Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει το Προσωρινό Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19

14 Μαΐου 2020

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Μαΐου 2020 ανακοίνωσε ότι προέβη σε δεύτερη τροποποίηση για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου για τις Κρατικές Ενισχύσεις που εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2020, προκειμένου τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τις οικονομίες τους στο πλαίσιο της έξαρσης του Covid-19. Ακολούθως παραθέτουμε τα κυρίως σημεία της ανακοίνωσης:

Η συγκεκριμένη τροποποίηση συμπληρώνει τα μέτρα που αναφέρονται ήδη στο Προσωρινό Πλαίσιο και στους υφιστάμενους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, καθορίζοντας τα κριτήρια βάσει των οποίων τα κράτη-μέλη θα μπορούν να παρέχουν ανακεφαλαιοποιήσεις και χρηματοδοτήσεις σε εταιρείες που έχουν ανάγκη, και ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ΕΕ.

Το τροποποιημένο Προσωρινό Πλαίσιο θα ισχύει έως το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Καθώς η κρίση εξελίσσεται και ζητήματα φερεγγυότητας ενδέχεται να προκύψουν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, ειδικά για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης η Επιτροπή έχει παρατείνει την περίοδο ισχύος τους έως το τέλος Ιουνίου 2021.

Η δεύτερη τροποποίηση επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

1. Όροι σχετικά με την αναγκαιότητα, την καταλληλότητα και το μέγεθος της παρέμβασης:
Η ενίσχυση μέσω ανακεφαλαιοποίησης θα πρέπει να χορηγείται μόνο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη κατάλληλη λύση.
2. Όροι σχετικά με την είσοδο του κράτους στο κεφάλαιο των εταιρειών και την αποζημίωση του:
Το κράτος θα πρέπει να αποζημιώνεται επαρκώς για τους κινδύνους που αναλαμβάνει παρέχοντας ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης.
3. Όροι σχετικά με την έξοδο του κράτους από το κεφάλαιο των επωφελούμενων εταιρειών:
Οι δικαιούχοι και τα κράτη-μέλη καλούνται να αναπτύξουν μια στρατηγική εξόδου, ιδίως όσον αφορά τις μεγάλες εταιρείες που έχουν λάβει σημαντική ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης από το κράτος. Οποιαδήποτε περαιτέρω ενίσχυση αναδιάρθρωσης οφείλει να κοινοποιείται στην Επιτροπή.
4. Όροι σχετικά με τη διακυβέρνηση:
Μέχρι την πλήρη έξοδο του κράτους, οι δικαιούχοι υπόκεινται σε απαγόρευση καταβολής μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Επιπλέον, μέχρι να εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της ανακεφαλαιοποίησης, θα εφαρμόζεται αυστηρός περιορισμός στις αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, ενώ επιπλέον θα απαγορεύεται η παροχή μπόνους.

Απαγόρευση διασταυρούμενων επιδοτήσεων και εξαγορών
Για να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι δεν θα επωφεληθούν αδικαιολόγητα από την δυνατότητα για ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης που θα λάβουν από το κράτος εις βάρος του θεμιτού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, δεν θα επιτρέπεται η λήψη ενίσχυσης για την στήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων των καθετοποιημένων εταιρειών που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Δημόσια διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων
Εάν χορηγηθεί ενίσχυση με την μορφή ανακεφαλαιοποίησης στους δικαιούχους στο πλαίσιο καθεστώτων, τα κράτη-μέλη πρέπει να δημοσιεύσουν, εντός τριμήνου από την χορηγία της, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των εταιρειών που έχουν λάβει ενίσχυση καθώς και το ποσό αυτής.

Ενισχύσεις σε εταιρείες υπό μορφή χρηματοδοτήσεων
Η τροπολογία εισάγει περαιτέρω τη δυνατότητα των κρατών-μελών να υποστηρίζουν επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού παρέχοντας τους χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
-
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- Τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις (
αγγλικά και ελληνικά)


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ