε:

· Εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση της απόφασής του 41517/Β1972/4.12.1998 «Κανονισμός Αναδοχών». Με την τροποποίηση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους Αναδόχους και Σύμβουλους να αποκτούν κατά τη διάρκεια της ευαίσθητης περιόδου κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο αναδοχής ή διάθεσης όταν λειτουργούν συγχρόνως και ως Ειδικοί Διαπραγματευτές τύπου Β σε παράγωγα προϊόντα με υποκείμενα μέσα τις κινητές αυτές αξίες.
 
· Την Εγκύκλιο αριθμ. 18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με την εγκύκλιο αυτή περιγράφονται οι διαδικασίες για τη διενέργεια της εκποίησης ενεχυριασμένων ή κατασχεμένων μετοχών, που πρέπει να ακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Συνεδρίαση 279/29.8.2003

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την 279/29.8.2003 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ενέκρινε απόφαση βάσει της οποίας οι εταιρίες που εισάγονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις, όπως ισχύει και για την Κύρια Αγορά.

Επίσης να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιεί την εκτέλεση ενός ελεγκτικού προγράμματος για τη διαφάνεια της χρήσης των κεφαλαίων που άντλησαν οι εισηγμένες εταιρείες κατά την περίοδο 1998-2002. Ειδικότερα εξετάζονται οι περιπτώσεις τυχόν παραβάσεων σε σχέση με την αλλαγή της χρήσης των αντληθένων κεφαλαίων, χωρίς να ενημερωθεί εγκαίρως η αγορά και το επενδυτικό κοινό. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκαν ήδη παραβάσεις για μη έγκαιρη ενημέρωση σε τρείς περιπτώσεις και επεβλήθηκαν πρόστιμα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε στις 12.8.2003, να υποχρεούνται οι Α.Ε.Ε.Χ. να διαθέτουν στο κοινό ανά τρίμηνο πίνακες επενδύσεων οι οποίοι να αναγράφουν μεταξύ άλλων το μέσο κόστος και τη συνολική αξία κάθε επένδυσης και επίσης να δημοσιεύουν εβδομαδιαία στο ημερήσιο δελτίο του Χ.Α. την εσωτερική αξία της μετοχής τους καθώς και το υπερτίμημα / υποτίμημα σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχής τους.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Σε εφαρμογή αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, ψηφίστηκε στις 18.6.2003 στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και της Αγοράς (Ε.Ε.Π.Α.Μ.Α.) ο Κώδικας Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Αναλυτών, με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγελματισμού των Αναλυτών στο ανώτερο δυνατό επίπεδο από πλευράς επαγγελματικής δεοντολογίας.

Το κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας βρίσκεται εδώ.

Συνεδρίαση 258/5.12.2002

Απόφαση 2/258/5.12.2002 με θέμα "Δημόσια Πρόταση Αγοράς Κινητών Αξιών".

Συνεδρίαση 252/18.9.2002

Απόφαση 5/252/18.9.2002 με θέμα "Αναπροσαρμογή του ποσοστού που προβλέπεται από την παρ. 6 του άρθρου 5 του Π.Δ. 51/1992 αναφορικά με τη γνωστοποίηση από τις Α.Χ.Ε. των συναλλαγών επί μετοχών υπό επιτήρηση.

Συνεδρίαση 216/17.5.2001

Απόφαση 1/216/17.5.2001 με θέμα "Ειδικός Διαπραγματευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α."

Συνεδρίαση 204/14.11.2000

Απόφαση 5/204/14.11.2000 με θέμα "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χ.Α.Α. και των συνδεδεμένων με αυτές προσώπων"


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ