Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Αποφάσεις Διάφορες (ΤτΕ, ΕΛΤΕ κλπ)

07.11.2008 - Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών (Αρθρα 9 & 9Β)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης μας κοινοποίησε απάντηση του, που φέρει ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2008, σε ερώτημα των Υπηρεσιών Α.Ε. & Εμπορίου της Νομαρχίας Αττικής σχετικά με το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920.  

Αναδημοσιεύεται εδώ για ενημέρωση των υπηρεσιών σας. 

07.11.2007 - Πράξη 2599/2.11.2007 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Δημοσιεύουμε εδώ την Πράξη 2599/2.11.2007 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, όπως ισχύει, για την κατάργηση του ανωτάτου ορίου παροχής πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών.

07.11.2007 - Πράξη 2598/2.11.2007 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Δημοσιεύουμε εδώ την Πράξη 2598/2.11.2007 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με το Πλαίσιο εποπτείας καλυμμένων ομολογιών που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα   (covered bonds). 

02.11.2007 - Πράξη 2597/31.10.2007 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Δημοσιεύουμε εδώ την Πράξη 2597/31.10.2007 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.

Χρηματοπιστωτικά vs ιστωτικά Ιδρύματα - Τροποποίηση ΕΚ 2/396/31.8.06

Ύστερα από ερώτηση πολλών μελών μας απευθύναμε την συνημμένη (εδώ) επιστολή μας προς το ΥΠΟΙΟ, με τις αναφερόμενες κοινοποιήσεις. Λάβαμε και δημοσιεύουμε (εδώ) την απόκριση της ΕΛΤΕ. Από αυτήν προκύπτει ότι το ΔΛΠ 30 λήγει την 31.12.2006 και αντικαθίσταται από το ΔΠΧΠ 7. Αυτό το πρότυπο δεν προβλέπει τέτοιες πληροφορίες και έτσι δεν υπάρχει θέμα τροποποίησης της απόφασης 2/396/31.8.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που είχαμε ζητήσει.

25.10.2006 - ΕΛΤΕ - Έξοδος από τα ΔΠΧΠ

Η ΕΛΤΕ μας κοινοποίησε την υπ'αριθμόν 0002/060825 Λογιστική Οδηγία, η οποία αφορά στην διαδικασία μετάβασης από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) στις περιπτώσεις που μια εταιρεία δεν είναι πια υποχρεωμένη (ή, στις περιπτώσεις που τα είχε υιοθετήσει εθελοντικά, δεν επιθυμεί πλέον) να συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Έχουμε εκφράσει την απαισιοδοξία μας για την ελκυστικότητα των Χρηματιστηρίων με την συνεχιζόμενη καλπάζουσα κανονισμοκρατία. Νομίζουμε όμως ότι οι οδηγίες εξόδου από τα ΔΠΧΠ απλώς συνέπεσαν χρονικά...

13.7.2006 - Ενημέρωση από ΕΛΤΕ σχετικά με τον Ν. 2166/1993

Με επιστολή της η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) μας ενημέρωσε ότι:

"Κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας το έργο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ευθυμίου Χρ. Αναγνώστου με θέμα 'Πρακτικός Οδηγός - Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Νόμου 2166/1993"

Το έργο του κ. Αναγνώστου αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου του θέματος που πραγματεύεται καθώς και για την αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Ν. 2166/1993."

25.5.2006 - Απάντηση ΕΛΤΕ σε ερώτημα εταιρείας

Δημοσιεύουμε απάντηση της ΕΛΤΕ σε ερώτημα σχετικά με το χαρακτηρισμό μιας συμμετοχής ως θυγατρικής ή συγγενούς.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή.

24.3.2006 - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων - ΕΛΤΕ

Δημοσιεύουμε την σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετική με την τροποποίηση των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων, η οποία εξεδόθη σε συνέχεια της από 23.3.2006 διευκρινιστικής οδηγίας της ΕΛΤΕ.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη διευκρινιστική οδηγία της ΕΛΤΕ με θέμα "Επί προβλημάτων της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης".

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή με ημερομηνία 1.3.2006 που απέστειλε ο Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην ΕΛΤΕ με θέμα " Επί προβλημάτων της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης".

10.3.2006 Πράξη 2577/9.3.2006 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Στην πράξη αυτή η Τράπεζα της Ελλάδος θέτει ένα:

«Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.»

Η Πράξη αφορά τα υπό της ΤτΕ ελεγχόμενα πιστωτικά ιδρύματα.  Πρόκειται για μια ενδελεχή επισκόπηση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, πέραν του ειδικότερου θέματος του τίτλου.  Γι'αυτό κρίναμε σκόπιμο να ενημερώσουμε όλα τα μέλη μας, πέραν των Τραπεζών που θα έχουν ούτως ή άλλως ήδη λάβει γνώση, δημοσιεύοντας την Πράξη 2577 και τα παραρτήματά της στην ιστοσελίδα μας:

Πράξη Διοικητή ΤτΕ 2577

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

 27.2.2006 Διευκρινιστική επιστολή ΚΑΑ σχετικά με τη Διανομή Μερίσματος

Ύστερα από ερωτήσεις μελών και σχετικά δημοσιογραφικά σχόλια για την νέα διαδικασία διανομής μερίσματος απευθυνθήκαμε στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) για ενημέρωση των μελών μας σχετικά με την διαδικασία και με το ύψος της χρέωσης της. 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΑ, κ Νικόλαος Κωνσταντόπουλος είχε την ευγενική καλοσύνη να μας ενημερώσει εγγράφως επί των γενομένων. Την επιστολή του, με ημερομηνία 24.2.2006, και με την άδειά του, δημοσιεύουμε σήμερα εδώ για ενημέρωσή σας.

27.2.2006 Διανομή Μερισμάτων και Φορολογία

Διευκρινήσεις επί των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) της 27.2.2006

Από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών ενημερωθήκαμε για την απάντηση της ΕΛΤΕ της 10ης Μαρτίου στο εξής ερώτημα:
"Από μέλη του ΣΕΒ τίθεται το ερώτημα εάν η Απόφασή μας της 17-2-2006 για τις οδηγίες περί διανομής κερδών έχει ληφθεί σε συμφωνία με την φορολογική αρχή  ώς προς την φορολογική αντιμετώπιση που εμφανίζεται στα παραδείγματα, ή εάν είναι απλά θέση της ΕΛΤΕ ότι ο αναφερόμενος χειρισμός είναι σωστός με βάση την ισχύουσα νομοθεσία."

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την απάντηση της ΕΛΤΕ.

17.2.2006 Απόφαση της ΕΛΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) κατά τη συνεδρίασή του της 17ης Φεβρουαρίου 2006 αποφάσισε την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ, για θέματα διανομής των ετησίων κερδών, με σκοπό την καθοδήγηση των διοικήσεων των οικονομικών μονάδων, των ελεγκτών τους, των μετόχων τους και των τρίτων που συναλλάσσονται με αυτές, για την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων που είναι συναφή με θέματα διανομής κερδών.

Δημοσιεύουμε εδώ την απόφαση της ΕΛΤΕ.

12.12.2005 Απόφαση Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Δημοσιεύουμε εδώ Απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 289/29.11.2005) με θέμα "Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2474/31.5.2001, σχετικά με την παροχή πιστώσεων από πιστωτικά ιδρύματα και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών"

24.11.2004 Επιστολή του Προέδρου της ΕΛΤΕ

Δημοσιεύουμε επιστολή του Προέδρου της ΕΛΤΕ σχετικά με την έναρξη της εφαρμογής των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.

4.11.2004 Επιστολή του Προέδρου της ΕΛΤΕ

Δημοσιεύουμε, για ενημέρωσή σας, διευκρινιστική επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την επιστολή.

Απόφαση ΕΛΤΕ 483 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Δημοσιεύουμε την Απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων σχετικά με την εφαρμογή των Ελληνικών Ελεγκτικών Προτύπων, όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 1589 Β/22.10.2204.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.

 

 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ