Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Η ESMA προτείνει την ενίσχυση των κανονισμών για να αντιμετωπιστεί η αδικαιολόγητη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά των εταιρειών

23 Δεκεμβρίου 2019

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την «Χρηματοδότηση της Αειφόρου Ανάπτυξης», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε στις αρχές του 2019 τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (δηλαδή την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών-ESMA, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών-EBA και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων-EIOPA) να εκπονήσουν από μία έκθεση που να παρουσιάζει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με ενδεχόμενες αδικαιολόγητες βραχυπρόθεσμες προσεγγίσεις στις κεφαλαιαγορές.

Στην πρόσκλησή της για παροχή καθοδήγησης (βλ. Παράρτημα Ι), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να διερευνηθούν οι πιθανές πηγές αδικαιολόγητης βραχυπρόθεσμης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, με στόχο τον εντοπισμό αφενός τομέων στους οποίους οι υφιστάμενοι κανόνες μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση των αδικαιολόγητων βραχυπρόθεσμων πρακτικών και αφετέρου τομέων στους οποίους οι κανόνες ενδέχεται να επιδεινώσουν βραχυπρόθεσμες πιέσεις.

Για το σκοπό αυτό, η ESMA ανέτρεξε στην χρηματοοικονομική βιβλιογραφία, δημοσίευσε ερωτηματολόγιο, διαβουλεύθηκε με την ομάδα ενδιαφερομένων μερών για τις κινητές αξίες και τις αγορές (Securities and Markets Stakeholders Group) και διοργάνωσε ένα εργαστήριο για τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές της αγοράς και τις απόψεις των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από αυτές τις δραστηριότητες και περιλαμβάνει τις συμβουλές της ESMA προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ