Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Οι βασικές προτεραιότητες της ESMA για το 2020-2022

21 Φεβρουαρίου 2020

Στις 9 Ιανουαρίου 2020, η ESMA (European Securities and Markets Authority - Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) δημοσίευσε τον Στρατηγικό Προσανατολισμό της για το 2020-22, ένα κείμενο στο οποίο καθορίζονται οι μελλοντικές προτεραιότητες και δραστηριότητες της και στο οποίο ταυτόχρονα περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες  της που απορρέουν από την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και τον Κανονισμό EMIR.

Η ESMA θα συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές και θα εντείνει σημαντικά την προσέγγισή της στην εποπτική σύγκλιση βάσει του κινδύνου, εστιάζοντας στα εποπτικά αποτελέσματα και χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία σύγκλισης όπως οι Κοινές Εποπτικές Ενέργειες και οι αποτελεσματικότερες ομότιμες αξιολογήσεις (peer reviews). Οι δραστηριότητες εντοπισμού κινδύνου και συλλογής δεδομένων από την ESMA θα αποτελέσουν ολοένα και περισσότερο το σημείο εκκίνησης για την σύγκλιση των εποπτικών αρχών με βάση το κριτήριο του κινδύνου. Επιπλέον, η ESMA θα διευρύνει περαιτέρω τη λειτουργία της ως κέντρου δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι η ESMA θα εργαστεί για τον εντοπισμό των κινδύνων που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσει να προάγει τη διαφάνεια σχετικά με τους προαναφερθέντες παράγοντες από τους εκδότες και τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Η ESMA πιστεύει επίσης ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των χρηματαγορών και στην προστασία των επενδυτών, για παράδειγμα μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας, των αυτοματοποιημένων συμβουλών και της μείωσης του κόστους διανομής. Επομένως, η ESMA θα εξετάσει ενεργά τις νέες ευκαιρίες που μπορεί να παρέχει η τεχνολογία, ιδίως για την προστασία των επενδυτών, και θα μοιραστεί την εξειδίκευση και τεχνογνωσία της με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Προκειμένου να διασφαλιστεί και να προωθηθεί η ανάπτυξη των εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η ESMA θα λάβει υπόψη κατά την δημιουργία του Ενιαίου Εγχειριδίου Κανόνων της Ε.Ε. την φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που ενυπάρχουν στις δραστηριότητες αυτών των συμμετεχόντων στις αγορές. Επιπλέον, θα αναπτύξει ενεργό διάλογο με τις εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με την αναλογικότητα και θα ζητήσει την ρητή τους ανατροφοδότηση από τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με το κόστος και τα οφέλη κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων τους με αυτά, ενώ είναι στις προθέσεις της να δημιουργήσει ειδική επιτροπή αναλογικότητας.

Η ESMA θα συντονίσει επίσης τις πρωτοβουλίες των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών για την χρηματοπιστωτική εκπαίδευση των ιδιωτών επενδυτών, προκειμένου να στηριχθούν περαιτέρω. Η ESMA θα εντείνει την  χρήση της μεθόδου ανάλυσης πωλήσεων (retail analytics), ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων, καθώς και την έρευνα σχετικά με τις πρακτικές κακής πώλησης και το κόστος που προκύπτει από την απόκτηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Επιπλέον, θα συνεχίσει να αξιολογεί τα οφέλη και τους κινδύνους που επιφέρει η χρηματοπιστωτική καινοτομία στους καταναλωτές και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως σύνολο, ενώ δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες της για επέμβαση όπου κριθεί απαραίτητο.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο Στρατηγικού Προσανατολισμού εδώ.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ