Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

3.3.2009 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

22.4.2008 - Σχέδιο Κανονισμού

Λάβαμε και δημοσιεύουμε επεξεργασμένο σχέδιο του κανονισμού όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου για να υποβληθεί για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  Εξυπακούεται ότι τελικό κείμενο κανονισμού θα προκύψει μετά από την έγκριση της Κεφαλαιαγοράς.  Θα υπάρξουν λοιπόν πιθανότητες για τροποποιήσεις στις επόμενες μέρες και από μέλη μας αν αντιληφθούν κάποιο κενό ή λάθος.

28.3.2008 - Τροποποίηση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Στις 26 Μαρτίου συνεδρίασε η επιτροπή τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου υπό την Προεδρία του αντιπροέδρου του ΧΑ κ Σωκράτη Λαζαρίδη.  Σε αυτή, πέραν των στελεχών της ΕΧΑΕ, εκπροσωπούνται η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο ΣΜΕΧΑ (χρηματιστές), η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και η ΕΝΕΙΣΕΤ (εισηγμένες εταιρείες).  Στην επιτροπή από πλευράς μας μετέχουν οι κκ Γεώργιος Κούμπας, Γενικός Γραμματεύς και Παναγιώτης Γ. Δράκος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής.  Η τροποποίηση του Κανονισμού κατέστη απαραίτητη ύστερα από την τροποποίηση τόσο του Ευρωπαϊκού όσο και του Ελληνικού νομικού πλαισίου που διέπει τις χρηματαγορές.  Η ύλη που θα αναμορφωθεί χωρίζεται σε επτά ενότητες όπως αναγράφονται στη συνέχεια: 

1. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών
2. Η Διαπραγμάτευση στις Οργανωμένες Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών
3. Κανόνες Εισαγωγής στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Κατάταξης στις Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης (Α΄ μέρος)
3. Διαδικασία Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση Παραγώγων και Γενικοί Κανόνες ως προς τα Χαρακτηριστικά Εισαγωγής τους (Β΄ μέρος)
4. Υποχρεώσεις Ενημέρωσης από τους Εκδότες Εισηγμένων Κινητών Αξιών
5. Εταιρικές Πράξεις και Επαναδιαπραγμάτευση Κινητών Αξιών που τελούν υπό αναστολή
6. Διαδικασία Ελέγχου της Τήρησης του Κανονισμού
7. Τροποποίηση του Κανονισμό – Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Οι ενότητες αυτές είναι επισκέψιμες στην ιστοσελίδα μας.  Παρακαλούνται τα μέλη μας που έχουν παρατηρήσεις ή υποδείξεις όπως μας τις κοινοποιήσουν για να διαμορφώσουμε από κοινού τις θέσεις της ΕΝΕΙΣΕΤ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

17.11.2005 - Παρουσίαση του νέου Κανονισμού στις εισηγμένες

Διενεργήθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2005 στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίαση του Νέου Κανονισμού του Χ.Α. για τις εισηγμένες εταιρείες, και ειδικότερα στα στελέχη τους που ασχολούνται με τα χρηματιστηριακά.

Ομίλησαν οι κ.κ. Σπύρος Καπράλος, Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Νικόλαος Ταβουλάρης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του κ. Καπράλου.
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία του κ. Ταβουλάρη.

Στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και συγκεκριμένα στο http://www.ase.gr/content/gr/Announcements/Asepress/General/Announcements.asp?AnnID=19065, μπορείτε να βρείτε τα κείμενα των παρουσιάσεων των ενοτήτων του Κανονισμού.

14.11.2005 - Νέα κατηγοριοποίηση των εισηγμένων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοίνωσε σε Δελτίο Τύπου ότι, αφού έλαβε την έγκριση του Νέου Κανονισμού από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε  την ένταξη σε κατηγορίες των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες σε αυτό, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του εγκεκριμένου κειμένου. Η εφαρμογή του νέου Κανονισμού αρχίζει από τη Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2005.

Επισημαίνεται ότι στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών οι κινητές αξίες θα αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά στην κατηγορία που βρίσκονται. Όσο αφορά στους κλάδους, το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε ότι θα υιοθετηθεί η διεθνώς αναγνωρισμένη κλαδική κατάταξη FTSE Dow Jones Industry Classification Benchmark (ICB) [Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον σχετικό πίνακα - Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον Κανονισμό του ICB].

Ακόμη, αποφασίστηκε η δημιουργία νέου Δείκτη FTSE/ATHEX International που θα τεθεί σε ισχύ από τις 2 Ιανουαρίου 2006 ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις μετοχές που βρίσκονται στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και πληρούν τα κριτήρια ρευστότητας και διασποράς που προβλέπονται στους κανόνες των δεικτών FTSE/ATHEX.

Σε ότι αφορά στις εισηγμένες εταιρίες οι κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής:

Αγορά Αξιών

Κατά την έναρξη ισχύος του Νέου Κανονισμού όλες οι κινητές αξίες που είναι εισηγμένες στο ΧΑ, εντάσσονται αυτοδίκαια στην ενιαία Αγορά Αξιών που δημιουργείται. Η Αγορά Αξιών χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες:

(Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τον αναλυτικό πίνακα)

Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης
Στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται όλες οι κατηγορίες μετοχών εκδοτριών εταιρειών που έχουν συνολική κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ με βάση το μέσο όρο του εξαμήνου 1-4-2005 έως 30-9-2005, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αντίθετο αίτημα της εκδότριας, το οποίο θα πρέπει να  υποβληθεί στο ΧΑ τουλάχιστον μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2005. Στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται 88 εισηγμένες εταιρείες (92 μετοχές κοινές και προνομιούχες).

Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
Στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται 217 εισηγμένες εταιρείες (227 μετοχές κοινές και προνομιούχες) οι οποίες έχουν κεφαλαιοποίηση μικρότερη των 100 εκατ. Ευρώ και δεν ανήκουν στις κατηγορίες Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης.

Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών
Στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών εντάσσονται 5 εισηγμένες εταιρείες οι οποίες ανήκουν στις υφιστάμενες κατηγορίες χαμηλής ρευστότητας και χαμηλής παραγωγικής δραστηριότητας (Αγορά Β).

Κατηγορία Επιτήρησης
Στην κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται 17 εισηγμένες εταιρείες (21 μετοχές κοινές και προνομιούχες οι οποίες ανήκουν στην υφιστάμενη κατηγορία υπό επιτήρηση (Αγορά Γ)

Εταιρίες υπό Αναστολή Διαπραγμάτευσης
Όσες κινητές αξίες τελούν, κατά την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού, υπό αναστολή διαπραγμάτευσης, παραμένουν (35 εισηγμένες εταιρείες και 40 μετοχές)

Κατηγορία Αξιών Σταθερού Εισοδήματος
Οι ομολογίες και οι  λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήματος εντάσσονται στην Κατηγορία Αξιών Σταθερού Εισοδήματος.
 
Παρατήρηση
• Οι προνομιούχες μετοχές μιας εταιρείας εντάσσονται στην κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι κοινές μετοχές σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.

8.11.2005 - Έγκριση του Νέου Κανονισμού

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την 358η/8.11.2005 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε το νέο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 28.11.2005.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αρ. 4/358/8.11.2005

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες τελικό κείμενο του Κανονισμού.

3.10.2005

Στις 3 Οκτωβρίου 2005 συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριων επί τρεχόντων θεμάτων.

Ανταποκρινόμενη σε αίτημα πολλών μελών, η Εκτελεστική Επιτροπή απεφάσισε να δημοσιευθεί η τελική εισήγηση της ΕΝΕΙΣΕΤ στην Επιτροπή Διαβούλευσης για τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το κείμενο της εισήγησης.

28.9.2005 8η έκδοση του Κειμένου Διαβούλευσης Τροποποίησης του Κανονισμού Χ.Α.

Μας εστάλη η 8η έκδοση του Κειμένου Διαβούλευσης όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. της 23.9.2005.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το κείμενο.

23.9.2005 Αναθεώρηση Κανονισμού Χ.Α. - Πίνακας βασικών αλλαγών

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν όσα αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου του Χ.Α.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το Δελτίο Τύπου κι εδώ τον συνημμένο πίνακα βασικών αλλαγών.

12.9.2005 Διαβούλευση με θέμα την τροποποίηση του Κανονισμού του Χ.Α.

Στις 7 Σεπτεμβρίου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, άρχισε η συζήτηση για το νέο Κανονισμό του Χ.Α.

Την Ένωσή μας εκπροσωπούν ο κ. Π. Γ. Δράκος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Γ. Κούμπα, Γενικό Γραμματέα.

Συνιστούμε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, όπως στην ιστοσελίδα μας βρούνε το κείμενο διαβούλευσης,  το συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο και την πρόταση για την οργάνωση των αγορών.

Επίσης, στο πεδίο Θεσμικά μπορούν να συμβουλευθούν όλους τους Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών που μνημονεύονται στο κείμενο διαβούλευσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.9.2005

Σε σύσκεψη της Πέμπτης 28 Ιουλίου 2005 της Επιτροπής Τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μας επιδόθηκαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα κείμενα προς μελέτη και σχολιασμό.

Για ενημέρωσή σας και την πρόκληση του ενδιαφέροντός σας, αναδημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα τα βασικότερα εξ'αυτών.

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

i. Αναθεώρηση Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών - Κείμενο Διαβούλευσης (Ιούλιος 2005)

ii. Αναθεώρηση Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών - Συμπληρωματικό Ερωτηματολόγιο στο Κείμενο Διαβούλευσης (Ιούλιος 2005)

iii. Κανονισμός Χ.Α. - Πρόταση για την Οργάνωση των Αγορών (Παρουσίαση PowerPoint)

ΑΘΗΝΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

i. Στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αγοράς

ii. Ανάλυση Κεφαλαιοποίησης των εισηγμένων εταιρειών (Ιούνιος 2005 - αρχείο .zip)

iii. Μηνιαία εξέλιξη των χρηματιστηριακών μεγεθών (Ιανουάριος 2004 - Ιανουάριος 2005)

iv. Στοιχεία για τις εισερχόμενες εντολές στο ΟΑΣΗΣ (Α' εξάμηνο 2005)

v. Συγκριτικά στοιχεία αξίας συναλλαγών & αριθμού πράξεων (Α' εξάμηνο 2005-2004-2003)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Στη μελέτη του το Χρηματιστήριο Αθηνών μας παρουσιάζει για σύγκριση τί ισχύει στα βασικότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Είμαστε στη διάθεση των ενδιαφερομένων μελών όπως τους ενημερώσουμε για όποιο από τα ακόλουθα χρηματιστήρια:

- Copenhagen
- Deutsche Boerse
- London
- London - Exchange Trade Funds (ETFs)
- FTSE - Industry Classification
- Euronext
- Italia
- Stockholm
- Wien

Σημείωση:

Η επιτροπή αποτελείται, όπως προβλέπεται από το άρθρο 359 του Κανονισμού, από εκπροσώπους των Εισηγμένων Εταιριών, των Ελληνικών Τραπεζών, των Θεσμικών Επενδυτών και των Μελών (ΣΜΕΧΑ), και έχει ως έργο να συζητήσει επί των προτάσεων και να καταλήξει ως το τέλος Αυγούστου σε εισήγηση για το τροποποιημένο κείμενο του Κανονισμού.

29.10.2004 Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με τον Κανονισμό

Το Χ.Α. δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του συχνά ερωτήματα-απαντήσεις που αφορούν στις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό λειτουργείας του.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο εδώ.

Επίσης δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Χ.Α. διευκρινήσεις για την απόφαση 42 σχετικά με την υποβολή των υποδειγμάτων πρόσθετων στοιχείων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο εδώ.

30.7.2004 Αποφάσεις Δ.Σ. Χ.Α. που εξειδικεύουν την εφαρμογή του Κανονισμού

Απεστάλη στα γραφεία του Σ.ΕΙΣ.ΕΤ. επιστολή του Χ.Α. με θέμα: "Αποφάσεις του Δ.Σ. που εξειδικεύουν την εφαρμογή του προβλεπόμενου από το άρθρο 3 του ν.3152/03 Κανονισμού του Χ.Α. που εγκρίθηκε από την Ε.Κ. και εφαρμόζεται από τις 16/6/2004". Το κείμενο της επιστολής ακολουθεί:

Αγαπητοί κύριοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι την τρέχουσα εβδομάδα ολοκληρώνεται η δημοσίευση στην ιστοσελίδα www.ase.gr του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. του συνόλου των αποφάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. που προβλέπονται από τον Κανονισμό του. Σχετικά με τα κείμενα αυτά και τις διαδικασίες εφαρμογής του, έχουν δημοσιευθεί στο site www.ase.gr στο πεδίο Το Χ.Α./Νομοθεσία/Αποφάσεις Δ.Σ.:

-Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του κανονισμού αποφάσεις του Δ.Σ. που εξειδικεύουν τα θέματα εφαρμογής του κανονισμού.
 Ειδικότερα:

Οι αποφάσεις 1-30 που αφορούν την εξειδίκευση των διατάξεων του Κανονισμού για τη λειτουργία της αγοράς Παραγώγων
Οι αποφάσεις 1-37 που αφορούν την εξειδίκευση των διατάξεων του Κανονισμού σχετικά με τις σχέσεις του Χ.Α. με τα μέλη, τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών και την αποτύπωση της τιμολογιακής πολιτικής του Χ.Α. για το σύνολο των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών
Η απόφαση 38 που προσδιορίζει τα δικαιολογητικά που θα απαιτείται πλέον να συνοδεύουν τις αιτήσεις εισαγωγής εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Η απόφαση που προσδιορίζει τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται πλέον από τις εισηγμένες εταιρείες για τη διεκπεραίωση των εταιρικών τους πράξεων και οι αποφάσεις που αφορούν την εξειδίκευση της μορφής και του τρόπου δημοσίευσης πληροφοριών από τις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες προβλέπονται στην ενότητα 4 του Κανονισμού. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι διαθέσιμες από Δευτέρα 2/8.
-Λίστα με ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ), με στόχο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α. (ΦΕΚ 900Β/16.6.2004) και ειδικότερα την ενότητα 4 – «Υποχρεώσεις ενημέρωσης από τους εκδότες εισηγμένων τίτλων». Για το θέμα αυτό έχουν ενημερωθεί όλες οι εισηγμένες εταιρείες, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος HERMES. Η λίστα με τις ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ) θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με τυχόν νέα θέματα που χρήζουν διευκρινήσεων.

Τόσο η κα. Ζαφειράκη, Δ/ντρια Συναλλαγών & Παρακολούθησης Αγοράς, όσο και ο κ. Κυρίτσης, Δ/ντής Εισηγμένων Τίτλων, θα είναι στη διάθεσή σας από τη Δευτέρα 2/8 για τυχόν διευκρινήσεις.

Με εκτίμηση,
Σωκράτης Λαζαρίδης

Τελικό κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας του Χ.Α.

Δημοσιεύουμε το τελικό κείμενο του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Ε.Κ. η οποία πήρε αριθμό ΦΕΚ 900Β-16/6/04.

Για τη διευκόλυνσή σας σημειώστε ότι τα άρθρα 276-299 είναι εκείνα που αφορούν τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών, τακτικές και έκτακτες.

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουνίου 2004.

Κανονισμός Λειτουργίας Χ.Α. (.doc, 1.80 MB - Η εμφάνιση του αρχείου καθυστερεί, λόγω του μεγάλου μεγέθους του).

10.6.2004 Κανονοσμός Λειτουργίας Συστήματος Αυλων Τίτλων

Εδώ δημοσιεύουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Αυλων Τίτλων. 

10.6.2004 Κανονοσμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλων Αξιών

Εδώ δημοσιεύουμε τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλων αξιών.

8.6.2004 Έγκριση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών του Κανονισμού Λειτουργίας Χ.Α.

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ο κανονισμός λειτουργίας του Χ.Α., όπως αυτός θα ισχύσει από τις 19 Ιουνίου 2004.

Οι αλλαγές που είχαν συζητηθεί παλαιότερα και αφορούσαν μεταξύ άλλων την κατηγοριοποίηση των μετοχών (τρεις κατηγορίες κλπ), τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιρειών, αυστηρότερους όρους εισαγωγής νέων εταιρειών κλπ δεν δρομολογήθηκαν, καθώς απαιτούνται ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Μέχρι να υλοποιηθούν οι νέες αλλαγές, το Χρηματιστήριο θα λειτουργεί με τον σημερινό κανονισμό που προβλέπει μία κατηγορία διαπραγμάτευσης (5ωρη) εκτός των ειδικών κατηγοριών όπου εντάσσονται οι μετοχές που έχουν spread άνω του 2,09 και οι μετοχές υπό επιτήρηση.

27.5.2004  Ανακοίνωση Δ.Σ. Χ.Α. για τον Κανονισμό Χ.Α.

Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοίνωσε την Πέμπτη 27 Μαΐου 2004:

"Προχωρά η διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή εντός της προβλεπόμενης από το νόμο 3152/03 προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 19/6/2004.

Στον Κανονισμό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα θέματα που έχουν προταθεί από το Χ.Α., για τα οποία απαιτείται νομοθετική ρύθμιση ή και μεταβολές στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Κ. Έτσι, το ισχύον σήμερα καθεστώς εισαγωγής και διαπραγμάτευσης μετοχών παραμένει αμετάβλητο.

Τα προς ρύθμιση θέματα που για τους παραπάνω λόγους δεν θα ενταχθούν στον Κανονισμό της 19.6.2004 θα αποτελέσουν αντικείμενο επόμενης έκδοσης του Κανονισμού."

22.4.2004 Απόφαση Δ.Σ. Χ.Α. - ΠΑΛΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εδώ θα βρείτε το κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας Χ.Α., όπως ενεκρίθη από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 22 Απριλίου 2004 και εστάλη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση.

Κανονισμός Λειτουργίας Χ.Α. (2,8 ΜΒ)

Παρουσίαση των βασικών σημείων  του Κανονισμού (PowerPoint 0,5 MB)

19.1.2004 Διορθώσεις επί του Κειμένου Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Χ.Α.

Μας απεστάλη από το Χρηματιστήριο στις 19 Ιανουαρίου 2004 νέα διορθωμένη έκδοση των ενοτήτων 2, 3, 6 και 8 καθώς και συνυποβαλλομένων με την αίτηση εισαγωγής εντύπων:

Ενότητα 2
Ενότητα 3
Ενότητα 6 (19-1-2004)

Ενότητα 8 (19-1-2004)

Ερωτηματολόγιο για τον Ανάδοχο
Συνημμένο Φυλλάδιο

Η διορία για την αποστολή στο Χ.Α. των οριστικών παρατηρήσεων των φορέων λήγει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2004.

19.12.2003 Διορθώσεις επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Χ.Α.

Μας απεστάλησαν από το Χρηματιστήριο στις 19 Δεκεμβρίου 2003, οι διορθώσεις του κειμένου του Κανονισμού Λειτουργίας Χ.Α. ανά ενότητα:

Ενότητα 1 χωρίς track changes (17-12-2003)
Ενότητα 1 διορθωμένη με ορισμούς (17-12-2003)
Ενότητα 2 (15-12-2003)
Ενότητα 3 με track τελικό (16-12-2003)
Ενότητα 4
Ενότητα 5 με track (17-12-2003)
Ενότητα 6
Ενότητα 7 (17-12-2003)
Ενότητα 8 (17-12-2003)
Σύνοψη

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Α.

Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, www.ase.gr, στο πεδίο Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου Χ.Α./Γνωστοποιήσεις Χ.Α., βρίσκεται το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τον οποίο αναμορφώνονται και καταγράφονται οι λειτουργίες του Χρηματιστηρίου.
 
Συγκεκριμένα, στις ενότητες 4,5 και 6 (σελ. 133-190) του σχεδίου κανονισμού που αναφέρονται στις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες, καταγράφονται οι υποχρεώσεις των εταιρειών για ενημέρωση και τα προς υποβολή δικαιολογητικά σε περίπτωση πραγματοποίησης εταιρικών πράξεων. Τέλος, αναφέρονται οι ειδικές κατηγορίες διαπραγμάτευσης των μετοχών.
 
Η πρώτες συναντήσεις της διοίκησης του Χ.Α. με εκπροσώπους των εμπλεκομένων φορέων (Σ.ΕΙΣ.ΕΤ., Ε.Ε.Ε.Χ.Α., Σ.ΜΕ.Χ.Α., Ε.Θ.Ε. κλπ.) με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων προ της εγκρίσεως του τελικού κειμένου του νέου κανονισμού του Χ.Α. πραγματοποιήθηκαν  την Τετάρτη 19 και την Πέμπτη 20.11.2003.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το σχέδιο της φόρμας χρηματοοικονομικών στοιχείων (ενότητα 4).

Ακολουθούν τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση που θα υποβάλλουν οι εταιρείες, προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους από το Χ.Α.:

Φόρμα 1 - Αίτηση εισαγωγής, Συν. φυλλάδιο, Κατάσταση δικαιολογητικών
Φόρμα 2 - Ερωτηματολόγιο για τον ανάδοχο
Φόρμα 3 - Ερωτηματολόγιο για την αιτούσα εταιρεία
Φόρμα 4 - Ερωτηματολόγιο για μέλη Δ.Σ.
Φόρμα 5 - Ερωτηματολόγιο για μετόχους αιτούσας
Φόρμα 6 - Ερωτηματολόγιο για τον Τακτικό Ελεγκτή
Φόρμα 7 - Ερωτηματολόγιο για τον ανεξάρτητο ορκωτό
Φόρμα 8 - Ερωτηματολόγιο για τον Νομικό Ελεγκτή


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ