Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Συστάσεις της ΕΑΚΑΑ για διαφάνεια στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της COVID-19

27 Μαΐου 2020

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) δημοσίευσε στις  20 Μαΐου Δημόσια Δήλωση η οποία αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων εκδοτών.


Στην Δημόσια Δήλωση παρέχονται συστάσεις για συγκεκριμένους τομείς που ορίζει η ΕΑΚΑΑ και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- η σημασία της παροχής σχετικών και αξιόπιστων πληροφοριών, γεγονός που ενδέχεται να απαιτεί από τους εκδότες να κάνουν χρήση του επιτρεπόμενου από την εθνική νομοθεσία χρόνου για την δημοσίευση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, χωρίς όμως να καθυστερούν αδικαιολόγητα τον χρόνο έκδοσης τους·

- η σημασία της επικαιροποίησης των πληροφοριών που περιλήφθηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών  για το 2019, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται επαρκώς  για τις επιπτώσεις της πανδημίας  COVID-19, ιδίως όσον αφορά σημαντικές αβεβαιότητες και κινδύνους, την συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, την απομείωση των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τους , την παρουσίαση τους στις εκθέσεις ως κερδισμένων ή ζημιωμένων· και

- η ανάγκη για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον περασμένο και τον αναμενόμενο μελλοντικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον στρατηγικό προσανατολισμό και τους στόχους, τις λειτουργίες και την απόδοση των εκδοτών, καθώς και για οποιαδήποτε μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ώστε να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Ακόμη, η Δημόσια Δήλωση ισχύει και για τις οικονομικές καταστάσεις σε άλλες ενδιάμεσες περιόδους κατά τις οποίες εφαρμόζεται το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Συγκεκριμένα, τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα (συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτικών επιτροπών) των εκδοτών και, όπου έχει εφαρμογή, των ελεγκτών τους, καλούνται να λάβουν δεόντως υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην δήλωση. Η ΕΑΚΑΑ τονίζει περαιτέρω το ρόλο των επιτροπών ελέγχου στην προώθηση υψηλής ποιότητας και έγκαιρων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.

Επόμενα βήματα

Η ΕΑΚΑΑ και οι Ευρωπαϊκές Εθνικές Εποπτικές Αρχές θα παρακολουθούν και θα επιβλέπουν την εφαρμογή των απαιτήσεων των ΔΠΧΑ (Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών διατάξεων που περιγράφονται στην Δήλωση, με τις εθνικές αρχές να τις ενσωματώνουν στους ελέγχους τους  και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα όπου χρειάζεται.

Η ΕΑΚΑΑ θα συλλέξει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εισηγμένες εταιρείες στην Ε.Ε. έχουν εφαρμόσει τις συστάσεις της και θα συνυπολογίσει αυτά τα ευρήματα, μεταξύ άλλων, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων εφαρμογής στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2020. Αυτά τα ευρήματα θα δημοσιευθούν στην Ετήσια Έκθεση της ΕΑΚΑΑ για τις δράσεις εφαρμογής κατά το 2020.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ