Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Η ετήσια έκθεση της ESMA για τις κυρώσεις και τα μέτρα εποπτείας βάσει του Κανονισμού EMIR

11 Δεκεμβρίου 2019

Δημοσιεύτηκε η δεύτερη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ - ESMA), σχετικά με τα εποπτικά μέτρα και τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι Εθνικές Αρμόδιες Αρχές (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις υποδομές των Ευρωπαϊκών αγορών (EMIR).

Η έκθεση, η οποία καλύπτει την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2018, επικεντρώνεται στα εποπτικά μέτρα και την επιβολή τους από τις ΕΑΑ, στις αρμοδιότητες των ΕΑΑ και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ΕΑΑ και των συμμετεχόντων στις αγορές κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των τελευταίων προς τις ακόλουθες απαιτήσεις του Κανονισμού EMIR:

- εκκαθάριση ορισμένων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (άρθρο 4 EMIR)·
- υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις συναλλαγές παραγώγων στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (άρθρο 9 EMIR)·
- απαιτήσεις για μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους (άρθρο 10 EMIR) · και
- τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για μη εκκαθαρισμένα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (άρθρο 11 EMIR).

Αυξημένη εναρμόνιση
Η έκθεση διαπίστωσε ότι ορισμένοι τομείς εποπτείας είναι ιδιαίτερα εναρμονισμένοι, όπως οι πηγές πληροφόρησης των ΕΑΑ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMIR, τα δεδομένα στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, οι αρμοδιότητες των ΕΑΑ και τα μέσα που χρησιμοποιούν για την εποπτεία και επιβολή.

Η έκθεση διαπιστώνει ακόμη ότι οι εποπτικές πρακτικές έχουν εξελιχθεί ως προς την συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMIR, οι οποίες έχουν μετατοπίσει την αρχική εστίαση τους στην ευαισθητοποίηση σε μεγαλύτερες προσπάθειες για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών για εποπτικούς σκοπούς τους.

Προκλήσεις
Ωστόσο, στην έκθεση εντοπίζονται επίσης τομείς που αποτελούν εποπτικές προκλήσεις και μπορούν να βελτιωθούν μετά από συντονισμένες προσεγγίσεις, ιδίως όσον αφορά την εποπτεία των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης και τον τρόπο προσδιορισμού της υπερβολικής εξάρτησης από την εξαίρεση που εφαρμόζεται στις θέσεις αντιστάθμισης κινδύνου. Επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχει περιθώριο για στενότερη ανάλυση και συνεργασία μεταξύ των ΕΑΑ σε τομείς όπως η εποπτεία των αντισυμβαλλομένων κάτω από το κατώφλι εκκαθάρισης και των επιχειρήσεων τρίτων χωρών που διαπραγματεύονται σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιβολή
Κατά το 2018, ο αριθμός των ΕΑΑ που διεξήγαγαν έρευνες για τα ακόλουθα θέματα ήταν:
· 18 σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων·
· 8 για τις τεχνικές μετριασμού των κινδύνων·
· 6 για την υποχρέωση εκκαθάρισης και
· 4 για τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους.

Επίσης, περίπου το 10% των ΕΑΑ εξέδωσε συστάσεις ή έστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε συμμετέχοντες στην αγορά. Ταυτόχρονα, κατά την περίοδο, δεν επιβλήθηκαν νέες διοικητικές κυρώσεις ή ποινές στις εποπτευόμενες επιχειρήσεις.

Η ΕΑΚΑΑ αναμένει ότι αυτή η έκθεση θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ΕΑΑ για εποπτεία και επιβολή.

Η έκθεση έχει διαβιβαστεί επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ