Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Ο κώδικας δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακράτηση φόρου

9 Ιανουαρίου 2018

Δημοσιεύουμε ενημέρωση που λάβαμε από την EuropeanIssuers για την δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενός κώδικα δεοντολογίας για την παρακράτηση φόρου σε εισόδημα από διασυνοριακές επενδύσεις.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα κώδικα δεοντολογίας με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παρακράτηση φόρου που πρέπει να πληρώνουν οι επενδυτές για το εισόδημα που προκύπτει από διασυνοριακές επενδύσεις. Τα μέτρα αυτά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απλοποιήσουν τις διαδικασίες για τις  διασυνοριακές επενδύσεις και να μειώσουν το κόστος τους και παράλληλα να αποφύγουν τη διπλή φορολόγηση των επενδυτών.
 
Ο κώδικας μπορεί να εφαρμοστεί εθελοντικά από τα κράτη μέλη, ώστε να σχεδιαστεί ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα για τις διαδικασίες παρακράτησης φόρου.  Σε αυτόν προτείνονται τα ακόλουθα:
 
• Να απλουστευθούν οι κανόνες σχετικά με την επιστροφή του παρακρατούμενου φόρου που καταβάλλεται από μικρότερους επενδυτές.
• Να δημιουργηθούν τυποποιημένα ψηφιακά έντυπα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου σε περίπτωση διπλής πληρωμής.
• Να βοηθηθούν οι φορολογικές αρχές στην χορήγηση ελάφρυνσης παρακράτησης φόρου στην πηγή μέσω ενός αποτελεσματικού χρονοδιαγράμματος.
• Να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο σημείο επαφής στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών για την επίλυση των ερωτημάτων που θέτουν οι επενδυτές.
 
Η EuropeanIssuers χαιρετίζει την δημιουργία του κώδικα δεοντολογίας, δεδομένου ότι συμβαδίζει με τις συστάσεις της Ειδικής Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αρχικές δημόσιες προσφορές (EU IPO Task Force), σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται η παροχή φορολογικών κινήτρων ή η ενθάρρυνση των επενδύσεων, η διασφάλιση συνεπούς φορολογικής μεταχείρισης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και, τέλος, η εξασφάλιση ότι τα φορολογικά συστήματα δεν αποτελούν εμπόδιο για τις διασυνοριακές αποταμιεύσεις  μέσω επενδύσεων (βλέπε την τελική
έκθεση).

Επίσης, η EuropeanIssuers υποστήριξε αυτά τα μέτρα σε διάφορα ενημερωτικά δελτία της.
 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
• Η Επιτροπή διοργανώνει δημόσια ακρόαση σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018, στις 9.30 - 13.00 (CET) στις Βρυξέλλες. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές θα βρείτε
εδώ.
• Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο και να τις μοιραστούν μαζί με τις βέλτιστες πρακτικές.
• Ο κώδικας δεοντολογίας μπορεί να αναθεωρηθεί μετά το 2019 ώστε να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή που πρέπει να γίνει σε αυτόν.
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
Παρακαλούμε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τα σχόλια του σχετικά με τα παρακάτω θέματα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018 (στο email
aleksandra.palinska@europeanissuers.eu με κοινοποίηση στο info@eneiset.gr):

• Εάν θεωρείτε ότι αυτός ο κώδικας είναι σημαντική εξέλιξη.
• Για ποιο λόγο οι διαδικασίες παρακράτησης φόρου είναι δαπανηρές και χρονοβόρες και σε ποιο βαθμό η εφαρμογή του κώδικα θα βελτίωνε την κατάσταση.
• Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο κώδικας οδηγεί πράγματι σε αλλαγές και ποιες είναι οι ενέργειες και οι δεσμεύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του.
• Το περιεχόμενο του κώδικα.
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η παρακράτηση φόρου στην πηγή είναι εισφορά που επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα από επενδύσεις, όπως από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα εκμετάλλευσης από τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιούνται οι εν λόγω επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά, το εισόδημα φορολογείται συχνά από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η κατοικία του επενδυτή, δημιουργώντας έτσι ζήτημα διπλής φορολογίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο επενδυτής δικαιούται να ζητήσει επιστροφή, μία διαδικασία όμως που σήμερα τείνει να είναι δαπανηρή και πολύπλοκη.

Η Επιτροπή, μέσα από το σχέδιο δράσης της και από την ενδιάμεση έκθεση για την CMU (ένωση των κεφαλαιαγορών), έχει ήδη εκφράσει την πρόθεση της να καταστήσει αποτελεσματικότερες τις διαδικασίες παρακράτησης φόρου στην πηγή, ώστε να ενισχυθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις.
 
Περαιτέρω πηγές πληροφόρησης:
Κώδικας συμπεριφοράς για την παρακράτηση φόρου στην πηγή
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δημόσια ακρόαση της ΕΚ


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ