Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Παρατηρήσεις της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/828 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ (ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων)

(Αρθρα 25 έως 36 «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/828 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ»)

 

3 Απριλίου 2020

Σκοπός της αναθεώρησης του 2017 της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ (SRD I)  με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 (SRD II) είναι να ενθαρρυνθεί η μακροπρόθεσμη ενεργός συμμετοχή των μετόχων για να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται αποφάσεις για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα μιας εταιρείας και να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Η αναθεωρημένη Οδηγία:

1. διευκολύνει την εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων και τη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των μετόχων και της εταιρείας
2. βελτιώνει την εποπτεία επί των αποδοχών των διοικητικών στελεχών
3. ρυθμίζει τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών, και
4. θεσπίζει μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τα στοιχεία 2 και 3 έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 4548/2018. Το στοιχείο 1 (άρθρο 3α) επιχειρείται να ενσωματωθεί με το άρθρο 27. Σημειώνεται ότι ήδη ισχύει ο νόμος 4569/2018, ο οποίος εισάγει τη δυνατότητα λειτουργίας και επίσημα συλλογικών λογαριασμών στην Ελλάδα και εισάγει αντίστοιχες υποχρεώσεις των διαμεσολαβητών που συμμετέχουν στο ελληνικό αποθετήριο και δικαιώματα των εταιρειών, ως εθνικό δίκαιο. Έτσι εισάγονται δύο παράλληλα συστήματα: αυτό του εθνικού νομοθέτη και αυτό της Οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση τις κάτωθι
παρατηρήσεις.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ