Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνέπειες σε τρίτους (εξωτερικότητες) των εκχωρήσεων απαιτήσεων

3 Απριλίου 2018

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 12 Μαρτίου Ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει τις απαιτούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις προτεραιότητας που απομένουν για την ολοκλήρωση της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών μέχρι το 2019. Η Ανακοίνωση συνοδεύεται από μια δέσμη τριών νομοθετικών προτάσεων με στόχο την προώθηση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και την άρση των φραγμών στις διασυνοριακές επενδύσεις. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης των Κεφαλαιαγορών έως τα μέσα του 2019, ενώ έχουν ως στόχο:

• την ενίσχυση της διασυνοριακής αγοράς για τα επενδυτικά κεφάλαια,
• την προώθηση της Ευρωπαϊκής αγοράς
καλυμμένων ομολογιών ως πηγής μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης,
• την εξασφάλιση μεγαλύτερης βεβαιότητας για τους επενδυτές στις διασυνοριακές συναλλαγές
τίτλων και απαιτήσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόταση αυτή θα βοηθήσει περαιτέρω στην ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της Ε.Ε., μέσω της διευκόλυνσης των διασυνοριακών πράξεων και της αύξησης της ασφάλειας δικαίου για τις εταιρείες.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς κινητών αξιών και απαιτήσεων
Η
πρόταση της Επιτροπής για τους κοινούς κανόνες περί σύγκρουσης κανόνων δικαίων σχετικά με τις εξωτερικότητες που συνδέονται με τις εκχωρήσεις απαιτήσεων, συνοδεύεται από ανακοίνωση που αποσαφηνίζει τους κανόνες σύγκρουσης για τις κινητές αξίες.

Στον τομέα αυτό, οι διάφορες οδηγίες της Ε.Ε. (όπως οι οδηγίες για το αμετάκλητο του διακανονισμού, για την εκκαθάριση και για την χρηματοοικονομική ασφάλεια) προβλέπουν ειδικές διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου στις ιδιοκτησιακές συνέπειες των διασυνοριακών συναλλαγών σε κινητές αξίες. Παρόλο που σε γενικές γραμμές είναι παρόμοιες, οι διατάξεις αυτές διαφέρουν μερικές φορές στις λεπτομέρειες. Η ανακοίνωση αυτή στοχεύει στην αποσαφήνιση των απόψεων της Επιτροπής σχετικά με αυτές τις ειδικές διατάξεις.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή μέσω της πρότασης της για την υιοθέτηση κοινών κανόνων για την σύγκρουση κανόνων δικαίων σχετικά με τις εξωτερικότητες των εκχωρήσεων απαιτήσεων, υποστηρίζει ότι, κατά κανόνα, το δίκαιο της χώρας όπου ο εκχωρητής έχει τη συνήθη διαμονή του θα διέπει τις επιπτώσεις από την εκχώρηση των απαιτήσεων σε τρίτους. Η παρούσα πρόταση συμπληρώνει τον Κανονισμό Ρώμη Ι (για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές).

Ειδικά σε αυτή την τελευταία πρόταση, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όταν οι τίτλοι ανταλλάσσονται διασυνοριακά, οι διαφορετικοί εθνικοί κανόνες σχετικά με τις επιπτώσεις σε τρίτους από την εκχώρηση απαιτήσεων περιπλέκουν τη χρήση αυτών των μέσων ως εξασφάλιση και δυσχεραίνουν τον υπολογισμό του κινδύνου για τις επενδύσεις χρέους από τους επενδυτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πιστεύει ότι η άρση της νομικής αβεβαιότητας σχετικά με τις διασυνοριακές συναλλαγές τίτλων και απαιτήσεων θα είναι χρήσιμη για τους συμμετέχοντες στη σχετική αγορά οι οποίοι δεν αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος στη συναλλαγή αλλά αλληλεπιδρούν με οποιοδήποτε από τα μέρη και ταυτόχρονα χρειάζονται την διασφάλιση για το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των τίτλων ή των απαιτήσεων.

Επόμενα βήματα
Σύμφωνα με τις αρχές για την Βελτίωση της Νομοθεσίας, η Επιτροπή προσφέρει την δυνατότητα έκφρασης απόψεων σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της μέχρι τις 24 Απριλίου 2018. Η υποβολή σχολίων μπορεί να γίνει μέσω της
ιστοσελίδας της Επιτροπής ‘Have your Say’ της Επιτροπής.

Ιστορικό
Το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το
Σχέδιο Δράσης για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών για να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς κεφαλαίων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί βασικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, του επονομαζόμενου «Σχεδίου Juncker». Η Επιτροπή πιστεύει ότι μια ενιαία κεφαλαιαγορά θα είναι επωφελής για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει ιδιαίτερα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, μέσω της προώθησης του διασυνοριακού ιδιωτικού καταμερισμού των κινδύνων στην Ευρωζώνη.

Πηγές περαιτέρω πληροφόρησης:
Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Ένωση Κεφαλαιαγορών: εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις και επιτάχυνση της υλοποίησής τους"
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών μέχρι το 2019
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο για τις εμπράγματες συνέπειες των συναλλαγών σε τίτλους
Νομοθετική πρόταση για την ιδιοκτησία τίτλων και απαιτήσεων
Νομοθετική πρόταση για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής των επενδυτικών κεφαλαίων
Νομοθετική πρόταση σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ