Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Κοινοτικό Δίκαιο

Οδηγία 2014/95 (22.12.2014) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους

Οδηγία 2013/50 (22.10.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ.

Κανονισμός 236/2012 (14.03.2012) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης.

Οδηγία 2011/684 (25.10.2011) σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών.

Οδηγία 2011/681 (25.10.2011) για την Ευρωπαϊκή στρατηγική στην Εταιρική Διακυβέρνηση (2011-2014).

Οδηγία 2010/73 (24.11.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Οδηγία 2010/24 (16.03.2010) του Συμβουλίου περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα.

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κανονισμός 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Κανονισμός 636/2009 (22.7.2009) για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 15 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ).

Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Σύσταση 2009/384/ΕΚ (30.04.2009) σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Οδηγία 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις κοινοποίησης για τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες και την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων λογαριασμών.

Κανονισμός 1004/2008 (15.10.2008) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 κα το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 7

Οδηγία 2008/52/ΕΚ (21.5.2008) για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Κανονισμός 1569/2007 (21.12.2007) για την καθιέρωση μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κανονισμός 1358/2007 (21.11.2007) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 8

Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ

Οδηγία 2007/63/ΕΚ (13.11.2007) για την τροποποίηση των οδηγιών 78/855/ΕΟΚ και 82/891/ΕΟΚ όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.

Σύσταση της Επιτροπής (11.10.2007) σχετικά με το ηλεκτρονικό δίκτυο των επίσημα καθορισμένων μηχανισμών κεντρικής αποθήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών που αναφέρονται στην οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε (2007) 4607].

Οδηγία 2007/36/ΕΚ (11.7.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών

Παρατηρήσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ επί του σχεδίου τροποποίησης του Ν. 2190/1920 για την υιοθέτηση της Οδηγίας 2007/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών.

Κανονισμός 611/2007 (1.6.2007) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 11 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)

Κανονισμός 610/2007 (1.6.2007) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 10 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ).

Οδηγία 2007/14/ΕΚ (8.3.2007) της Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Κανονισμός 211/2007 (27.2.2007) για τροποποίηση του κανονισμού 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, σε περιπτώσεις που ο εκδότης έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό ή έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση

Κανονισμός 1787/2006 (4.11.2006) για την τροποποίηση του κανονισμού 809/2004

Κανονισμός 1329/2006 (8.9.2006) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διερμηνείες 8 και 9 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)

Κανονισμός 1287/2006 (10.8.2008) της Επιτροπής με θέμα: Εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής.

Οδηγία 2006/73/ΕΚ (10.8.2008) της Επιτροπής με θέμα: Εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας.

Οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (1.8.2006) για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του «πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου» και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση.

Οδηγία 2006/68/ΕΚ (6.9.2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 77/91/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της.

Οδηγία 2006/49/ΕΚ (14.6.2006) για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων

Οδηγία 2006/48/ΕΚ (14.6.2006) για ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Οδηγία 2006/46/ΕΚ (14.6.2006) για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Οδηγία 2006/43/ΕΚ (17.5.2006) για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση
των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας
84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Κανονισμός 708/2006 (8.5.2006) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 21 και τη διερμηνεία 7 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ).

Κανονισμός 108/2006 (11.1.2006) της Eπιτρoπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1, 4, 6 και 7, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) 1, 14, 17, 32, 33, και 39, και τη διερμηνεία 6 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ).

20.1.2006 Εσωτερική Αγορά: Η Επιτροπή Αναλαμβάνει Δράση για να Εξασφαλίσει την Εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία παράβασης εναντίον επτά κρατών μελών γιατί δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο μία ή περισσότερες μεταξύ οκτώ οδηγιών για την εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τα ακόλουθα κράτη μέλη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων για την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών: την Τσεχική Δημοκρατία όσον αφορά την οδηγία για την αναγνώριση των οδοντιατρικών και ιατρικών πτυχίων την  Εσθονία όσον αφορά την οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες την Ελλάδα και την Ιταλία όσον αφορά την οδηγία για τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών συστημάτων το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία όσον αφορά την οδηγία για τη συμπληρωματική εποπτεία χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων και την Ελλάδα όσον αφορά την οδηγία για την εξυγίανση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οδηγία για τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών συστημάτων: Ελλάδα και Ιταλία 
Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη μεταφορά της οδηγίας για τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών συστημάτων (2003/51/ΕΚ). Η προθεσμία για την εφαρμογή ήταν η 1η Ιανουαρίου 2005. Αν και απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη την 1η Ιουλίου 2005 (βλ. IP/05/1037), η Επιτροπή δεν έχει ακόμα λάβει τυχόν εθνικά μέτρα εφαρμογής.
Η έγκριση της οδηγίας για τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών συστημάτων εντάσσεται στο σχέδιο δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η εν λόγω οδηγία τροποποιεί την 4η οδηγία εταιρικού δικαίου (78/660/ΕΟΚ) περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών και την 7η οδηγία εταιρικού δικαίου (83/349/ΕΚ) για τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Η οδηγία εκσυγχρονισμού ενημερώνει τον αριθμό των λογιστικών κατηγοριών και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία για τις εταιρίες όταν καταρτίζουν τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς τους. Η μη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στερεί από ορισμένες ιταλικές και ελληνικές εταιρίες ένα ενημερωμένο λογιστικό πλαίσιο και υπονομεύει τη συγκρισιμότητα των λογαριασμών τους με αυτούς των ανταγωνιστών από άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων: Ελλάδα
Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2001/24/ΕΚ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η οδηγία ορίζει ότι στην περίπτωση πτώχευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος με παραρτήματα σε διάφορα κράτη μέλη, η διαδικασία εκκαθάρισης υπόκεινται σε μία διαδικασία που έχει κινηθεί στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταχωρημένη έδρα του το πιστωτικό ίδρυμα (κράτος καταγωγής) και διέπεται από μία νομοθεσία περί πτωχεύσεων, τη νομοθεσία του κράτους καταγωγής. Όσο η οδηγία δεν εφαρμόζεται πλήρως από όλα τα κράτη μέλη, υπάρχει ο κίνδυνος σύγκρουσης δικαιοδοσιών και δεν εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των πιστωτών στα διάφορα κράτη μέλη. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα κοινοποιήσει στην Επιτροπή τυχόν μέτρα που έχει λάβει για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, αν και η προθεσμία μεταφοράς έληξε στις 5 Μαΐου 2004 και η Ελλάδα έλαβε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2005.

Κανονισμός 2106/2005 (21.12.2005) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΔΛΠ) 3.

Κανονισμός 1864/2005 (15.11.2005) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που τροποποιεί τον Κανονισμό 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) αριθ. 1 και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) αριθ. 32 και 39.

Κανονισμός 1910/2005 (8.11.2005) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1 και 6, τα ΔΛΠ 1, 16, 19, 24, 38 και 39 και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 4 και 5.

Οδηγία 2005/60/ΕΚ (26.10.2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οδηγία 2005/56/ΕΚ (26.10.2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Κανονισμός 1751/2005 (25.10.2005) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που τροποποιεί τον Κανονισμό 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το ΔΠΧΠ 1, το ΔΛΠ 39 και τη ΜΕΔ 12.

Οδηγία 2005/29/ΕΚ (11.5.2005) του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά.

Σύσταση 15.02.2005 (2005/162) της Επιτροπής σχετικά με το ρόλο των μη εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου.

Κανονισμός 211/2005 (4.2.2005) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που τροποποιεί τον κανονισμό για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1 και 2 και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) αριθ. 12, 16, 19, 32, 33, 38 και 39.

30.12.2005 Προστασία Δεδομένων

Σας παραπέμπουμε εδώ στον επίσημο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος περιέχει χρήσιμες πληροφορίες καθώς και το πλήρες κείμενο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Οδηγίες που Αφορούν τη Διανομή προς Μετόχους

1. 2η οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 15 αναφέρονται αρκετές περιπτώσεις απαγόρευσης της διανομής, με απώτερο σκοπό τη διαφύλαξη της κεφαλαιακής επάρκειας.

2. 4η οδηγία 78/660/EOK (25.7.1978) του Συμβουλίου βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 33 παράγραφος 2γ αναφέρεται: «Κανένα ποσό από το ‘αποθεματικό αναπροσαρμογής’ δεν διανέμεται, άμεσα ή έμμεσα, εκτός αν αντιπροσωπεύει πραγματικά οφέλη.»

10.11.2005 Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Tις τελικές της Συστάσεις σχετικά με τη χρήση Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης από τις εισηγμένες εταιρείες δημοσίευσε μετά από διαβούλευση η CESR. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης μπορούν να παρέχουν στους επενδυτές χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες καθώς και  βοηθήσουν τους επενδυτές στο να κατανοήσουν καλύτερα τη χρηματοοικονομική απόδοση μιας εταιρείας. Ο στόχος αυτών των Συστάσεων είναι να καθοδηγήσει τις εισηγμένες εταιρείες ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν στους επενδυτές δεν είναι παραπλανητικές.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου της CESR (Ref. CESR 05-663).
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις συστάσεις της CESR (Ref. CESR 05-178b).

Κανονισμός 2238/2004 (29.12.2004) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το ΔΠΧΠ 1, τα ΔΛΠ 1 έως 10, 12 έως 17, 19 έως 24, 27 έως 38, 40 και 41, καθώς και τις διερμηνείες ΜΕΔ 1 έως 7, 11 έως 14, 18 έως 27 και 30 έως 33 Κείμενο.

Κανονισμός 2237/2004 (29.12.2004) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που τροποποιεί τον Κανονισμό 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το ΔΛΠ 32 και τη διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 1.

Κανονισμός 2236/2004 (29.12.2004) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 1, 3, 4 και 5, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) 1, 10, 12, 14, 16 έως 19, 22, 27, 28 και 31 έως 41 και τις διερμηνείες της μόνιμης επιτροπής διερμηνειών (ΜΕΔ) 9, 22, 28 και 32.

Οδηγία 2004/109/ΕΚ (15.12.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK.

Σύσταση 14.12.2004 (2004/913) της Επιτροπής με σκοπό την προώθηση κατάλληλου καθεστώτος αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών.

Κανονισμός 2086/2004 (19.11.2004) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση του Κανονισμού 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενσωμάτωση του ΔΛΠ 39.

Κανονισμός 809/2004 (29.4.2004) για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων.

Οδηγία 2004/72/ΕΚ (29.4.2004) της Επιτροπής με θέμα: Εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αποδεκτές πρακτικές της αγοράς, τον ορισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών για παράγωγα μέσα εμπορευμάτων, την κατάρτιση καταλόγων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, τη γνωστοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και τη γνωστοποίηση ύποπτων συναλλαγών […].

Οδηγία 2004/39/ΕΚ (21.4.2004) με θέμα: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Οδηγία 2004/25/ΕΚ (21.4.2004) του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Δημόσιες Προσφορές Εξαγοράς.

Κανονισμός 707/2004 (6.4.2004) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που τροποποιεί τον Κανονισμό 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οδηγία 2003/123/ΕΚ για το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες διαφόρων Κρατών-Μελών.

Κανονισμός 2273/2003 (22.12.2003) για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων.

Οδηγία 2003/125/ΕΚ (22.12.2003) της Επιτροπής με θέμα: Λεπτομέρειες εφαρμογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θεμιτή παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων και τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων.

Οδηγία 2003/124/ΕΚ (22.12.2003) της Επιτροπής με θέμα: Εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και τη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και τον ορισμό των πράξεων χειραγώγησης της αγοράς.

Οδηγία 2003/71/ΕΚ (4.11.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ.

Ενοποιημένο κείμενο (29.9.2003) όλων των λογιστικών προτύπων στα αγγλικά (περιλαμβάνει μέχρι και τον Κανονισμό 1358/2007).

Οδηγία 2003/58/ΕΚ (15.7.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών.

Οδηγία 2003/51/ΕΚ για τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών συστημάτων.

Οδηγία 2003/6/ΕΚ (28.1.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς).

Κανονισμός 1606/2002 (19.7.2002) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων.

Οδηγία 2002/87/ΕΚ για τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, αφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που συμμετέχουν σε Όμιλο Ετερογενών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων.

Οδηγία 2001/65/ΕΚ για τους κανόνες αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων των ανώνυμων εταιριών στην εύλογη αξία.

Οδηγία 2001/34/ΕΚ (28.5.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται.

Οδηγία 2001/24/ΕΚ για τη διαδικασία εξυγίανσης και την εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οδηγία 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Οδηγία 2000/12/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οδηγία 1993/6/ΕΟΚ για την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οδηγία 1990/435/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών.

12η οδηγία 89/667/ΕΟΚ (21.12.1989) του Συμβουλίου στον τομέα των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο.

 

11η οδηγία 89/666/ΕΟΚ (21.12.1989) του Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους.

Οδηγία 1985/611/ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).

8η οδηγία 84/253/ΕΟΚ (10.4.1984) του Συμβουλίου βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για τον νόμιμο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων.

 

7η οδηγία 83/349/ΕΟΚ (13.6.1983) του Συμβουλίου βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς.

 

6η οδηγία 82/891/EOK (17.12.1982) του Συμβουλίου βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών.

4η οδηγία εταιρικού δικαίου 1978/660/ΕΟΚ περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών.

3η οδηγία 78/855/EOK (9.10.1978) του Συμβουλίου βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών.

 

2η οδηγία 77/91/ΕΟΚ (13.12.1976) του Συμβουλίου περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της.

1η οδηγία 68/151/ΕΟΚ (9.3.1968) του Συμβουλίου περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες.

 


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ