Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Δημοσιεύτηκε η τελική έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου

7 Φεβρουαρίου 2018

Μετά από την συγκρότηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση (Expert Group on Sustainable Finance - HLEG) με σκοπό της την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσπάθεια της να ενσωματωθεί καλύτερα το ζήτημα της βιωσιμότητας στην δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. την ανάρτηση μας στις 22/1/2018), δημοσιεύτηκε η τελική έκθεση με τις συστάσεις την ομάδας επί του θέματος.

Δημοσιεύουμε ενημέρωση από την EuropeanIssuers:

Στις 31 Ιανουαρίου 2018, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση (Expert Group on Sustainable Finance - HLEG) δημοσίευσε την τελική έκθεσή της, στην οποία περιγράφονται οι στρατηγικές συστάσεις της Ομάδας για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα υποστηρίζει τις βιώσιμες επενδύσεις. Η έκθεση σκιαγραφεί τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρηματοπιστωτικός τομέας μπορεί να επανασυνδεθεί με την πραγματική οικονομία προκειμένου να στηρίξει τη μετάβαση σε μια οικονομία περισσότερο κυκλική, που θα είναι δηλαδή αποδοτικότερη στην χρήση των πόρων. Ένα από τα κύρια μηνύματα της έκθεσης είναι ότι ο αναπροσανατολισμός των επενδυτικών ροών σε μακροπρόθεσμα και βιώσιμα έργα θα επηρεάσει θετικά την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι κυριότερες συστάσεις που εμπεριέχονται στην έκθεση είναι οι ακόλουθες:
• Η δημιουργία ενός συστήματος ταξινόμησης (taxonomy) προκειμένου να ορίζεται με σαφήνεια στην αγορά το τι είναι «βιώσιμο».
• Η διευκρίνιση των καθηκόντων των επενδυτών για την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
• Η βελτίωση της δημοσιοποίησης που παρέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα στην λήψη των αποφάσεων τους.
• Η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού σήματος για τα «πράσινα» επενδυτικά κεφάλαια
• Η συμπερίληψη της βιωσιμότητας στις εντολές των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών
• Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου για τα πράσινα ομόλογα.

Επόμενα βήματα
Η έκθεση της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων θα συμπεριληφθεί στο συνολικό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, το οποίο αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες. Τα πορίσματα της έκθεσης και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συζητηθούν σε διάσκεψη στις 22 Μαρτίου 2018 στις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2017, η EuropeanIssuers προχώρησε στην επανασύσταση της Ομάδας Εργασίας για την Εταιρική Πληροφόρηση, ώστε να σχεδιάσει περαιτέρω ενέργειες για την άσκηση πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση.

Περαιτέρω πηγές πληροφόρησης:
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση (Expert Group on Sustainable Finance - HLEG) 


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ