Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Μέτρα για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων

7 Απριλίου 2020

Με το άρθρο δεύτερο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 30.03.2020 "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" προβλέπεται ότι από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων που οφείλονται από επιχειρήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Χρήση αυτής της ευνοϊκής ρύθμισης μπορούν να κάνουν:

· Υπόχρεα προς πληρωμή πρόσωπα που διαθέτουν ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η αναστολή ισχύει για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55).

· Υπόχρεα προς πληρωμή πρόσωπα των οποίων ο ΚΑΔ θα υπαχθεί εντός του μήνα Απριλίου στην περίμετρο των πληττόμενων επιχειρήσεων, από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Η ανωτέρω αναστολή ισχύει για όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή (περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα), εντός της παρακάτω προθεσμίας.

Προσοχή: Λήξη προθεσμιών!

Η προθεσμία για την ανωτέρω διαβίβαση ορίσθηκε αρχικά σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και μετά από παράταση που δόθηκε την 01.04.2020 για τρεις (3) επιπλέον εργάσιμες ημέρες, είναι έξι (6) εργάσιμες ημέρες συνολικά και αρχίζει:

α) για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις, από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ (30.03.2020), δηλαδή έως σήμερα, Τρίτη, 7 Απριλίου 2020, τα μεσάνυχτα και
β) για τις επιχειρήσεις που με ΚΑΔ ο οποίος προστέθηκε στη λίστα των πληττόμενων τον Απρίλιο έως τη Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020, τα μεσάνυχτα.

Για το χρονικό διάστημα από 30.3.2020 έως και την 07.04.2020,δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση και πληρωμή ή σφράγιση των αξιογράφων. Από τις 08.04.2020 όμως, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η δήλωση, θα εμφανίζονται και θα πληρώνονται ή σφραγίζονται κανονικά. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το γεγονός ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα, ακόμη και πριν από τις 07.04.2020, θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα.

Η ως άνω αναστολή δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Περαιτέρω, οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της ανωτέρω ΠΝΠ δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων κατά τα προαναφερθέντα, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, αν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ