Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 

Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθ. 51.
Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88/627/ΕΟΚ.

Υπόδειγμα γνωστοποίησης σύμφωνα με το Π.Δ. 51/92. (αρχείο Excel)

Π.Δ. 360 της 14.6/9.7.85.
Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. (Α' 129).

Π.Δ. 350 της 14.6/4.7.85.
Καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών (μετοχών, ομολογίων) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ως και των υποχρεώσεων των εκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αυτό. (Α' 126).

Π.Δ. 267
Συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει, σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και υπαγωγή των εταιρειών απόκτησης ή διαχείρισης ακινήτων στην εποπτεία σε ενοποιημένη βάση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Π.Δ. 226
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή.

Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ. 84/Α΄/26.05.1992)
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ