Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Δημόσια Δήλωση της ESMA: «Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για το 2019»

26 Νοεμβρίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουν οι Εθνικές Εποπτικές Αρχές (ΕΑΑ) κατά τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων εταιρειών για το 2019. Οι προτεραιότητες αυτές αντανακλούν τις νέες αλλαγές που ισχύουν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ενώ, ταυτόχρονα, εξετάζουν τα θέματα που αντιμετώπισαν οι ΕΕΑ στα μέτρα εφαρμογής τους το 2019.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, διορθωτικές ενέργειες θα λαμβάνονται όποτε εντοπίζονται ουσιώδεις ανακρίβειες, ενώ τα πορίσματα από τους ελέγχους των Αρχών θα καταγράφονται στην συνέχεια από την ESMA. Επιπρόσθετα, οι ΕΕΑ θα μπορούν να θέτουν δικές τους προτεραιότητες που θα εστιάζουν σε όποια θέματα κριθούν αναγκαία.

Στο 1ο μέρος της δημόσιας δήλωσης της ESMA σκιαγραφούνται οι κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της εφαρμοστικής νομοθεσίας για θέματα που σχετίζονται με τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για το 2019 βάσει των ΔΛΠ:

1. Θέματα που αφορούν την εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (leases),
2. Θέματα που αφορούν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα για τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα» και ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» ,
3. Θέματα που αφορούν την εφαρμογή του ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» (περιλαμβανομένης της εφαρμογής του IFRIC 23 «Μεταχείριση της αβεβαιότητας στο φόρο εισοδήματος».

Στο 2ο μέρος της δημόσιας δήλωσης, η ESMA εφιστά την προσοχή σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τομείς των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων (annual financial report), πέραν των οικονομικών καταστάσεων (finacial statements):
1. Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, την χρήση πλαισίων δημοσιοποίησης και τις αλυσίδες εφοδιασμού,
2. Συγκεκριμένες πτυχές που αφορούν την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Οδηγιών της ESMA για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Επιπλέον, την 29η Μαΐου 2019 δημοσιεύτηκε ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό του εναρμονισμένου ηλεκτρονικού μορφότυπου (European Single Electronic Format) για την έκδοση των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων και θα ισχύει για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που θα περιέχουν τις οικονομικές καταστάσεις που θα ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και έπειτα. Η ESMA αναμένει από τους εκδότες να αναλάβουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της συμμόρφωσης τους με τις νέες απαιτήσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η ESMA έχει δημοσιεύσει για τους εκδότες σχετικές βοηθητικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της.

Τέλος, στο κείμενο υπογραμμίζεται για ακόμη μία φορά η σημασία της στενής παρακολούθησης των διαπραγματεύσεων για το Brexit και της γνωστοποίησης των πιθανών επιπτώσεων που αυτό θα έχει στις δραστηριότητες των εκδοτών και στην έκδοση των οικονομικών πληροφοριών.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ