Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις Δημόσιες Εταιρικές Αναφορές

5 Απριλίου 2018

Στις 21 Μαρτίου, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση με τίτλο «Έλεγχος καταλληλότητας για το πλαίσιο της Ε.Ε. σχετικά με τις δημόσιες εκθέσεις από τις επιχειρήσεις».

Η διαβούλευση αυτή αποσκοπεί στην συγκέντρωση των απόψεων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα ακόλουθα:

• Εάν το πλαίσιο δημόσιων εταιρικών αναφορών της Ε.Ε. εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για το σκοπό∙ εάν δηλαδή ανταποκρίνεται στους στόχους του, εάν προσδίδει αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εάν είναι αποτελεσματικό, συνεκτικό στο εσωτερικό του και ως προς τις υπόλοιπες πολιτικές της Ε.Ε., εάν είναι αποτελεσματικό και όχι άσκοπα επιβαρυντικό.
• Την ανασκόπηση ορισμένων συγκεκριμένων πτυχών της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της Ε.Ε.
• Εάν το πλαίσιο δημόσιων εταιρικών αναφορών της Ε.Ε. είναι κατάλληλο εν όψει των νέων προκλήσεων, π.χ. της ψηφιοποίησης και της αειφόρου ανάπτυξης, των συνεχιζόμενεων εξελίξεων στην πολιτική της Ε.Ε. για θέματα όπως η Ένωση των Κεφαλαιαγορών, η Κοινή Φορολογική Βάση για τις εταιρείες, η ψηφιοποίηση του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων κ.λπ..

Η Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών σε αυτή τη διαβούλευση. Οι πάροχοι και οι χρήστες χρηματοοικονομικών και μη πληροφοριών, όπως εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ρυθμιστικοί και εποπτικοί φορείς, λογιστικές και ελεγκτικές εταιρείες και επενδυτές, βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου.

Η διαβούλευση αυτή ανακοινώθηκε στον χάρτη πορείας για την αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο. 

Επόμενα βήματα
• Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 21 Ιουλίου 2018
• Το Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής αναμένεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2019
 
Πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση:
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον Έλεγχο καταλληλότητας των δημόσιων εκθέσεων από τις εταιρείες
Οδικός χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ