Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Αποφάσεις Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αποφάσεις Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών κατ'εφαρμογήν του Κανονισμού 
(Σύνδεση με ιστοσελίδα Χ.Α.)

Απόφαση 14-7-2005 "Τροποποίηση της Απόφασης 32/8-7-2004 'Κατάλογος χρεώσεων της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.'"

Αγορά Παραγώγων 1-7-2005 "Γενική τιμολογιακή πολιτική προμηθειών για κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό πελατείας"

Αγορά Παραγώγων 1-7-2005 "Γενική τιμολογιακή πολιτική προμηθειών από Μέλη με την ιδιότητα του Διαπραγματευτή για κατάρτιση συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό"

Αγορά Παραγώγων 1-7-2005 "Γενική τιμολογιακή πολιτική προμηθειών από Μέλη με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή για κατάρτιση συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό"

Απόφαση 2 "Κατάλογος χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Συνεδρίαση 21-6-2004 όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12-2004, 61/12-5-2005"

Απόφαση 12-5-2005 "Τροποποίηση της Απόφασης 2/21.6.2004 'Κατάλογος χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/29-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12-2004'"

Απόφαση 41/18-11-2004 "Τροποποίηση της Απόφασης 2/21-6-2004 'Κατάλογος χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις υπ'αριθμ. 35/24-9-2004 και 40/11-11-2004'"

Απόφαση 40/11-11-2004 "Τροποποίηση της Απόφασης 2/21-6-2004 'Κατάλόγος χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ'αριθμ. 34/24-9-2004'"

Απόφαση 35/24-9-2004 "Τροποποίηση της Απόφασης 2/21-6-2004 'Δικαιώματα εγγραφής και ετήσια συνδρομή Μελών Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.'"

Απόφαση 3/8-7-2004 "Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών"

Απόφαση 4/8-7-2005 "Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος σχετικών δικαιολογητικών"

Απόφαση 5/8-7-2004 "Επιτροπή Ελέγχου Μελών"

Απόφαση 7/8-7-2004 "Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα"

Απόφαση 8/8-7-2004 "Διαδικασία και κατάλογος δικαιολογητικών για τη δραστηριοποίηση υποκαταστήματος Μέλους στην Αγορά Παραγώγων"

Απόφαση 10/8-7-2004 "Κατάλογος στοιχείων για τη χορήγηση κωδικού σταθμού πρόσβασης στο σύστημα διαπραγμάτευσης"

Απόφαση 11/8-7-2004 "Παραίτηση Μέλους και Ειδικού Διαπραγματευτή"

Απόφαση 12/8-7-2004 "Περιπτώσεις άμεσης επιβολής μέτρων κατά των Μελών και αρμόδια όργανα"

Απόφαση 17/8-7-2004 "Μέσα Ανακοίνωσης"

Απόφαση 31/8-7-2004 "Διαδικασίες Συμμετοχής Μελών στο σύστημα διαπραγμάτευσης της αγοράς αξιών του Χ.Α."

Απόφαση 31/8-7-2004 - Παράρτημα

Απόφαση 32/8-7-2004 "Κατάλογος χρεώσεων της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005"

Απόφαση 33/8-7-2004 "Παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών του Χ.Α."

8.9.2006 Επέκταση ωραρίου του Χρηματιστηρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε την επέκταση του ωραρίου κατά μία ώρα. Η έναρξη της συνεδρίασης μετατίθεται στις 10:30 αντί 11:30 που ισχύει σήμερα.

Η απόφαση επίσης περιλαμβάνει και την επέκταση κατά μισή ώρα της διάρκειας της πρωινής συνεδρίασης για την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (από τις 10:30 ως τις 12:00 αντί για 11:30-12:30 που ισχύει σήμερα).

Το νέο ωράριο θα ισχύσει από τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2006.

6.4.2006 Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας και κανονισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, έλαβε αποφάσεις για την τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας των αγορών του σχετικές με το ωράριο λειτουργίας και τον κανονισμό του Χ.Α., οι οποίες θα ισχύσουν από την 5η Ιουνίου 2006.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό αναλυτικό δελτίο τύπου εδώ.

9.2.2006 Προσδιορισμός κριτηρίων για υπάγωγή εταιριών στην επιτήρηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Φεβρουαρίου 2006, αποφάσισε να προσδιορίσει τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων που αναφέρονται στον Κανονισμό του Χ.Α., αφορούν στην υπαγωγή εταιριών στην επιτήρηση και σχετίζονται με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την έγκαιρη ενημέρωση των εισηγμένων εταιριών, πριν την έναρξη δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι για τον υπολογισμό των ακόλουθων κριτηρίων θα χρησιμοποιηθούν τα ετήσια μητρικά αποτελέσματα που δημοσιεύει η εισηγμένη εταιρία:

Α. Συσσωρευμένες ζημίες μεγαλύτερες από τα ίδια κεφάλαια
Β. Διαμόρφωση ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο μικρότερο από τα 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου
Γ.Αρνητικό EBITDA (κέρδη προ φόρων , χρηματοδοτικών, επενδυτικών, αποτελεσμάτων και αποσβέσεων)
Ειδικά για τις εταιρίες που εμφανίζουν αρνητικό ΕBITDA σε επίπεδο μητρικών οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να έχουν αρνητικό EBITDA και σε επίπεδο ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να υπαχθούν στην κατηγορία επιτήρησης. Σε περίπτωση που η εισηγμένη εταιρία δεν δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, το κριτήριο εφαρμόζεται μόνο στις μητρικές.
Δ. Σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές
Ε. Κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 44,45 και 46 του Ν. 1892/1990
Ζ. Ανακοίνωση ή εμφάνιση γεγονότων που δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα σχετικά με την δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Ειδικά το κριτήριο της παρ. γ) (αρνητικό EBIDTA) είναι αυτό που προσδιορίζεται από την απόφαση αρ. 17 της ΕΚ (πίνακας 1.2 του παραρτήματος Β της απόφασης) ή της αντίστοιχης ΚΥΑ και εξετάζεται για όλες τις εισηγμένες πλην:
Τραπεζών, Ασφαλειών, Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Συμμετοχών και Εταιριών Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τους κανόνες κλαδοποίησης ICB.
Επίσης το Δ.Σ. του Χ.Α. αφού έλαβε υπόψη ότι κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π. θα εμφανιστούν συσσωρευμένες ζημιές που οφείλονται σε αρνητικές προσαρμογές των ιδίων κεφαλαίων, αποφάσισε να μην εφαρμόσει το κριτήριο Α, μόνο για την εξέταση των ετήσιων αποτελεσμάτων της 31/12/05.

9.11.2005 Αλλαγές στον υπολογισμό των δεικτών FTSE-ATHEX.

Συνέπεια των αλλαγών στην δομή των αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/ATHEX κατά την συνεδρίαση της ενέκρινε μια σειρά αλλαγών στους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών FTSE/ATHEX.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Οι μετοχές που μπορούν να συμμετάσχουν στους Δείκτες FTSE/ATHEX 20 και FTSE/ATHEX Mid Cap 40 Index θα προέρχονται από την Κατηγορία Υψηλής Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.
2. Οι μετοχές που μπορούν να συμμετάσχουν στον Δείκτη The FTSE/ATHEX SmallCap 80 Index θα προέρχονται από την Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α
3. Στην σύνθεση του Δείκτη FTSE/ATHEX 140 Index θα μπορούν να συμμετάσχουν οι μετοχές που απαρτίζουν τους δείκτες FTSE/ATHEX 20, FTSE/ATHEX Mid Cap 40 και FTSE/ATHEX SmallCap 80 καθώς και οι μετοχές που συμμετέχουν στην Κατηγορία Υψηλής Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. και πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας των Δεικτών FTSE/ATHEX αλλά δεν συμμετέχουν στην σύνθεση των Δεικτών /ATHEX 20 και FTSE/ATHEX Mid Cap 40.

Η ισχύς των παραπάνω αλλαγών είναι άμεση και θα εφαρμοστούν για τον προσδιορισμό της σύνθεσης των Δεικτών FTSE/ATHEX η οποία ισχύσει από  την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2005.

Επίσης, κατά την συνεδρίαση της η Συμβουλευτική Επιτροπή επικύρωσε την σύνθεση του νέου Δείκτη FTSE/ATHEX International. Ο Δείκτης FTSE/ATHEX International αποτελείται από όλες τις μετοχές οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. και πληρούν τα κριτήρια ρευστότητας των Δεικτών FTSE/ATHEX. Ο υπολογισμός του δείκτη θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 2006, με τιμή εκκίνησης τις 5,000 μονάδες δείκτη.

Επιπλέον, η επιτροπή ενέκρινε τις κάτωθι αλλαγές στους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών:

1. Στους FTSE/ATHEX μπορούν να συμμετάσχουν οι εταιρείες, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και καταβάλλουν τη πλειοψηφία των εταιρικών φόρων τους στην Ελλάδα. Ο κανόνας αυτός θα τεθεί υπό ισχύ από την επόμενη αναθεώρηση τον Απρίλιο του 2006.
2. Για τον υπολογισμό του κριτηρίου ρευστότητας εξαιρούνται οι συναλλαγές των Πακέτων.
Οι ανανεωμένοι Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών FTSE/ATHEX θα είναι διαθέσιμοι στις ιστοσελίδες του οίκου FTSE (www.ftse.com) και του Χ.Α. (www.ase.gr) αντίστοιχα στις 14 Νοεμβρίου, 2005.

Σε συνέχεια της τακτικής εξαμηνιαίας συνάντησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Δεικτών FTSE/ATHEX, η οποία συνήλθε την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου, 2005, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μεταβολές στην σύνθεση των Δεικτών, οι οποίες και θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2005 ταυτόχρονα με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού του ΧΑ.

1. Για το δείκτη FTSE/ATHEX 20, εγκρίθηκε μία (1) προσθήκη και μία (1) διαγραφή. Εγκρίθηκε μία (1) μεταβολή του ποσοστού στάθμισης των μετοχών (Free Float) στις υφιστάμενες εταιρείες του Δείκτη.
2. Για το δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40, εγκρίθηκαν συνολικά πέντε (5) προσθήκες, πέντε (5) διαγραφές και τέσσερις (4) μεταβολές του ποσοστού στάθμισης των μετοχών (Free Float) στις υφιστάμενες εταιρείες του Δείκτη.
3. Για το δείκτη FTSE/ATHEX SmallCap 80, εγκρίθηκαν συνολικά είκοσι (20) προσθήκες, και είκοσι (20) διαγραφές. Δεν υπήρξαν μεταβολές του ποσοστού στάθμισης των μετοχών (Free Float) στις υφιστάμενες εταιρείες του Δείκτη.
4. Για το δείκτη FTSE/ATHEX 140, εγκρίθηκαν συνολικά είκοσι δύο (22) προσθήκες, οκτώ (8) διαγραφές και μία (1) μεταβολή του ποσοστού του ποσοστού στάθμισης των μετοχών (Free Float) ) στις υφιστάμενες εταιρείες του Δείκτη.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον αναλυτικό πίνακα.

8.11.2005 Επίσημες αργίες 2006

Κατά τη συνεδρίαση του, το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου ΑΘηνών καθόρισε τις επίσημες αργίες συναλλαγών και εκκαθάρισης για τις αγορές του Χ.Α. για το έτος 2006.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό πίνακα.

14.7.2005 Υπόδειγμα πρόσθετων στοιχείων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 14.7.2005 αποφασίστηκε η αντικατάσταση του περιεχομένου των Υποδειγμάτων Πρόσθετων Στοιχείων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τροποποιώντας την παλαιότερη με αριθμό 42 απόφαση της 22.7.2004.

Στην τροποποίηση της απόφασής του συνετέλεσε το γεγονός ότι με την εφαρμογή των ΔΛΠ, το μεγαλύτερο μέρος της πληροφόρησης που περιλαμβανόταν στα παραπάνω Υποδείγματα έχει πλέον ενσωματωθεί στις περιοδικές οικονομικές καταστάσεις και επομένως το περιεχόμενο θα περιλαμβάνει μόνο
α) την ύπαρξη ή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και
β) μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών της εταιρείας για την αντίστοιχη περίοδο,
τα οποία ο χρήστης θα συμπληρώνει σε ξεχωριστή ενότητα στη φόρμα των οικονομικών καταστάσεων που θα στέλνει μέσω ΕΡΜΗ.

Με την απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η απλούστευση των υποδειγμάτων είναι σημαντική ελάφρυνση και αποτελεί απλοποίηση για τις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες πλέον δε θα χρειάζεται να αποστέλλουν τη φόρμα πρόσθετων στοιχείων παρά μόνον, όπως προανέφερα, να συμπληρώνουν στην εφαρμογή δύο ξεχωριστά πεδία.

Η εφαρμογή είναι ήδη έτοιμη και ήδη οι εταιρείες μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για την αποστολή των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων τους. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

8.6.2005 Δελτίο Τύπου Χ.Α.

Νέοι Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών FTSE/XA 20, FTSE/XA Mid 40 και FTSE/XA Small Cap 80.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών FTSE/ΧΑ κατά την συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2005 συμφώνησε 2 αλλαγές των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών FTSE/XA 20, FTSE / XA Mid 40 και FTSE / XA Small Cap 80 όσον αφορά τον υπολογισμό του αριθμού των μετοχών και τις απαιτήσεις καταλληλότητας υφισταμένων ή μελλοντικά συμμετεχουσών μετοχών.
1. Αρχής γενομένης από την επόμενη συνάντηση της επιτροπής τον Σεπτέμβριο, όλες οι υφιστάμενες ή μελλοντικά συμμετέχουσες μετοχές στους δείκτες θα πρέπει σε ετήσια βάση να έχουν συναλλαγές τουλάχιστον 20% των εκδιδόμενων μετοχών τους, (αύξηση της απαίτησης από 10%), ώστε να δύναται να συμμετέχει σε οποιονδήποτε εκ των δεικτών FTSE / XA.
2. Οι κανόνες που αφορούν τον υπολογισμό των εκδιδόμενων μετοχών έχουν απλοποιηθεί. Ο συγκεκριμένος αριθμός μετοχών θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον εκάστοτε κανονισμό του ΧΑ.

Επομένως, τίθενται σε ισχύ από την επόμενη τακτική εξαμηνιαία αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου, οι ακόλουθοι νέοι κανόνες:

Τμήμα 4.3 (γ)
Όλες οι μετοχές θα πρέπει να έχουν συναλλαγές τουλάχιστον 20% των εκδιδόμενων μετοχών τους, μετά την εφαρμογή κάθε περιορισμού του δείκτη ευρείας διασποράς, κατ’ έτος. (Στην περίπτωση υποψήφιων νέων εκδόσεων, ο όρος αυτός θα αντιμετωπισθεί σε αναλογική βάση).

Τμήμα 8
8.1 Προκειμένου να υπολογιστούν οι δείκτες FTSE/XA, το πλήθος των τεμαχίων κάθε μετοχής θα εκφράζεται στον εγγύτερο αριθμό.
8.2 Εάν μια εταιρική πράξη εφαρμοσθεί σε μια συμμετέχουσα στο δείκτη εταιρία με τρόπο που να επηρεάζει την τιμή και το πλήθος των τεμαχίων των μετοχών της σύμφωνα με τον εκάστοτε κανονισμό του ΧΑ, η μεταβολή αυτή θα εφαρμόζεται ταυτόχρονα με την εταιρική πράξη.
8.3 Οποιαδήποτε εξαίρεση στις ανωτέρω μεταβολές πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Επιτροπής Δεικτών FTSE / XA και να κοινοποιηθεί στους χρήστες έγκαιρα πριν την υλοποίηση τους.
8.4 Κάθε τροποποίηση θα γίνεται πριν την έναρξη του υπολογισμού του δείκτη για την εκάστοτε ημέρα συνεδρίασης, εκτός εάν αυτό δεν καθίσταται εφικτό λόγω συνθηκών της αγοράς.

Συνεδρίαση 2.6.2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την σημερινή του συνεδρίαση αφού εξέτασε τις εισηγήσεις της Επιτροπής Δεικτών καθώς και της Επιτροπής Κλαδικής Ταξινόμησης των εταιριών, στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι των Μελών και των Θεσμικών, αποφάσισε την τροποποίηση των Βασικών Κανόνων:

· Διαχείρισης και Λειτουργίας του προσδιορισμού των Κλάδων, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Ταξινόμησης να τοποθετεί τις εταιρίες στους Κλάδους, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της ανάλυσης του Κύκλου Εργασιών τους από τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Με την τροποποίηση αυτή θα ευθυγραμμιστεί η εικόνα της παραγωγικής δραστηριότητας των εταιριών που δίνεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό, με την εικόνα που έχουν συνηθίσει οι διεθνείς αναλυτές και χρησιμοποιείται από άλλες αγορές του εξωτερικού. Έτσι επιτυγχάνεται η κάλυψη αιτημάτων από τις εκδότριες εταιρίες αλλά και τους θεσμικούς επενδυτές. «Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Λειτουργίας του Προσδιορισμού των Κλάδων στην  Αγορά Χρεογράφων του ΧΑ και της Ταξινόμησης σε αυτούς των Εισηγμένων Εταιριών»

· Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών, ώστε ο Δείκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής να μπορεί να απαρτίζεται από λιγότερες από 20 μετοχές εφόσον δεν υπάρχουν 20 μετοχές με σταθμισμένη κυκλοφοριακή ταχύτητα κατά το προηγούμενο 6μηνο μεγαλύτερη του 200%. Η ανάγκη της τροποποίησης αυτής προέκυψε, διότι το τελευταίο διάστημα  - με τις παρεμβάσεις των Εποπτικών αρχών και του Χρηματιστηρίου -  έχει εκλείψει η εμφάνιση εταιριών που εμφανίζουν κυκλοφοριακή ταχύτητα σε ανορθόδοξα υψηλά επίπεδα.  «Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών Τιμών της Αγοράς Μετοχών του ΧΑ» Οι νέοι Βασικοί Κανόνες θα εφαρμοστούν κατά την επόμενη αναθεώρηση (Οκτώβριος 2005).

Επίσης το Δ.Σ. του Χ.Α. στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεξεργάστηκε το πακέτο μέτρων που έχει διαμορφωθεί με πρωτοβουλία της Ε.Κ. και αφορούν μεταξύ άλλων, στην αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας των Ειδικών Διαπραγματευτών με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στην ενίσχυση της αύξησης της ρευστότητας των μετοχών. Έτσι αποφάσισε την αλλαγή του σχετικού άρθρου του Κανονισμού του ώστε να μην αποτελεί η ύπαρξη Ειδικού Διαπραγματευτή, λόγο μεταφοράς στην πεντάωρη διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας. Αποφασίστηκε επίσης η παροχή γνώμης για τροποποίηση της απόφασης της Ε.Κ. μετά από σχετικό αίτημά της,  για τον Ειδικό Διαπραγματευτή στην κύρια και παράλληλη αγορά του Χ.Α. και για τη ΝΕΧΑ. Οι αλλαγές θα εφαρμοσθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 για να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής στις νέες ρυθμίσεις.

12 Μαΐου 2005

Σε συνέχεια των επιστολών που εστάλησαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών προς όλες τις εισηγμένες εταιρίες, στις 4 Μαΐου και στις 11 Μαΐου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών υπενθυμίζει  στις εταιρίες, εν όψει και των τακτικών γενικών τους συνελεύσεων που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, ότι οφείλουν (βάσει του τροποποιημένου άρθρου 279 του Κανονισμού του Χ.Α. που αφορά στην απόφαση περί καταβολής μερίσματος), να ανακοινώνουν στους μετόχους κατά τη συζήτηση του θέματος την προγραμματιζόμενη ημερομηνία αποκοπής και το χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος.

Τα στοιχεία αυτά  θα πρέπει να ανακοινώνονται στους μετόχους κατά τη Γενική Συνέλευση. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να αποτελεί και περιεχόμενο του δελτίου τύπου που θα αποστέλλεται στο ΧΑ.

28 Απριλίου 2005 - Πρόσθετα στοιχεία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει στην ιστοσελίδα του το σύνολο των στοιχείων με ημερομηνία 31.12.2004 που απέστειλαν οι εισηγμένες εταιρίες, σύμφωνα με την απόφαση 42 του Δ.Σ. του Χ.Α. («Φόρμα Πρόσθετων Στοιχείων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»). Η υποβολή των στοιχείων αυτών αποτελεί μία νέα ρύθμιση που εισήγαγε ο Κανονισμός του Χ.Α. με στόχο την τυποποίηση και τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Φόρμα Πρόσθετων Στοιχείων, συμπληρώθηκαν από τις εισηγμένες εταιρίες με βάση τη δημοσιευμένη μητρική λογιστική - οικονομική κατάσταση της 31.12.2004, με  εξαίρεση τις εταιρίες που ανήκουν στον κλάδο των Συμμετοχών, για τις οποίες τα στοιχεία προέρχονται από την ενοποιημένη λογιστική - οικονομική κατάσταση. Από την υποχρέωση παροχής πρόσθετων στοιχείων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εξαιρούνται οι Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Για την καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση των στοιχείων, ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή των 6 ενοτήτων της Φόρμας:
α) Μεταβολή βασικών Μεγεθών: Παρουσίαση των βασικών οικονομικών στοιχείων που εμφανίζουν απόκλιση άνω του 20% σε σχέση με τα αντίστοιχα της περσινής περιόδου,
β) Στοιχεία Ισολογισμού: Ανάλυση ορισμένων επιμέρους λογαριασμών της ‘κατάστασης αποτελεσμάτων’ και ‘ισολογισμού’, που δεν παρουσιάζονται στις περιπτώσεις που οι εταιρίες επιλέγουν τη δημοσίευση πρωτοβαθμίων λογαριασμών, 
γ) Αναμορφωμένα Στοιχεία & Μέσος Σταθμ. Αρ. Μετοχών : Παρουσιάζεται η αναμόρφωση των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις τυχόν σημειώσεις της οικονομικής - λογιστικής κατάστασης και τις παρατηρήσεις που  υπάρχουν στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης εμφανίζεται ο μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών της εισηγμένης εταιρίας για 5 συνεχόμενες χρήσεις,
δ) Επιπρόσθετες πληροφορίες για σημαντικές μεταβολές και άλλα εταιρικά γεγονότα όπως ενδεικτικά: μεταβολές στις λογιστικές αρχές και τον τρόπο αποτίμησης, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, απώλεια σημαντικών πελατών ή/και προμηθευτών, τυχόν διαφορές των δημοσιευμένων μεγεθών σε σχέση με τις προβλέψεις που έχουν γίνει κ.α.

Εκτός από τις προαναφερόμενες ενότητες , στη Φόρμα έχουν δημιουργηθεί δύο πεδία με τίτλους «‘Συμπληρωματικά Σχόλια Εταιρίας» και «Σχετικές Ανακοινώσεις»  στις οποίες έχουν συμπεριληφθεί τυχόν σχόλια της εταιρίας ή οι απαντήσεις των εταιριών σε ερωτήματα του Χ.Α., όσον αφορά στην παροχή διευκρινίσεων για επιμέρους στοιχεία που έχουν συμπεριληφθεί στη Φόρμα Πρόσθετων Στοιχείων.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά  τα λογιστικά και αναμορφωμένα αποτελέσματα και ίδια κεφάλαια των εταιριών με στοιχεία 31.12.04, το Χρηματιστήριο έχει συγκεντρώσει σε ξεχωριστό αρχείο τα στοιχεία αυτά ανά εταιρία, παρουσιάζοντας και τις ποσοστιαίες  μεταξύ τους αποκλίσεις (Επισυνάπτεται το αρχείο excel Λογιστικά – Αναμορφωμένα 31/12/04).

Τα στοιχεία της Φόρμας παρουσιάζονται όπως εστάλησαν στο Χρηματιστήριο από τις εισηγμένες εταιρίες, οι οποίες και έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση  42. Θα βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/additionalinfo/ του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

29 Μαρτίου 2005 - Τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες σχετικά με την υπηρεσία υποβολής οικονομικών καταστάσεων του συστήματος ΕΡΜΗΣ

Στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr/SmartAccess, στην ενότητα "Εγχειρίδια Χρήσης Υπηρεσιών "ΕΡΜΗΣ" μπορείτε να βρείτε την αρχική έκδοση (1.0) του εγχειριδίου χρήσης "Οικονομικές Καταστάσεις μέσω αρχείου XML", το οποίο περιλαμβάνει τυποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές - οδηγίες, μέσω των οποίων οι εισηγμένες εταιρείες μπορούν να αυτοματοποιήσουν περαιτέρω τις διαδικασίες ετοιμασίας και υποβολής των οικονομικών καταστάσεων προς το ΧΑ μέσω ηλεκτρονικού αρχείου XML.

Στην ηλεκτρονική του μορφή το παραπάνω εγχειρίδιο αποτελείται από ένα αρχείο zip το οποίο περιλαμβάνει σε μορφή PDF το εγχειρίδιο οδηγιών "Υπηρεσία Υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων μέσω αρχείου XML - Τεχνικές Οδηγίες και Προδιαγραφές", έκδοση 1.0, 25/2/2005 και σε μορφή XML και Excel τα έξι παραρτήματα του ανωτέρω εγχειριδίου.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη γραμματεία "ΕΡΜΗΣ" του Χ.Α.: Τηλ. 210-3366910, φαξ 210-3366925, e-mail hermes@ase.gr, www.ase.gr/SmartAccess

08 Μαρτίου 2005

Το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. συγκέντρωσε και παρουσιάζει τις κάτωθι καταστάσεις που υποχρεούνται να συμπληρώνουν και αποστέλλουν στο Χ.Α. οι εισηγμένες εταιρίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του:

α) τις μητρικές και ενοποιημένες Οικονομικές - Λογιστικές Καταστάσεις 346 εισηγμένων εταιριών, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών. Από το σύνολο των καταστάσεων αυτών, 334 αναφέρονται σε ετήσιες καταστάσεις, ενώ οι υπόλοιπες 12 αναφέρονται σε εξαμηνιαίες καταστάσεις καθόσον οι εταιρίες αυτές κλείνουν τη διαχειριστική τους περίοδο στις 30/6 κάθε χρόνου.

β) τους Πίνακες Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά,  ή  από έκδοση ομολογιακού δανείου. Οι πίνακες διάθεσης από ΑΜΚ με μετρητά έχουν υποβληθεί από 54 υπόχρεες εισηγμένες εταιρίες, οι οποίες έχουν εν εξελίξει ή ολοκλήρωσαν στο τελευταίο τρίμηνο του 2004 τα επενδυτικά τους προγράμματα.
Επιπλέον, 1 εισηγμένη εταιρία απέστειλε, όπως προβλέπει ο Κανονισμός του ΧΑ,  μετά τη πλήρη διάθεση των κεφαλαίων από έκδοση ομολογιακού δανείου, το σχετικό πίνακα.

γ) τις Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (σε ενοποιημένη και μη βάση), οι οποίες  αποστέλλονται μαζί με τις αντίστοιχες λογιστικές – οικονομικές καταστάσεις και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ιστοσελίδα του ΧΑ.

Τα στοιχεία (α), (β) και (γ) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr), όπως εστάλησαν στο αρμόδιο Τμήμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. από τις εισηγμένες εταιρίες, οι οποίες και έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου τους.

Η  επικαιροποίηση των ανωτέρω γίνεται ανά τρίμηνο, μετά την πάροδο του διμήνου που προβλέπει το ΠΔ360/85 και αφού συγκεντρώνονται τα στοιχεία που δημοσιεύονται από τις εισηγμένες εταιρείες. Οι ανωτέρω καταστάσεις θα βρίσκονται συνεχώς στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, στην ιστοσελίδα (www.ase.gr) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4.3.2005

Το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά τη συνεδρίασή του στις 3/3/2005 αποφάσισε την τροποποίηση του Κανονισμού, προκειμένου να είναι εφικτή η μεταβολή του μεταδιδόμενου επιπέδου του βάθους της αγοράς από τις 3 καλύτερες τιμές αγοράς-πώλησης σε 5.

3.3.2005 Εξέταση Ετήσιων Λογιστικών Καταστάσεων των Εισηγμένων Εταιριών (31.12.04)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την σημερινή του συνεδρίαση εξέτασε με βάση τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές – λογιστικές καταστάσεις χρήσης 2004 των εισηγμένων εταιριών, τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στα ποσοτικά κριτήρια του Κανονισμού Λειτουργίας όσον αφορά την υπαγωγή εταιριών στα μοντέλα διαπραγμάτευσης «υπό επιτήρηση» και «χαμηλή παραγωγική δραστηριότητα».

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου, τα κριτήρια αξιολόγησης για τις εταιρίες αφορούν στα εξής :

1. αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων σε 3 συνεχόμενες χρήσεις.
2. αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων κατά την τελευταία χρήση μεγαλύτερα σε απόλυτο νούμερο από τα αντίστοιχα αποτελέσματα της χρήσεως που προηγήθηκε και σε απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερα από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.
3. κύκλο εργασιών κάτω από 3 εκατ. Ευρώ ή,
4. αρνητικά ίδια κεφάλαια.

30.12.2004 - Νέα έκδοση ΟΑΣΗΣ

Μετά την επιτυχή εικονική συνεδρίαση που διενέργησε στις 29/12/2004, το Χ.Α. αποφάσισε όπως θέσει σε παραγωγή στο υποσύστημα διαπραγμάτευσης μετοχών ΟΑΣΗΣ την νέα έκδοση (έκδοση 1.8), η οποία παρέχει τα νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά που δοκιμάστηκαν κατά τις δύο εικονικές συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου 2004.

Τα νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος μετοχών ΟΑΣΗΣ, παρότι θα είναι διαθέσιμα στο σύστημα παραγωγής από σήμερα Πέμπτη 30/12/2004, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες του ΟΑΣΗΣ. Καθίσταται σαφές ότι η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησής τους θα ανακοινώνεται από το Χ.Α. με ειδική ανακοίνωση η οποία σχετίζεται με το χρόνο δημοσίευσης στο ΦΕΚ των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί των αλλαγών του Κανονισμού του Χ.Α.

Ειδικά για την 3/1/2005, ανακοινώνεται από το Χ.Α. ότι θα ενεργοποιηθούν τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά στο υποσύστημα μετοχών ΟΑΣΗΣ:

1. Για τις μετοχές υπό καθεστώς συνεχούς διαπραγμάτευσης (5ώρη, 3ώρη, ΝΕΧΑ, ΕΑΓΑΚ), το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους είναι κλιμακούμενο.  Το πρώτο όριο διακύμανσης της τιμής είναι ±10% επί της τιμής αναφοράς. Εφόσον εντολές αγοράς ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμένουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς ή πώλήσης επί 15 λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο ±20% αντίστοιχα. Η ανωτέρω επέκταση δεν ισχύει για τις μετοχές που ανήκουν στον δείκτη τιμών FTSE/ASE 20 οι οποίες μετά την διάσπαση του πρώτου ορίου κυμαίνονται απεριόριστα. Για τις μετοχές υπό καθεστώς στιγμιαίας διαπραγμάτευσης (Στιγμιαία Β και Στιγμιαία Γ), το όρια παραμένουν στο ±12%.

2. Επιμήκυνση κατά 15 λεπτά της συνεδρίασης της αγοράς μετρητοίς των περιόδων Τ3 (περίοδος προσυμφωνημένων συναλλαγών - πακέτα) και «Τκλείσιμο» (συναλλαγές στο κλείσιμο) ως εξής:
i. H περίοδος Τ3 αρχίζει στις 11:00 και λήγει στις 16:25
ii. Η περίοδος Τκλείσιμο αρχίζει στις 16:00 και λήγει στις 16:30.

16.12.2004

Το Χ.Α. έλαβε δύο αποφάσεις που διευκολύνουν στην εκκαθάριση των συναλλαγών εντός του χρόνου Τ+3 και  συμβάλλουν στην βελτίωση των επενδυτικών συνθηκών,  έλαβε το Χρηματιστήριο Αθηνών στοχεύοντας στην δημιουργία ευνοϊκότερου επενδυτικού περιβάλλοντος.

Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να συνδράμουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης κυρίως των ξένων επενδυτών στις αγορές του ΧΑ. Η σκοπιμότητά τους είναι να ρυθμίσουν την διαδικασία (σημερινή «Μέθοδος 6») επίλυσης των προβλημάτων στην εκκαθάριση των συναλλαγών (Failed Trades). Οι προσθήκες αυτές στο κανονιστικό πλαίσιο εντάσσονται σε μια σειρά ενεργειών που γίνονται από την διοίκηση του ΧΑ για την προσέλκυση επενδυτών, την ενίσχυση των συναλλαγών, και την δημιουργία ελκυστικότερης και πιο ευέλικτης αγοράς.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου εδώ.

Συνεδρίαση 25.11.2004

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίαση της 25.11.2004, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την επαναφορά του κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά,  έλαβε τρεις αποφάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της πληροφόρησης των επενδυτών, στη διευκόλυνση των συναλλαγών και στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας που γίνεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αποβλέπει στη βελτίωση της αξιοπιστίας της αγοράς.

1. Η πρώτη απόφαση αποσκοπεί στην αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων των επενδυτών ως προς την ημερήσια μεταβολή των τιμών των μετοχών.
Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή αποκλείονται από την κατάρτιση του πίνακα με τις 10 μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τις 10 με τη μεγαλύτερη πτώση που δημοσιεύεται στα έντυπα του Χ.Α., οι μετοχές με ημερήσια αξία συναλλαγών μικρότερη των 10.000€. Από την κατάρτιση του πίνακα αυτού αποφασίστηκε να αποκλείονται και μετοχές οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς επιτήρησης.
Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της συγκεκριμένης απόφασης ορίστηκε η 1/12/2004.

2. Η δεύτερη απόφαση αφορά την παράταση κατά 15 λεπτά του χρόνου που επιτρέπεται να διενεργούνται συναλλαγές στην τιμή κλεισίματος.
Για το μέτρο αυτό απαιτείται τροποποίηση του Κανονισμού του Χ.Α. Στόχος της απόφασης αυτής είναι η διευκόλυνση ξένων θεσμικών επενδυτών που ενδιαφέρονται να διατηρήσουν ουδέτερη επενδυτική πολιτική και σήμερα απέχουν από την ελληνική αγορά.

3. Η τρίτη απόφαση προβλέπει την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών που παρουσιάζουν κατά τις ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις αρνητικά ίδια κεφάλαια. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοσθεί για πρώτη φορά με τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2004, στις αρχές του 2005 (Μάρτιος). Για το μέτρο αυτό απαιτείται επίσης, τροποποίηση του Κανονισμού του Χ.Α.

21.10.2004

Το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε, κατ'εφαρμογή του άρθρου 110, εδάφιο Β του Κανονισμού Λειτουργίας του Χ.Α., το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση γεγονότων που δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητες ως προς τη δυνατότητα εταιρείας να συνεχίσει ομαλά την επιχειρηματική της δραστηριότητα, να θέσει μετοχές εταιρείας στο μοντέλο διαπραγμάτευσης με "Δημοπρασίες"

20.10.2004

Το Χ.Α εξέδωσε την κατωτέρω διευκρινιστική ανακοίνωση μετά την υπαγωγή μετοχών εισηγμένων εταιρειών σε χρονισμούς διαπραγμάτευσης (3ωρης και 5ωρης):

"Η παραμονή ενός τίτλου στην πεντάωρη διαπραγμάτευση λόγω spread γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ.2α του Κανονισμού του Χ.Α, ο οποίος έχει εγκριθεί από την Ε.Κ με την 1/304/10-6-2004 απόφαση της (ΦΕΚ 900Β/16-6-2004), εφόσον το μέσο spread του εξεταζόμενου διαστήματος είναι μικρότερο ή ίσο του ετησίως καθοριζόμενου, δηλαδή μικρότερο ή ίσο του 2 για το διάστημα έως 30-9-2004, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ιδίου Κανονισμού.

Ο Κανονισμός του ΧΑ, στο άρθρο 103 παράγραφος 3 και στο τελευταίο εδάφιο αυτής προσδιορίζει περαιτέρω ρητώς ότι το μέσο εύρος τιμών (spread) διαστήματος είναι αριθμός με ένα το πολύ δεκαδικό ψηφίο, το οποίο προκύπτει με αποκοπή του δεύτερου δεκαδικού. Με βάση αυτή την πρόβλεψη του Κανονισμού ο οποίος ισχύει από τις 16-6-2004 και αναπαράγει μάλιστα προηγούμενη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ.1 της απόφασης 95/23-12-2002 (ΦΕΚ 453Β) του ΔΣ του ΧΑ, έγινε και η υπαγωγή των μετοχών εταιρειών στους χρονισμούς κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 14-10-2004. Σε κάθε περίπτωση η αποτύπωση των ανωτέρων διατάξεων προηγείται και δεν έπεται της διαμόρφωσης των μεγεθών του spread των επί μέρους μετοχών που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα και αφορούν την περίοδο 1/4-30/9/2004.

Είναι προφανές ότι, με βάση αυτή την ρητώς και αντικειμενικώς προβλεπόμενη αποκοπή και όχι στρογγυλοποίηση του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, οποιοδήποτε spread είναι κατώτερο του 2,09 μετατρέπεται σε 2 άρα είναι ίσο του προβλεπομένου για την παραμονή στην 5ώρη διαπραγμάτευση.

Κατά συνέπεια οι ενέργειες του Χ.Α υπαγορεύτηκαν, όπως παγίως συμβαίνει, από την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού."

Σχετικά με τη λειτουργία των χρονισμών υπενθυμίζονται από το Χ.Α.τα κατωτέρω:

Α. Συνεχή διαπραγμάτευση 5 ωρών, 11 π.μ. έως 4 μ.μ., έχουν οι μετοχές με spread συνεδρίασης μικρότερο ή ίσο των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Β.  Συνεχή διαπραγμάτευση 3 ωρών σε δύο περιόδους, από 11 π.μ. έως 11:30 π.μ. και από 1:30 μ.μ. έως 4 μ.μ., έχουν οι μετοχές με spread συνεδρίασης μεγαλύτερο των δύο ποσοστιαίων μονάδων. Μεταξύ των δύο αυτών περιόδων στο σύστημα θα συγκεντρώνονται εντολές αγοράς και πώλησης προκειμένου με την έναρξη της δεύτερης περιόδου να προσδιορίζεται η τιμή εκκίνησης ανά μετοχή (διαδικασία preopening).

Γ. Κινητές αξίες που διαπραγματεύονται ήδη σε χρονισμό βραχείας διάρκειας εντάσσονται στο χρονισμό μακράς διάρκειας, εφόσον το μέσο spread περιόδου τους είναι μικρότερο ή ίσο του 80% του ετησίως καθοριζομένου.

Δ.  Μετοχές που διαπραγματεύονται ήδη στην τρίωρη συνεχή διαπραγμάτευση θα μεταφέρονται στην πεντάωρη συνεχή διαπραγμάτευση εφόσον συναφθεί σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανεξαρτήτως του μέσου ημερήσιου spread. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ημερομηνία ένταξης της μετοχής στην πεντάωρη συνεχή διαπραγμάτευση θα είναι η ημερομηνία από την οποία θα ξεκινήσει η ειδική διαπραγμάτευση επί της μετοχής.

Ε. Στο Γενικό Δείκτη, το Δείκτη της Παράλληλης Αγοράς, τους Κλαδικούς Δείκτες και τους Δείκτες FTSE/ASE θα συμμετέχουν μόνον οι μετοχές που διαπραγματεύονται στην πεντάωρη συνεχή διαπραγμάτευση.

ΣΤ. Για την επόμενη αξιολόγηση θα ληφθούν τα στοιχεία του διαστήματος 1/10/2004 έως 31/3/2005.

27.7.2004-Καταστάσεις ταμειακών ροών

Μετά από ερωτήσεις μελών του Συνδέσμου σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων ταμειακών ροών, το Χ.Α. απάντησε ότι μόνο η ετήσια κατάσταση ταμειακών ροών πρέπει να έχει ελεχθεί από ορκωτό ελεγκτή και να υποβληθεί στο Χρηματιστήριο μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό. Για τις καταστάσεις ταμειακών ροών που υποβάλλονται στο Α' τρίμηνο, το εξάμηνο και το Γ' τρίμηνο κάθε χρήσης δεν απαιτείται έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή.

Για περιπτώσεις εταιρειών που δημοσιεύουν συνοπτική λογιστική κατάσταση δωδεκαμήνου και στη συνέχεια την ετήσια οικονομική κατάσταση (ισολογισμό), τότε δεν απαιτείται πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή. Αυτό απαιτείται μόνο για την κατάσταση ταμειακών ροών που υποβάλλεται μαζί με τον ισολογισμό.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εταιρείες των οποίων οι τίτλοι διαπραγματεύονται σε δημοπρασίες λόγω επιτήρησης.

Οι καταστάσεις ταμειακών ροών θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από την αρχή της χρήσης έως το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται. Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής συγκριτικών στοιχείων για το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης.

21.7.2004 - Επίπεδα χρεώσεων Χ.Α.

Το Δ.Σ. του Χ.Α. σε Δελτίο Τύπου διευκρίνισε ότι, παρά το ότι δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 16-6-2004 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον προβλεπόμενο στο ν. 3152/2003 Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αποτέλεσμα να καταργηθούν οι σχετικές  με την τιμολογιακή πολιτική του ΧΑ υπουργικές αποφάσεις, δεν αλλάζουν τα επίπεδα χρεώσεων του ΧΑ στα μέλη και τις εισηγμένες, τόσο για την αγορά μετοχών, όσο και για την αγορά παραγώγων.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ