Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης

6 Ιουνίου 2018

Στις 24 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη δέσμη προτάσεων για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα νέα μέτρα, τα οποία αποτελούν μέρος του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. για την Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και το οποίο δημοσιεύθηκε στις 8 Μαρτίου, είναι τα εξής:

• Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων.
• Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις δημοσιεύσεις για τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με την αειφορία, ως τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341.
• Πρόταση κανονισμού σχετικά με τους δείκτες αναφοράς για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και για τους δείκτες για τον θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ως τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.
• Διαβούλευση για την παροχή καλύτερων συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τη βιωσιμότητα.

1. Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων

Η πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ταξινόμησης της Ε.Ε. («ταξινομία») που θα καθορίζει κατά πόσον μια οικονομική δραστηριότητα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Είναι το πρώτο βήμα για την δημιουργία μιας σαφούς εικόνας των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων που θα θεωρούνται βιώσιμες, όπως και για την χρήση μιας κοινής γλώσσας. Επίσης, θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική θέσπιση προτύπων και σημάτων για τα βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η διοχέτευση περισσότερων ροών κεφαλαίων προς τις βιώσιμες επενδύσεις για την επίτευξη μιας αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

2. Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις δημοσιεύσεις για τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με την αειφορία,  ως τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση των απαιτήσεων δημοσίευσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμικοί επενδυτές ενσωματώνουν παράγοντες όπως το περιβάλλον, η κοινωνία και η διακυβέρνηση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις καθώς και στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. Οι θεσμικοί επενδυτές θα πρέπει να γνωστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις τους ευθυγραμμίζονται με τους προαναφερθέντες παράγοντες και να είναι διαφανείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνονται με αυτά τα καθήκοντα. Οι ειδικότερες απαιτήσεις θα προσδιοριστούν περαιτέρω με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, οι οποίες θα εγκριθούν από την Επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο.

3. Πρόταση κανονισμού σχετικά με τους δείκτες αναφοράς για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και για τους δείκτες για τον θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ως τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

Οι προτεινόμενοι κανόνες στοχεύουν στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δεικτών, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν το δείκτη αναφοράς για τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή μια έκδοση των τυποποιημένων δεικτών «χωρίς άνθρακα» και τους δείκτες αναφοράς για τον θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό το νέο πρότυπο αγοράς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το ενεργειακό αποτύπωμα των εταιρειών και να παρέχει καλύτερη πληροφόρηση στους επενδυτές. Ενώ ο δείκτης για τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βασίζεται σε έναν τυποποιημένο δείκτη που αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο δείκτης που αναφέρεται στον θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα θα επιτρέπει την καλύτερη ευθυγράμμιση ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 ° C.

4. Διαβούλευση για την παροχή καλύτερων συμβουλών στους πελάτες σχετικά με τη βιωσιμότητα

Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II) και της Οδηγίας IDD (Insurance Distribution Directive) για την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, η Επιτροπή εξέδωσε σχέδια τροπολογιών στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με στόχο να συμπεριληφθούν οι προβληματισμοί για το περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση στις συμβουλές που προσφέρουν οι επενδυτικές εταιρείες και οι ασφαλιστές σε μεμονωμένους πελάτες. Σύμφωνα με τις Αρχές για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, μπορούν να υποβάλλονται σχόλια σχετικά με τις σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις έως τις 21 Ιουνίου 2018. Η διαβούλευση αποβλέπει στην αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών για τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τους ασφαλιστές όταν συμπεριλαμβάνουν τους τρεις παραπάνω παράγοντες στην επικοινωνία με τους πελάτες τους.

Μπορείτε να βρείτε την συνέχεια του άρθρου εδώ.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ