Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Διαβούλευση της ESMA για την αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς

13 Νοεμβρίου 2019

Η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) έχει δημοσιεύσει κείμενο διαβούλευσης σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς (MAR), το οποίο καλύπτει τρεις θεματικές:

1. Θέματα που αρχικά περιλαμβάνονταν στο άρθρο 38 του Κανονισμού MAR. Συγκεκριμένα:
- η σκοπιμότητα θέσπισης κοινών κανόνων ώστε όλα τα κράτη μέλη να προβλέπουν διοικητικές κυρώσεις για την κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών και την χειραγώγηση της αγοράς,
- ο ορισμός των εμπιστευτικών πληροφοριών,
- η σκοπιμότητα της απαγόρευσης των συναλλαγών για πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα,
- η πιθανότητα δημιουργίας ενός πλαισίου εποπτείας των βιβλίων εντολών για τις διασυνοριακές αγορές,
- το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αναφοράς.

2. Ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων θεμάτων που απορρέουν από την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού MAR, το οποίο περιλαμβάνει:
- τα προγράμματα επαναγοράς, την καθυστερημένη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών
- την χρησιμότητα των καταλόγων με τα πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες
- τις διάφορες πτυχές των απαιτήσεων κοινοποίησης για τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και
- την διασυνοριακή επιβολή των κυρώσεων.

3. Θέματα που συνδέονται στενά με ορισμένα από τα προαναφερθέντα, τα οποία θίγει η ESMA.

Η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων στο παρόν κείμενο διαβούλευσης είναι η 29η Νοεμβρίου 2019.

Η ESMA θα περιλάβει τα υποβληθέντα σχόλια στην τελική έκθεση ανασκόπησης που θα εκπονήσει και την οποία θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άνοιξη του 2020.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ